امروز پنجشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
بدان

لیست مقالات

جهت فیلتر سطر مطلب مورد نظر را تایپ نمایید.


کد مقالهنام مقالهعنوان فارسیتاریخنام مجلهدسته بندیانتخاب شده
1IoT Middleware: A Survey on Issues andEnabling Technologiesنمایش تحقیقیIoT Middleware: بررسی درمورد موضوعات و فناوریهای فعال2016IEEEIoT MiddlewareYES
2a reference model for internet of things middlewareنمایش تحقیقییک مدل مرجع برای وسایل ارتباط بین المللی اینترنت2018IEEEIoT Middleware
3AUSOM: Autonomic Service-Oriented Middlewarefor IoT-based Systemsنمایش تحقیقیAUSOM: سرویس های خود مختار Middlewarefor برای سیستم های مبتنی بر IoT2017IEEEIoT Middleware
4Design and Implementation of Middleware for IoT Devices toward Real-Time Flow Processingنمایش تحقیقیطراحی و پیاده سازی Middleware برای دستگاه های IoT به سمت پردازش جریان در زمان واقعی2016IEEEIoT Middleware
5Fog computing: The cloud-IoT/IoE middleware paradigmنمایش تحقیقیمحاسبه مه: پارادایم میان افزار cloud-IoT / IoE2016IEEEIoT Middleware
6An IoT Middleware of Data Serviceنمایش تحقیقیسرویس داده IoT از سرویس داده2018IEEEIoT Middleware
7Internet of Things Middleware: How Suitable are Service-oriented Architecture and Resource-oriented Architectureنمایش تحقیقیInternet of Things Middleware: سرویس گرا چقدر مناسب است معماری و معماری مبتنی بر منابع2018IoTBDSIoT Middleware
8Middleware Framework for IoT Services Integrationنمایش تحقیقیچارچوب Middleware برای ادغام خدمات IoT2017IEEEIoT Middleware
9Middleware for Internet of Things: A Surveyنمایش تحقیقیMiddleware for Internet of Things: A Survey2016IEEEIoT MiddlewareYES
10The Integrated Middleware Framework for Heterogeneous Internet of Things (IoT)نمایش تحقیقیچارچوب یکپارچه Middleware برای اینترنت ناهمگن اشیاء (IoT)2015IJEITIoT MiddlewareNO
11Developing Vehicular Data CloudServices in the IoT Environmentنمایش تحقیقیتوسعه CloudService در وسایل نقلیه در محیط IoT2014IEEEIOTNO
12Fog and IoT An Overview of Research Opportunitiesنمایش تحقیقیمه و IoT مرور کلی از فرصتهای تحقیق2016IEEEFog and IoT
13Health Monitoring and Management Using Internet-of-Things (IoT) Sensing with Cloud-based Processing Opportunities and Challengesنمایش تحقیقینظارت و مدیریت سلامتی با استفاده از سنجش اینترنت اشیاء (IoT) با فرصت ها و چالش های پردازش مبتنی بر ابر2015IEEEIOT
14IOTSim A simulator for analysing IoT applicationsنمایش تحقیقیIOTSim یک شبیه ساز برای تجزیه و تحلیل برنامه های IoT2016ElsevierIOT
15IOT Gateway: Bridging Wireless Sensor Networks into Internet of Thingsنمایش تحقیقیIOT Gateway: Bridge کردن شبکه های حسگر بی سیم به اینترنت اشیاء2010IEEEIOT
16Internet of Things (IoT) A Vision, Architectural Elements, and Future Directionsنمایش تحقیقیIOT
17Searching for the IoT Resources Fundamentals,Requirements, Comprehensive Review,and Future Directionsنمایش تحقیقیجستجوی اصول ، منابع مورد نیاز ، مرور جامع و دستورالعمل های آتی منابع IoTIOT
18Secure Communication for Smart IoT Objects Protocol Stacks, Use Cases and Practical Examplesنمایش تحقیقیارتباطات ایمن برای پشته های پروتکل اشیاء IoT هوشمند ، استفاده از موارد و نمونه های عملی
19The Internet of Things (IoT) Applications,investments, and challenges for enterprisesنمایش تحقیقیاینترنت اشیاء (IoT) برنامه ها ، سرمایه گذاری ها و چالش ها برای شرکت ها
20Towards the Implementation of IoT for Environmental Condition Monitoring in Homesنمایش تحقیقیبه دنبال اجرای IoT برای نظارت بر شرایط محیطی در منازل
21Building Sensor-Based Big Data Cyber Infrastructuresنمایش تحقیقیزیرساخت های سایبر مبتنی بر سنسور ساختمان
22Automatic GPU Offloading Technology for Open IoT Environmentنمایش تحقیقیفناوری بارگذاری خودکار GPU برای محیط IoT باز2018IEEEGPU Offloading IOTNO
23Towards Intelligent Vehicular Networks: A Machine Learning Frameworkنمایش تحقیقیبه سمت شبکه های هوشمند وسایل نقلیه: یک ماشین چارچوب یادگیری2018IEEE
24Edge Computing: Vision and Challengesنمایش تحقیقیEdge Computing: چشم انداز و چالش ها2016IEEE
25FogFlow: Easy Programming of IoT Services Over Cloud and Edges for Smart Citiesنمایش تحقیقیFogFlow: برنامه نویسی آسان خدمات IoT بیش از ابر و لبه ها برای شهرهای هوشمند2018IEEE
26Managing IoT Devices using Blockchain Platformنمایش تحقیقیمدیریت دستگاه های IoT با استفاده از Blockchain Platform2017IEEEBlockChain,IOT
27Approaches to Front-End IoT Application Development for the Ethereum Blockchainنمایش تحقیقیرویکردها برای توسعه برنامه کاربردی IoT برای Blockchain اتریوم2017ElsevierBlockChain,IOT
28Work-in-Progress: Integrating Low-Power IoT devices to aBlockchain-Based Infrastructureنمایش تحقیقیکار در حال پیشرفت: ادغام دستگاه های IoT کم مصرف در زیرساخت های مبتنی بر بلاکچین2017ACMBlockChain,IOT
29On Design Issues and Architectural Styles forBlockchain-driven IoT Servicesنمایش تحقیقیدر مورد مسائل مربوط به طراحی و سبک های معماری خدمات IoT با محور بلاکچین2017IEEEBlockChain,IOT
30Blockchain Platform for Industrial Internet of Thingsنمایش تحقیقیبسترهای نرم افزاری Blockchain برای اینترنت صنعتی اشیاء2016scripBlockChain,IOT
31A Decentralized Solution for IoT Data Trusted Exchange Based-on Blockchainنمایش تحقیقییک راه حل غیر متمرکز برای Data IoT Blockchain مبتنی بر تبادل ارز2017IEEEBlockChain,IOT
32Blockchain Meets IoT: an Architecture for ScalableAccess Management in IoTنمایش تحقیقیBlockchain با IoT ملاقات می کند: معماری برای مدیریت مقیاس پذیر در IoT2018IEEEBlockChain,IOT
33BLOCKCHAIN –THE GATEWAY TO TRUST-FREE CRYPTOGRAPHIC TRANSACTIONSنمایش تحقیقیBLOCKCHAIN ​​- این GATEWAY برای انتقال CRYPTOGRAPHIC بدون اعتماد به نفس2016ecisBlockChain,IOT
34IoT Data Privacy via Blockchainsand IPFSنمایش تحقیقیحریم خصوصی داده های IoT از طریق Blockchainsand IPFS2017researchgateBlockChain,IOT
35Review of Ethereum: Smart Home Case Studyنمایش تحقیقیبررسی اتریوم: مطالعه موردی خانه هوشمند2017IEEEBlockChain,IOT
36Designing a blockchain-based IoT infrastructure with Ethereum,Swarm and LoRaنمایش تحقیقیطراحی زیرساخت IoT مبتنی بر blockchain با Ethereum ، Swarm و LoRa2018IEEEBlockChain,IOT
37Flowchain: A Distributed Ledger Designed for Peer-to-Peer IoT Networks and Real-time Data Transactions.نمایش تحقیقیFlowchain: Ledger توزیع شده برای شبکه های IoT به نظیر به همتا و معاملات داده در زمان واقعی طراحی شده است.2017BlockChain,IOTYES
38On blockchain and its integration with IoT. Challenges and opportunitiesنمایش تحقیقیدر blockchain و ادغام آن با IoT. چالش ها و فرصت ها2018ElsevierBlockChain,IOT
39A DHT-Based Discovery Service for the Internet of Thingsنمایش تحقیقیخدمات کشف مبتنی بر DHT برای اینترنت اشیاء2012HindawiBlockChain,IOT
40Towards an Optimized BlockChain for IoTنمایش تحقیقیبه سمت BlockChain بهینه سازی شده برای IoT2017acmBlockChain,IOT
41Blockchain for the Internet of Things: a Systematic Literature Reviewنمایش تحقیقیBlockchain for Internet of Things: مرور ادبیات سیستماتیک2016IEEEBlockChain,IOT
42Towards Data Assurance and Resilience in IoT Using Blockchainنمایش تحقیقیبه سمت تضمین داده ها و مقاومت در IoT با استفاده از Blockchain2017IEEEBlockChain,IOT
43LightChain: A Lightweight Blockchain System for Industrial Internet of Thingsنمایش تحقیقیLightChain: یک سیستم Blockchain سبک وزن برای اینترنت صنعتی اشیاء2019IEEEBlockChain,IOT
44Towards random-honest miners selection and multi-blocks creation: Proof-of-negotiation consensus mechanism in blockchain networks:نمایش تحقیقیبه سمت انتخاب کارگران صادقانه و صادقانه و ایجاد چند بلوک: مکانیسم اجماع اثبات مذاکره در شبکه های blockchain:2019ElsevierBlockChain,IOTYES
45Bitcoin:A Peer-to-Peer Electronic Cash System:نمایش تحقیقیبیت کوین: یک سیستم نقدی الکترونیکی همتا به نظیر:2008BlockChainYES
46The Ripple Protocol Consensus Algorithmنمایش تحقیقیالگوریتم اجماع پروتکل ریپل2014cryptoguide.chBlockChainYES
47A Survey about Consensus Algorithms Used in Blockchainنمایش تحقیقیبررسی در مورد الگوریتم های اجماع مورد استفاده در Blockchain2018jipsBlockChainYES
48A Survey on Consensus Protocols in Blockchain for IoT Networksنمایش تحقیقیبررسی پروتکل های اجماع در Blockchain برای شبکه های IoT2018arxvi.orgBlockChain,IOTYES
49Renovating Blockchain with Distributed Databases: An Open Source System.نمایش تحقیقینوسازی Blockchain با پایگاه داده های توزیع شده: سیستم منبع باز.2018FGConsensusYES
50Whitepaper Introduction to Hyperledgerنمایش تحقیقیWhitepaper مقدمه ای برای هایپرلجر2020BlockchainYES
51BlockSim: An Extensible Simulation Tool for Blockchain Systems.نمایش تحقیقیBlockSim: ابزاری شبیه سازی قابل توسعه برای سیستم های Blockchain.2020frontiersinBlockchainYES
52Kademlia: A Peer-to-Peer Information System Based on the XOR Metricنمایش تحقیقیKademlia: یک سیستم اطلاعاتی نظیر به نظیر مبتنی بر XOR Metric2002peer to peerYES
53A Brief Overview of Kademlia, and its use in various decentralized platforms:نمایش تحقیقیمروری کوتاه بر کادملیا و کاربرد آن در سیستم عامل های مختلف غیرمتمرکز:
54DMR Conventional Radio Application Notes IP Multi-site Connectنمایش تحقیقیبرنامه رادیویی معمولی DMR یادداشت های اتصال چند سایت IPRadio
55Design and Implementation of a Proof-of-Stake Consensus Algorithm for Blockchainنمایش تحقیقیطراحی و اجرای الگوریتم توافق اثبات سهام برای بلاکچین
56PBFT-based consensus algorithms for blockchainنمایش تحقیقیالگوریتم های اجماع مبتنی بر PBFT برای بلاکچینthesisBlockchain
57Distributed Hash Tables, Part Iنمایش تحقیقیجداول هش توزیع شده ، قسمت اول2018linuxjournalDHTYES
58Blockchain Consensus Algorithms: A Surveyنمایش تحقیقیالگوریتم های اجماع Blockchain: یک نظر سنجی2020IeeeBlockchainYES
59A survey of simulators for P2P overlay networks with a case study of the P2P tree overlay using an event-driven simulatorنمایش تحقیقیبررسی شبیه سازهای شبکه های پوشش P2P با مطالعه موردی پوشش درخت P2P با استفاده از شبیه ساز رویدادها2017elsevierpeer to peerYES
60A Comprehensive Study on the Trust Management Techniques in the Internet of Thingsنمایش تحقیقییک مطالعه جامع در مورد فنون مدیریت اعتماد در اینترنت اشیا2020IeeeTrust ManagmentYES
61Peer-to-Peer Networking and Applications (Synopsis and Research Directions):نمایش تحقیقیشبکه ها و برنامه های نظیر به نظیر (خلاصه داستان و دستورالعمل های تحقیق):2010spingerpeer to peerYES