امروز دوشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
بدان
مقالات من آخرین پارگراف مطالعه دانلودانتخابی WORDPDF دانلود کل WORDPDF آمار
3
فارسی
1
انگلیسی
7
دوزبان
3
ویرایش دوزبان
0
ویرایشی دوزبان
0
انتخاب شده دوزبان
0
انتخاب شده ویرایشی دوزبان
0.4754
درصد فارسی
0.1585
درصد انگلیسی
1.1094
درصد دوزبان
0.4754
درصد ویرایش دوزبان
0.0000
درصد ویرایشی دوزبان
0.0000
درصویرایش اتخابی دوزبان
0.0000
درصد ویرایشی انتخابی دوزبان
631
تعداد کل جملات
نمایش انتخابی ها
 
پاراگراف 3 >>
 
پاراگراف 4 >>
 
پاراگراف 6 >>
 
پاراگراف 7 >>
 
پاراگراف 9 >>
 
پاراگراف 12 >>
 
پاراگراف 14 >>
 
پاراگراف 18 >>
 
پاراگراف 20 >>
 
پاراگراف 22 >>
 
پاراگراف 25 >>
 
پاراگراف 30 >>
 
پاراگراف 33 >>
 
پاراگراف 35 >>
مشارکتهایWikiGoogleGoogleDic اصلیWikiGoogleGoogleDic