امروز دوشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
بدان
مقالات من آخرین پارگراف مطالعه دانلودانتخابی WORDPDF دانلود کل WORDPDF آمار
0
فارسی
0
انگلیسی
0
دوزبان
0
ویرایش دوزبان
0
ویرایشی دوزبان
0
انتخاب شده دوزبان
0
انتخاب شده ویرایشی دوزبان
0.0000
درصد فارسی
0.0000
درصد انگلیسی
0.0000
درصد دوزبان
0.0000
درصد ویرایش دوزبان
0.0000
درصد ویرایشی دوزبان
0.0000
درصویرایش اتخابی دوزبان
0.0000
درصد ویرایشی انتخابی دوزبان
183
تعداد کل جملات
نمایش انتخابی ها
 
پاراگراف 2 >>
 
پاراگراف 5 >>
 
پاراگراف 8 >>
 
پاراگراف 9 >>
 
پاراگراف 10 >>
بهWikiGoogleGoogleDic طورWikiGoogleGoogleDic خاصWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic تعدادWikiGoogleGoogleDic زیادیWikiGoogleGoogleDic وسیلهWikiGoogleGoogleDic نقلیهWikiGoogleGoogleDic دارایWikiGoogleGoogleDic قابلیتWikiGoogleGoogleDic سنجشWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic شبکهWikiGoogleGoogleDic سازیWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic ارتباطاتWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic پردازشWikiGoogleGoogleDic دادهWikiGoogleGoogleDic هایWikiGoogleGoogleDic قدرتمندWikiGoogleGoogleDic بودهWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic میWikiGoogleGoogleDic توانندWikiGoogleGoogleDic باWikiGoogleGoogleDic سایرWikiGoogleGoogleDic وسایلWikiGoogleGoogleDic نقلیهWikiGoogleGoogleDic ارتباطWikiGoogleGoogleDic برقرارWikiGoogleGoogleDic کردهWikiGoogleGoogleDic یاWikiGoogleGoogleDic اطلاعاتWikiGoogleGoogleDic راWikiGoogleGoogleDic باWikiGoogleGoogleDic محیطWikiGoogleGoogleDic هایWikiGoogleGoogleDic خارجیWikiGoogleGoogleDic نسبتWikiGoogleGoogleDic بهWikiGoogleGoogleDic پروتکلWikiGoogleGoogleDic هایWikiGoogleGoogleDic مختلفWikiGoogleGoogleDic ازWikiGoogleGoogleDic جملهWikiGoogleGoogleDic HTTPWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic TCPWikiGoogleGoogleDic /WikiGoogleGoogleDic IPWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic SMTPWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic WAPWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic نسلWikiGoogleGoogleDic بعدیWikiGoogleGoogleDic برقرارWikiGoogleGoogleDic کنند.WikiGoogleGoogleDic پروتکلWikiGoogleGoogleDic TelematicsWikiGoogleGoogleDic (NGTP)WikiGoogleGoogleDic [1].WikiGoogleGoogleDic
 
پاراگراف 11 >>
 
پاراگراف 12 >>
 
پاراگراف 16 >>
 
پاراگراف 17 >>
 
پاراگراف 18 >>
 
پاراگراف 19 >>
 
پاراگراف 20 >>
ToWikiGoogleGoogleDic thisWikiGoogleGoogleDic end,WikiGoogleGoogleDic weWikiGoogleGoogleDic proposeWikiGoogleGoogleDic toWikiGoogleGoogleDic useWikiGoogleGoogleDic bothWikiGoogleGoogleDic cloudWikiGoogleGoogleDic computingWikiGoogleGoogleDic andWikiGoogleGoogleDic IoTWikiGoogleGoogleDic asWikiGoogleGoogleDic anWikiGoogleGoogleDic enablingWikiGoogleGoogleDic infrastructureWikiGoogleGoogleDic forWikiGoogleGoogleDic developingWikiGoogleGoogleDic aWikiGoogleGoogleDic vehicularWikiGoogleGoogleDic dataWikiGoogleGoogleDic cloudWikiGoogleGoogleDic platformWikiGoogleGoogleDic whereWikiGoogleGoogleDic transportation-relatedWikiGoogleGoogleDic information,WikiGoogleGoogleDic suchWikiGoogleGoogleDic asWikiGoogleGoogleDic trafficWikiGoogleGoogleDic controlWikiGoogleGoogleDic andWikiGoogleGoogleDic management,WikiGoogleGoogleDic carWikiGoogleGoogleDic locationWikiGoogleGoogleDic trackingWikiGoogleGoogleDic andWikiGoogleGoogleDic monitoring,WikiGoogleGoogleDic roadWikiGoogleGoogleDic condition,WikiGoogleGoogleDic carWikiGoogleGoogleDic warranty,WikiGoogleGoogleDic andWikiGoogleGoogleDic maintenanceWikiGoogleGoogleDic information,WikiGoogleGoogleDic canWikiGoogleGoogleDic beWikiGoogleGoogleDic intelligentlyWikiGoogleGoogleDic connectedWikiGoogleGoogleDic andWikiGoogleGoogleDic madeWikiGoogleGoogleDic availableWikiGoogleGoogleDic toWikiGoogleGoogleDic drivers,WikiGoogleGoogleDic automakers,WikiGoogleGoogleDic part-manufacturer,WikiGoogleGoogleDic vehicleWikiGoogleGoogleDic qualityWikiGoogleGoogleDic controller,WikiGoogleGoogleDic safetyWikiGoogleGoogleDic authorities,WikiGoogleGoogleDic andWikiGoogleGoogleDic regionalWikiGoogleGoogleDic transportationWikiGoogleGoogleDic division.WikiGoogleGoogleDic
برایWikiGoogleGoogleDic اینWikiGoogleGoogleDic منظورWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic ماWikiGoogleGoogleDic پیشنهادWikiGoogleGoogleDic میWikiGoogleGoogleDic کنیمWikiGoogleGoogleDic ازWikiGoogleGoogleDic محاسباتWikiGoogleGoogleDic ابریWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic IoTWikiGoogleGoogleDic بهWikiGoogleGoogleDic عنوانWikiGoogleGoogleDic زیرساختیWikiGoogleGoogleDic مناسبWikiGoogleGoogleDic برایWikiGoogleGoogleDic توسعهWikiGoogleGoogleDic یکWikiGoogleGoogleDic سکویWikiGoogleGoogleDic ابریWikiGoogleGoogleDic دادهWikiGoogleGoogleDic وسیلهWikiGoogleGoogleDic نقلیهWikiGoogleGoogleDic استفادهWikiGoogleGoogleDic شودWikiGoogleGoogleDic کهWikiGoogleGoogleDic درWikiGoogleGoogleDic آنWikiGoogleGoogleDic اطلاعاتWikiGoogleGoogleDic مربوطWikiGoogleGoogleDic بهWikiGoogleGoogleDic حملWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic نقلWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic مانندWikiGoogleGoogleDic کنترلWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic مدیریتWikiGoogleGoogleDic قاچاقWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic کنترلWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic نظارتWikiGoogleGoogleDic برWikiGoogleGoogleDic موقعیتWikiGoogleGoogleDic مکانیWikiGoogleGoogleDic خودروWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic وضعیتWikiGoogleGoogleDic جادهWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic ضمانتWikiGoogleGoogleDic خودروWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic ...WikiGoogleGoogleDic اطلاعاتWikiGoogleGoogleDic مربوطWikiGoogleGoogleDic بهWikiGoogleGoogleDic نگهداریWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic میWikiGoogleGoogleDic تواندWikiGoogleGoogleDic بهWikiGoogleGoogleDic صورتWikiGoogleGoogleDic هوشمندWikiGoogleGoogleDic متصلWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic درWikiGoogleGoogleDic دسترسWikiGoogleGoogleDic رانندگانWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic خودروسازانWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic تولیدکنندهWikiGoogleGoogleDic قطعاتWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic کنترلWikiGoogleGoogleDic کیفیتWikiGoogleGoogleDic خودروWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic مسئولانWikiGoogleGoogleDic ایمنیWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic بخشWikiGoogleGoogleDic حملWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic نقلWikiGoogleGoogleDic منطقهWikiGoogleGoogleDic ایWikiGoogleGoogleDic قرارWikiGoogleGoogleDic گیرد.WikiGoogleGoogleDic
 
پاراگراف 21 >>
 
پاراگراف 25 >>
 
پاراگراف 26 >>
 
پاراگراف 36 >>