امروز دوشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
بدان
مقالات من آخرین پارگراف مطالعه دانلودانتخابی WORDPDF دانلود کل WORDPDF آمار
0
فارسی
0
انگلیسی
26
دوزبان
0
ویرایش دوزبان
0
ویرایشی دوزبان
0
انتخاب شده دوزبان
0
انتخاب شده ویرایشی دوزبان
0.0000
درصد فارسی
0.0000
درصد انگلیسی
5.8036
درصد دوزبان
0.0000
درصد ویرایش دوزبان
0.0000
درصد ویرایشی دوزبان
0.0000
درصویرایش اتخابی دوزبان
0.0000
درصد ویرایشی انتخابی دوزبان
448
تعداد کل جملات
نمایش انتخابی ها
 
پاراگراف 5 >>
گسترشWikiGoogleGoogleDic اینWikiGoogleGoogleDic دستگاههاWikiGoogleGoogleDic درWikiGoogleGoogleDic یکWikiGoogleGoogleDic شبکهWikiGoogleGoogleDic فعالWikiGoogleGoogleDic کنندهWikiGoogleGoogleDic ارتباطاتWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic اینترنتWikiGoogleGoogleDic اشیاءWikiGoogleGoogleDic (IoT)WikiGoogleGoogleDic راWikiGoogleGoogleDic ایجادWikiGoogleGoogleDic میWikiGoogleGoogleDic کندWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic کهWikiGoogleGoogleDic درWikiGoogleGoogleDic آنWikiGoogleGoogleDic حسگرهاWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic محرکWikiGoogleGoogleDic هاWikiGoogleGoogleDic بهWikiGoogleGoogleDic طورWikiGoogleGoogleDic یکپارچهWikiGoogleGoogleDic باWikiGoogleGoogleDic محیطWikiGoogleGoogleDic اطرافWikiGoogleGoogleDic ماWikiGoogleGoogleDic ترکیبWikiGoogleGoogleDic میWikiGoogleGoogleDic شوندWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic اطلاعاتWikiGoogleGoogleDic بهWikiGoogleGoogleDic منظورWikiGoogleGoogleDic ایجادWikiGoogleGoogleDic یکWikiGoogleGoogleDic تصویرWikiGoogleGoogleDic عملیاتیWikiGoogleGoogleDic مشترکWikiGoogleGoogleDic (COP)WikiGoogleGoogleDic درWikiGoogleGoogleDic سراسرWikiGoogleGoogleDic سیستمWikiGoogleGoogleDic عاملWikiGoogleGoogleDic هاWikiGoogleGoogleDic بهWikiGoogleGoogleDic اشتراکWikiGoogleGoogleDic گذاشتهWikiGoogleGoogleDic میWikiGoogleGoogleDic شود.WikiGoogleGoogleDic )WikiGoogleGoogleDic
 
پاراگراف 6 >>
FuelledWikiGoogleGoogleDic byWikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic recentWikiGoogleGoogleDic adaptationWikiGoogleGoogleDic ofWikiGoogleGoogleDic aWikiGoogleGoogleDic varietyWikiGoogleGoogleDic ofWikiGoogleGoogleDic enablingWikiGoogleGoogleDic deviceWikiGoogleGoogleDic technologiesWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic suchWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic asWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic RFIDWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic tagsWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic andWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic readers,WikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic nearWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic fieldWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic communicationWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic (NFC)WikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic devicesWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic andWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic embeddedWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic sensorWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic andWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic actuatorWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic nodes,WikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic IoTWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic hasWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic steppedWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic outWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic ofWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic itsWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic infancyWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic andWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic isWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic nextWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic revolutionaryWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic technologyWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic inWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic transformingWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic InternetWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic intoWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic aWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic fullyWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic integratedWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic FutureWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic Internet.WikiGoogleGoogleDic
IoTWikiGoogleGoogleDic کهWikiGoogleGoogleDic ازWikiGoogleGoogleDic تطبیقWikiGoogleGoogleDic اخیرWikiGoogleGoogleDic انواعWikiGoogleGoogleDic فناوریWikiGoogleGoogleDic هایWikiGoogleGoogleDic دستگاهWikiGoogleGoogleDic هایWikiGoogleGoogleDic فعالWikiGoogleGoogleDic مانندWikiGoogleGoogleDic برچسبWikiGoogleGoogleDic هاWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic خوانندهWikiGoogleGoogleDic هایWikiGoogleGoogleDic RFIDWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic دستگاهWikiGoogleGoogleDic هایWikiGoogleGoogleDic ارتباطاتWikiGoogleGoogleDic میدانیWikiGoogleGoogleDic (NFC)WikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic گرهWikiGoogleGoogleDic هایWikiGoogleGoogleDic حسگرWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic محرکWikiGoogleGoogleDic تعبیهWikiGoogleGoogleDic شدهWikiGoogleGoogleDic استفادهWikiGoogleGoogleDic میWikiGoogleGoogleDic کندWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic ازWikiGoogleGoogleDic ابتدایWikiGoogleGoogleDic راهWikiGoogleGoogleDic خودWikiGoogleGoogleDic خارجWikiGoogleGoogleDic شدهWikiGoogleGoogleDic استWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic فناوریWikiGoogleGoogleDic انقلابیWikiGoogleGoogleDic بعدیWikiGoogleGoogleDic درWikiGoogleGoogleDic تغییرWikiGoogleGoogleDic است.WikiGoogleGoogleDic اینترنتWikiGoogleGoogleDic راWikiGoogleGoogleDic بهWikiGoogleGoogleDic یکWikiGoogleGoogleDic اینترنتWikiGoogleGoogleDic کاملاًWikiGoogleGoogleDic یکپارچهWikiGoogleGoogleDic درWikiGoogleGoogleDic آیندهWikiGoogleGoogleDic تبدیلWikiGoogleGoogleDic کنید.WikiGoogleGoogleDic
 
پاراگراف 7 >>
 
پاراگراف 11 >>
 
پاراگراف 12 >>
 
پاراگراف 14 >>
 
پاراگراف 15 >>
 
پاراگراف 16 >>
 
پاراگراف 18 >>
 
پاراگراف 19 >>
 
پاراگراف 21 >>
 
پاراگراف 22 >>
However,WikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic forWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic InternetWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic ofWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic ThingsWikiGoogleGoogleDic visionWikiGoogleGoogleDic toWikiGoogleGoogleDic successfullyWikiGoogleGoogleDic emerge,WikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic computingWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic criterionWikiGoogleGoogleDic willWikiGoogleGoogleDic needWikiGoogleGoogleDic toWikiGoogleGoogleDic goWikiGoogleGoogleDic beyondWikiGoogleGoogleDic traditionalWikiGoogleGoogleDic mobileWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic computingWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic scenariosWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic thatWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic useWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic smartWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic phonesWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic andWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic portables,WikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic andWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic evolveWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic intoWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic connectingWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic everydayWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic existingWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic objectsWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic andWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic embeddingWikiGoogleGoogleDic intelligenceWikiGoogleGoogleDic intoWikiGoogleGoogleDic ourWikiGoogleGoogleDic environment.WikiGoogleGoogleDic
 
پاراگراف 23 >>
ForWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic technologyWikiGoogleGoogleDic toWikiGoogleGoogleDic disappearWikiGoogleGoogleDic fromWikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic consciousnessWikiGoogleGoogleDic ofWikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic user,WikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic InternetWikiGoogleGoogleDic ofWikiGoogleGoogleDic ThingsWikiGoogleGoogleDic demands:WikiGoogleGoogleDic (1)WikiGoogleGoogleDic aWikiGoogleGoogleDic sharedWikiGoogleGoogleDic understandingWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic ofWikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic situationWikiGoogleGoogleDic ofWikiGoogleGoogleDic itsWikiGoogleGoogleDic usersWikiGoogleGoogleDic andWikiGoogleGoogleDic theirWikiGoogleGoogleDic appliances,WikiGoogleGoogleDic (2)WikiGoogleGoogleDic softwareWikiGoogleGoogleDic architecturesWikiGoogleGoogleDic andWikiGoogleGoogleDic pervasiveWikiGoogleGoogleDic communicationWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic networksWikiGoogleGoogleDic toWikiGoogleGoogleDic processWikiGoogleGoogleDic andWikiGoogleGoogleDic conveyWikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic contextualWikiGoogleGoogleDic informationWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic toWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic whereWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic itWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic isWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic relevant,WikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic andWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic (3)WikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic analyticsWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic toolsWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic inWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic InternetWikiGoogleGoogleDic ofWikiGoogleGoogleDic ThingsWikiGoogleGoogleDic thatWikiGoogleGoogleDic aimWikiGoogleGoogleDic forWikiGoogleGoogleDic autonomousWikiGoogleGoogleDic andWikiGoogleGoogleDic smartWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic behavior.WikiGoogleGoogleDic
اینترنتWikiGoogleGoogleDic اشیاءWikiGoogleGoogleDic برایWikiGoogleGoogleDic ناپدیدWikiGoogleGoogleDic شدنWikiGoogleGoogleDic فناوریWikiGoogleGoogleDic ازWikiGoogleGoogleDic آگاهیWikiGoogleGoogleDic کاربرWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic مستلزم:WikiGoogleGoogleDic (1)WikiGoogleGoogleDic درکWikiGoogleGoogleDic مشترکWikiGoogleGoogleDic ازWikiGoogleGoogleDic وضعیتWikiGoogleGoogleDic کاربرانWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic لوازمWikiGoogleGoogleDic آنهاWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic (2)WikiGoogleGoogleDic معماریWikiGoogleGoogleDic نرمWikiGoogleGoogleDic افزارWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic شبکهWikiGoogleGoogleDic هایWikiGoogleGoogleDic ارتباطیWikiGoogleGoogleDic فراگیرWikiGoogleGoogleDic برایWikiGoogleGoogleDic پردازشWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic انتقالWikiGoogleGoogleDic اطلاعاتWikiGoogleGoogleDic زمینهWikiGoogleGoogleDic ایWikiGoogleGoogleDic بهWikiGoogleGoogleDic جاییWikiGoogleGoogleDic کهWikiGoogleGoogleDic مربوطWikiGoogleGoogleDic میWikiGoogleGoogleDic شودWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic (3)WikiGoogleGoogleDic ابزارهایWikiGoogleGoogleDic تجزیهWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic تحلیلWikiGoogleGoogleDic درWikiGoogleGoogleDic اینترنتWikiGoogleGoogleDic اشیاءWikiGoogleGoogleDic کهWikiGoogleGoogleDic هدفWikiGoogleGoogleDic آنهاWikiGoogleGoogleDic رفتارهایWikiGoogleGoogleDic مستقلWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic هوشمندWikiGoogleGoogleDic است.WikiGoogleGoogleDic
 
پاراگراف 25 >>
AWikiGoogleGoogleDic radicalWikiGoogleGoogleDic evolutionWikiGoogleGoogleDic ofWikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic currentWikiGoogleGoogleDic InternetWikiGoogleGoogleDic intoWikiGoogleGoogleDic aWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic NetworkWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic ofWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic interconnectedWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic objectsWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic thatWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic notWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic onlyWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic harvestsWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic informationWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic fromWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic environmentWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic (sensing)WikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic andWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic interactsWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic withWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic physicalWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic worldWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic (actuation/command/control),WikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic butWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic alsoWikiGoogleGoogleDic usesWikiGoogleGoogleDic existingWikiGoogleGoogleDic InternetWikiGoogleGoogleDic standardsWikiGoogleGoogleDic toWikiGoogleGoogleDic provideWikiGoogleGoogleDic servicesWikiGoogleGoogleDic forWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic informationWikiGoogleGoogleDic transfer,WikiGoogleGoogleDic analytics,WikiGoogleGoogleDic applicationsWikiGoogleGoogleDic andWikiGoogleGoogleDic WikiGoogleGoogleDic communications.WikiGoogleGoogleDic
تحولWikiGoogleGoogleDic بنیادینWikiGoogleGoogleDic اینترنتWikiGoogleGoogleDic فعلیWikiGoogleGoogleDic بهWikiGoogleGoogleDic شبکهWikiGoogleGoogleDic ایWikiGoogleGoogleDic ازWikiGoogleGoogleDic اشیاءWikiGoogleGoogleDic بهWikiGoogleGoogleDic همWikiGoogleGoogleDic پیوستهWikiGoogleGoogleDic کهWikiGoogleGoogleDic نهWikiGoogleGoogleDic تنهاWikiGoogleGoogleDic اطلاعاتWikiGoogleGoogleDic راWikiGoogleGoogleDic ازWikiGoogleGoogleDic محیطWikiGoogleGoogleDic جمعWikiGoogleGoogleDic آوریWikiGoogleGoogleDic میWikiGoogleGoogleDic کندWikiGoogleGoogleDic (حسWikiGoogleGoogleDic میWikiGoogleGoogleDic کند)WikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic باWikiGoogleGoogleDic جهانWikiGoogleGoogleDic فیزیکیWikiGoogleGoogleDic درWikiGoogleGoogleDic تعاملWikiGoogleGoogleDic استWikiGoogleGoogleDic (فعالWikiGoogleGoogleDic سازی/فرمان/کنترل)WikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic بلکهWikiGoogleGoogleDic ازWikiGoogleGoogleDic استانداردهایWikiGoogleGoogleDic موجودWikiGoogleGoogleDic اینترنتWikiGoogleGoogleDic برایWikiGoogleGoogleDic ارائهWikiGoogleGoogleDic خدماتWikiGoogleGoogleDic برایWikiGoogleGoogleDic انتقالWikiGoogleGoogleDic اطلاعاتWikiGoogleGoogleDic استفادهWikiGoogleGoogleDic میWikiGoogleGoogleDic کند.WikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic تجزیهWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic تحلیلWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic برنامهWikiGoogleGoogleDic هاWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic ارتباطات.WikiGoogleGoogleDic