امروز سه شنبه ، ۱۴۰۱/۰۳/۰۳
بدان
مقالات من آخرین پارگراف مطالعه دانلودانتخابی WORDPDF دانلود کل WORDPDF آمار
0
فارسی
1
انگلیسی
105
دوزبان
1
ویرایش دوزبان
0
ویرایشی دوزبان
2
انتخاب شده دوزبان
0
انتخاب شده ویرایشی دوزبان
0.0000
درصد فارسی
0.2976
درصد انگلیسی
31.2500
درصد دوزبان
0.2976
درصد ویرایش دوزبان
0.0000
درصد ویرایشی دوزبان
0.5952
درصویرایش اتخابی دوزبان
0.0000
درصد ویرایشی انتخابی دوزبان
336
تعداد کل جملات
نمایش انتخابی ها
 
پاراگراف 2 >>
 
پاراگراف 4 >>
 
پاراگراف 5 >>
 
پاراگراف 7 >>
 
پاراگراف 9 >>
ماWikiGoogleGoogleDic فناوریWikiGoogleGoogleDic تخلیهWikiGoogleGoogleDic GPUWikiGoogleGoogleDic پیشنهادیWikiGoogleGoogleDic خودWikiGoogleGoogleDic راWikiGoogleGoogleDic باWikiGoogleGoogleDic استفادهWikiGoogleGoogleDic ازWikiGoogleGoogleDic آنWikiGoogleGoogleDic درWikiGoogleGoogleDic پنجWikiGoogleGoogleDic برنامهWikiGoogleGoogleDic CWikiGoogleGoogleDic /WikiGoogleGoogleDic CWikiGoogleGoogleDic ++WikiGoogleGoogleDic پردازشWikiGoogleGoogleDic تصویرWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic دستکاریWikiGoogleGoogleDic ماتریسWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic غیرهWikiGoogleGoogleDic ارزیابیWikiGoogleGoogleDic میWikiGoogleGoogleDic کنیمWikiGoogleGoogleDic تاWikiGoogleGoogleDic اثربخشیWikiGoogleGoogleDic آنWikiGoogleGoogleDic راWikiGoogleGoogleDic تأییدWikiGoogleGoogleDic کنیمWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic دریابیمWikiGoogleGoogleDic کهWikiGoogleGoogleDic میWikiGoogleGoogleDic تواندWikiGoogleGoogleDic آنهاWikiGoogleGoogleDic راWikiGoogleGoogleDic بیشWikiGoogleGoogleDic ازWikiGoogleGoogleDic 10WikiGoogleGoogleDic برابرWikiGoogleGoogleDic سریعترWikiGoogleGoogleDic ازWikiGoogleGoogleDic تنهاWikiGoogleGoogleDic پردازندهWikiGoogleGoogleDic هاWikiGoogleGoogleDic درWikiGoogleGoogleDic طیWikiGoogleGoogleDic 1WikiGoogleGoogleDic ساعتWikiGoogleGoogleDic تنظیمWikiGoogleGoogleDic کند.WikiGoogleGoogleDic زمان.WikiGoogleGoogleDic
 
پاراگراف 10 >>
 
پاراگراف 12 >>
 
پاراگراف 13 >>
 
پاراگراف 14 >>
برایWikiGoogleGoogleDic کاهشWikiGoogleGoogleDic هزینهWikiGoogleGoogleDic هاWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic توسعهWikiGoogleGoogleDic خدماتWikiGoogleGoogleDic مختلفWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic محققانWikiGoogleGoogleDic درWikiGoogleGoogleDic موردWikiGoogleGoogleDic IoTWikiGoogleGoogleDic OpenWikiGoogleGoogleDic (بهWikiGoogleGoogleDic عنوانWikiGoogleGoogleDic مثالWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic OpenWikiGoogleGoogleDic IoTWikiGoogleGoogleDic PlatformWikiGoogleGoogleDic ProjectWikiGoogleGoogleDic Tron)WikiGoogleGoogleDic [6])WikiGoogleGoogleDic تحقیقWikiGoogleGoogleDic کردهWikiGoogleGoogleDic اندWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic کهWikiGoogleGoogleDic دستگاهWikiGoogleGoogleDic هاWikiGoogleGoogleDic راWikiGoogleGoogleDic برایWikiGoogleGoogleDic برنامهWikiGoogleGoogleDic هایWikiGoogleGoogleDic مختلفWikiGoogleGoogleDic بهWikiGoogleGoogleDic اشتراکWikiGoogleGoogleDic میWikiGoogleGoogleDic گذاردWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic بهWikiGoogleGoogleDic طورWikiGoogleGoogleDic پویاWikiGoogleGoogleDic منابعWikiGoogleGoogleDic دستگاهWikiGoogleGoogleDic هاWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic شبکهWikiGoogleGoogleDic هاWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic ابرWikiGoogleGoogleDic راWikiGoogleGoogleDic برایWikiGoogleGoogleDic برنامهWikiGoogleGoogleDic هایWikiGoogleGoogleDic مختلفWikiGoogleGoogleDic هماهنگWikiGoogleGoogleDic میWikiGoogleGoogleDic کند.WikiGoogleGoogleDic
 
پاراگراف 15 >>
 
پاراگراف 16 >>
 
پاراگراف 18 >>
 
پاراگراف 23 >>
 
پاراگراف 24 >>
 
پاراگراف 25 >>
 
پاراگراف 26 >>
 
پاراگراف 27 >>
 
پاراگراف 29 >>