امروز دوشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
بدان
مقالات من آخرین پارگراف مطالعه دانلودانتخابی WORDPDF دانلود کل WORDPDF آمار
0
فارسی
0
انگلیسی
0
دوزبان
0
ویرایش دوزبان
0
ویرایشی دوزبان
0
انتخاب شده دوزبان
0
انتخاب شده ویرایشی دوزبان
0.0000
درصد فارسی
0.0000
درصد انگلیسی
0.0000
درصد دوزبان
0.0000
درصد ویرایش دوزبان
0.0000
درصد ویرایشی دوزبان
0.0000
درصویرایش اتخابی دوزبان
0.0000
درصد ویرایشی انتخابی دوزبان
104
تعداد کل جملات
نمایش انتخابی ها
 
پاراگراف 2 >>
 
پاراگراف 3 >>
 
پاراگراف 5 >>
 
پاراگراف 7 >>
ویژگیWikiGoogleGoogleDic هایWikiGoogleGoogleDic اصلیWikiGoogleGoogleDic AUSOMWikiGoogleGoogleDic عبارتندWikiGoogleGoogleDic از:WikiGoogleGoogleDic اختلاطWikiGoogleGoogleDic حلقهWikiGoogleGoogleDic مشهورWikiGoogleGoogleDic MAPE-KWikiGoogleGoogleDic (مانیتورWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic تجزیهWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic تحلیلWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic برنامهWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic عملWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic باWikiGoogleGoogleDic استفادهWikiGoogleGoogleDic ازWikiGoogleGoogleDic دانشWikiGoogleGoogleDic ذخیرهWikiGoogleGoogleDic شده)WikiGoogleGoogleDic ازWikiGoogleGoogleDic محاسباتWikiGoogleGoogleDic خودWikiGoogleGoogleDic مختارWikiGoogleGoogleDic برایWikiGoogleGoogleDic سازگاریWikiGoogleGoogleDic فعالWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic ادغامWikiGoogleGoogleDic یکWikiGoogleGoogleDic مدلWikiGoogleGoogleDic زمینهWikiGoogleGoogleDic چندWikiGoogleGoogleDic لایهWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic استفادهWikiGoogleGoogleDic ازWikiGoogleGoogleDic اطلاعاتWikiGoogleGoogleDic متنیWikiGoogleGoogleDic برایWikiGoogleGoogleDic تسهیلWikiGoogleGoogleDic سازگاریWikiGoogleGoogleDic درWikiGoogleGoogleDic لایهWikiGoogleGoogleDic دستگاهWikiGoogleGoogleDic IoTWikiGoogleGoogleDic (سنسورWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic محرک).WikiGoogleGoogleDic
 
پاراگراف 9 >>
I.INTRODUCTION:WikiGoogleGoogleDic
 
پاراگراف 13 >>
 
پاراگراف 16 >>
 
پاراگراف 17 >>
InWikiGoogleGoogleDic additionWikiGoogleGoogleDic toWikiGoogleGoogleDic partialWikiGoogleGoogleDic failures,WikiGoogleGoogleDic dynamismWikiGoogleGoogleDic inWikiGoogleGoogleDic IoT-basedWikiGoogleGoogleDic systemsWikiGoogleGoogleDic canWikiGoogleGoogleDic alsoWikiGoogleGoogleDic beWikiGoogleGoogleDic introducedWikiGoogleGoogleDic byWikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic changingWikiGoogleGoogleDic modesWikiGoogleGoogleDic andWikiGoogleGoogleDic capabilitiesWikiGoogleGoogleDic ofWikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic devicesWikiGoogleGoogleDic (e.g.,WikiGoogleGoogleDic aWikiGoogleGoogleDic deviceWikiGoogleGoogleDic inWikiGoogleGoogleDic lowWikiGoogleGoogleDic powerWikiGoogleGoogleDic modeWikiGoogleGoogleDic canWikiGoogleGoogleDic handleWikiGoogleGoogleDic differentWikiGoogleGoogleDic setsWikiGoogleGoogleDic ofWikiGoogleGoogleDic commandsWikiGoogleGoogleDic thanWikiGoogleGoogleDic inWikiGoogleGoogleDic normalWikiGoogleGoogleDic powerWikiGoogleGoogleDic mode),WikiGoogleGoogleDic updateWikiGoogleGoogleDic ofWikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic capabilitiesWikiGoogleGoogleDic ofWikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic devicesWikiGoogleGoogleDic (e.g.,WikiGoogleGoogleDic changeWikiGoogleGoogleDic inWikiGoogleGoogleDic firmware),WikiGoogleGoogleDic changingWikiGoogleGoogleDic contextsWikiGoogleGoogleDic andWikiGoogleGoogleDic relatedWikiGoogleGoogleDic policiesWikiGoogleGoogleDic dueWikiGoogleGoogleDic toWikiGoogleGoogleDic redeploymentWikiGoogleGoogleDic andWikiGoogleGoogleDic alsoWikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic factWikiGoogleGoogleDic thatWikiGoogleGoogleDic manyWikiGoogleGoogleDic devicesWikiGoogleGoogleDic areWikiGoogleGoogleDic mobileWikiGoogleGoogleDic andWikiGoogleGoogleDic henceWikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic spatio-temporalWikiGoogleGoogleDic contextWikiGoogleGoogleDic ofWikiGoogleGoogleDic aWikiGoogleGoogleDic deviceWikiGoogleGoogleDic changes.WikiGoogleGoogleDic
علاوهWikiGoogleGoogleDic برWikiGoogleGoogleDic خرابیWikiGoogleGoogleDic هایWikiGoogleGoogleDic جزئیWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic پویاییWikiGoogleGoogleDic درWikiGoogleGoogleDic سیستمWikiGoogleGoogleDic هایWikiGoogleGoogleDic مبتنیWikiGoogleGoogleDic برWikiGoogleGoogleDic IoTWikiGoogleGoogleDic راWikiGoogleGoogleDic نیزWikiGoogleGoogleDic میWikiGoogleGoogleDic توانWikiGoogleGoogleDic باWikiGoogleGoogleDic تغییرWikiGoogleGoogleDic حالتWikiGoogleGoogleDic هاWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic قابلیتWikiGoogleGoogleDic هایWikiGoogleGoogleDic دستگاهWikiGoogleGoogleDic هاWikiGoogleGoogleDic معرفیWikiGoogleGoogleDic کردWikiGoogleGoogleDic (بهWikiGoogleGoogleDic عنوانWikiGoogleGoogleDic مثالWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic دستگاهیWikiGoogleGoogleDic درWikiGoogleGoogleDic حالتWikiGoogleGoogleDic توانWikiGoogleGoogleDic کمWikiGoogleGoogleDic میWikiGoogleGoogleDic تواندWikiGoogleGoogleDic مجموعهWikiGoogleGoogleDic هایWikiGoogleGoogleDic مختلفیWikiGoogleGoogleDic ازWikiGoogleGoogleDic دستوراتWikiGoogleGoogleDic راWikiGoogleGoogleDic نسبتWikiGoogleGoogleDic بهWikiGoogleGoogleDic حالتWikiGoogleGoogleDic برقWikiGoogleGoogleDic معمولیWikiGoogleGoogleDic ادارهWikiGoogleGoogleDic کند)WikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic بروزرسانیWikiGoogleGoogleDic قابلیتWikiGoogleGoogleDic هایWikiGoogleGoogleDic دستگاهWikiGoogleGoogleDic هاWikiGoogleGoogleDic (بهWikiGoogleGoogleDic عنوانWikiGoogleGoogleDic مثالWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic تغییرWikiGoogleGoogleDic درWikiGoogleGoogleDic سیستمWikiGoogleGoogleDic عامل)WikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic تغییرWikiGoogleGoogleDic زمینهWikiGoogleGoogleDic هاWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic خطWikiGoogleGoogleDic مشیWikiGoogleGoogleDic هایWikiGoogleGoogleDic مربوطWikiGoogleGoogleDic بهWikiGoogleGoogleDic دلیلWikiGoogleGoogleDic استفادهWikiGoogleGoogleDic مجددWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic همچنینWikiGoogleGoogleDic اینWikiGoogleGoogleDic واقعیتWikiGoogleGoogleDic کهWikiGoogleGoogleDic بسیاریWikiGoogleGoogleDic ازWikiGoogleGoogleDic دستگاهWikiGoogleGoogleDic هاWikiGoogleGoogleDic متحرکWikiGoogleGoogleDic هستندWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic ازWikiGoogleGoogleDic اینWikiGoogleGoogleDic روWikiGoogleGoogleDic زمینهWikiGoogleGoogleDic فاصلهWikiGoogleGoogleDic زمانیWikiGoogleGoogleDic زمانیWikiGoogleGoogleDic یکWikiGoogleGoogleDic دستگاهWikiGoogleGoogleDic تغییرWikiGoogleGoogleDic میWikiGoogleGoogleDic کند.WikiGoogleGoogleDic
 
پاراگراف 20 >>
 
پاراگراف 22 >>
واسطWikiGoogleGoogleDic نیازWikiGoogleGoogleDic بهWikiGoogleGoogleDic ارائهWikiGoogleGoogleDic امکاناتWikiGoogleGoogleDic زیرWikiGoogleGoogleDic است:WikiGoogleGoogleDic انعطافWikiGoogleGoogleDic پذیریWikiGoogleGoogleDic فعالWikiGoogleGoogleDic ازWikiGoogleGoogleDic طریقWikiGoogleGoogleDic حلقهWikiGoogleGoogleDic MAPE-K.WikiGoogleGoogleDic یکWikiGoogleGoogleDic الگویWikiGoogleGoogleDic متنوعWikiGoogleGoogleDic چندWikiGoogleGoogleDic لایهWikiGoogleGoogleDic کهWikiGoogleGoogleDic میWikiGoogleGoogleDic تواندWikiGoogleGoogleDic زمینهWikiGoogleGoogleDic هاWikiGoogleGoogleDic راWikiGoogleGoogleDic درWikiGoogleGoogleDic لایهWikiGoogleGoogleDic هایWikiGoogleGoogleDic مختلفWikiGoogleGoogleDic سیستمWikiGoogleGoogleDic (مانندWikiGoogleGoogleDic برنامهWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic واسطهWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic منابعWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic غیره)WikiGoogleGoogleDic ضبطWikiGoogleGoogleDic کند.WikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic ترکیبWikiGoogleGoogleDic اینWikiGoogleGoogleDic اطلاعاتWikiGoogleGoogleDic متنیWikiGoogleGoogleDic برایWikiGoogleGoogleDic هدایتWikiGoogleGoogleDic تصمیمWikiGoogleGoogleDic گیریWikiGoogleGoogleDic هایWikiGoogleGoogleDic سازگارWikiGoogleGoogleDic باWikiGoogleGoogleDic خودکارWikiGoogleGoogleDic درWikiGoogleGoogleDic راستایWikiGoogleGoogleDic روشWikiGoogleGoogleDic MAPE-K.WikiGoogleGoogleDic
 
پاراگراف 23 >>
 
پاراگراف 24 >>
 
پاراگراف 25 >>
II.ILLUSTRATION:WikiGoogleGoogleDic
II.ILLUSTRATION:WikiGoogleGoogleDic
 
پاراگراف 33 >>
 
پاراگراف 34 >>