امروز دوشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
بدان
مقالات من آخرین پارگراف مطالعه دانلودانتخابی WORDPDF دانلود کل WORDPDF آمار
0
فارسی
0
انگلیسی
0
دوزبان
0
ویرایش دوزبان
0
ویرایشی دوزبان
0
انتخاب شده دوزبان
0
انتخاب شده ویرایشی دوزبان
0.0000
درصد فارسی
0.0000
درصد انگلیسی
0.0000
درصد دوزبان
0.0000
درصد ویرایش دوزبان
0.0000
درصد ویرایشی دوزبان
0.0000
درصویرایش اتخابی دوزبان
0.0000
درصد ویرایشی انتخابی دوزبان
154
تعداد کل جملات
نمایش انتخابی ها
 
پاراگراف 2 >>
 
پاراگراف 8 >>
 
پاراگراف 10 >>
 
پاراگراف 13 >>
I-INTRODUCTION:WikiGoogleGoogleDic
 
پاراگراف 14 >>
طیWikiGoogleGoogleDic یکWikiGoogleGoogleDic دههWikiGoogleGoogleDic گذشتهWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic باWikiGoogleGoogleDic بهرهWikiGoogleGoogleDic گیریWikiGoogleGoogleDic ازWikiGoogleGoogleDic توسعهWikiGoogleGoogleDic سریعWikiGoogleGoogleDic فناوریWikiGoogleGoogleDic ارتباطاتWikiGoogleGoogleDic بیWikiGoogleGoogleDic سیمWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic سنجشWikiGoogleGoogleDic فناوریWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic بهبودWikiGoogleGoogleDic ظرفیتWikiGoogleGoogleDic بزرگWikiGoogleGoogleDic تجزیهWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic تحلیلWikiGoogleGoogleDic دادهWikiGoogleGoogleDic هاWikiGoogleGoogleDic [1]WikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic اینترنتWikiGoogleGoogleDic اشیاءWikiGoogleGoogleDic (IoT)WikiGoogleGoogleDic باWikiGoogleGoogleDic سرعتWikiGoogleGoogleDic باورنکردنیWikiGoogleGoogleDic درWikiGoogleGoogleDic اکثرWikiGoogleGoogleDic مناطقWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic بهWikiGoogleGoogleDic ویژهWikiGoogleGoogleDic درWikiGoogleGoogleDic مراقبتWikiGoogleGoogleDic هایWikiGoogleGoogleDic بهداشتیWikiGoogleGoogleDic درWikiGoogleGoogleDic حالWikiGoogleGoogleDic رشدWikiGoogleGoogleDic است.WikiGoogleGoogleDic [2WikiGoogleGoogleDic ]WikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic شهرWikiGoogleGoogleDic هوشمندWikiGoogleGoogleDic [3]WikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic وسایلWikiGoogleGoogleDic نقلیهWikiGoogleGoogleDic خودمختارWikiGoogleGoogleDic [4].WikiGoogleGoogleDic
 
پاراگراف 15 >>
 
پاراگراف 16 >>
خدماتWikiGoogleGoogleDic IoTWikiGoogleGoogleDic باWikiGoogleGoogleDic استفادهWikiGoogleGoogleDic ازWikiGoogleGoogleDic فنWikiGoogleGoogleDic آوریWikiGoogleGoogleDic هایWikiGoogleGoogleDic پیشرفتهWikiGoogleGoogleDic مانندWikiGoogleGoogleDic دادهWikiGoogleGoogleDic هایWikiGoogleGoogleDic بزرگWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic هوشWikiGoogleGoogleDic مصنوعیWikiGoogleGoogleDic [5]WikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic نهWikiGoogleGoogleDic تنهاWikiGoogleGoogleDic هزینهWikiGoogleGoogleDic هایWikiGoogleGoogleDic صنعتWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic کشاورزیWikiGoogleGoogleDic راWikiGoogleGoogleDic کاهشWikiGoogleGoogleDic میWikiGoogleGoogleDic دهدWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic باعثWikiGoogleGoogleDic میWikiGoogleGoogleDic شودWikiGoogleGoogleDic دستگاهWikiGoogleGoogleDic هایWikiGoogleGoogleDic اطرافWikiGoogleGoogleDic افرادWikiGoogleGoogleDic باهوشWikiGoogleGoogleDic ترWikiGoogleGoogleDic شوندWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic بلکهWikiGoogleGoogleDic مکرراًWikiGoogleGoogleDic اکوسیستمWikiGoogleGoogleDic IoTWikiGoogleGoogleDic (امنیتWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic مدیریتWikiGoogleGoogleDic تجهیزاتWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic تجهیزات)WikiGoogleGoogleDic راWikiGoogleGoogleDic نیزWikiGoogleGoogleDic بهینهWikiGoogleGoogleDic میWikiGoogleGoogleDic کنند.WikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic استانداردسازیWikiGoogleGoogleDic [6])WikiGoogleGoogleDic خودش.WikiGoogleGoogleDic
 
پاراگراف 17 >>
 
پاراگراف 22 >>
 
پاراگراف 23 >>
 
پاراگراف 24 >>
 
پاراگراف 31 >>
 
پاراگراف 32 >>