به سمت BlockChain بهینه سازی شده برای IoT | Towards an Optimized BlockChain for IoT جدول مقالات آزادابزار تفکیک و ترجمه متون علمیمقالات اینترنت اشیاء
تماس با ما
 
بدان
 
امروز دوشنبه ، ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
 
مقالات من آخرین پارگراف مطالعه دانلودانتخابی WORDPDF دانلود کل WORDPDF آمار
فارسی
انگلیسی
دوزبان
ویرایش دوزبان
ویرایشی دوزبان
انتخاب شده دوزبان
انتخاب شده ویرایشی دوزبان
درصد فارسی
درصد انگلیسی
درصد دوزبان
درصد ویرایش دوزبان
درصد ویرایشی دوزبان
درصویرایش اتخابی دوزبان
درصد ویرایشی انتخابی دوزبان
0
تعداد کل جملات
نمایش انتخابی ها