امروز دوشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
بدان
مقالات من آخرین پارگراف مطالعه دانلودانتخابی WORDPDF دانلود کل WORDPDF آمار
0
فارسی
0
انگلیسی
35
دوزبان
282
ویرایش دوزبان
0
ویرایشی دوزبان
0
انتخاب شده دوزبان
0
انتخاب شده ویرایشی دوزبان
0.0000
درصد فارسی
0.0000
درصد انگلیسی
12.0275
درصد دوزبان
96.9072
درصد ویرایش دوزبان
0.0000
درصد ویرایشی دوزبان
0.0000
درصویرایش اتخابی دوزبان
0.0000
درصد ویرایشی انتخابی دوزبان
291
تعداد کل جملات
نمایش انتخابی ها
 
پاراگراف 3 >>
 
پاراگراف 6 >>
 
پاراگراف 9 >>
 
پاراگراف 10 >>
 
پاراگراف 13 >>
 
پاراگراف 14 >>
 
پاراگراف 16 >>
باWikiGoogleGoogleDic استفادهWikiGoogleGoogleDic ازWikiGoogleGoogleDic رمزگذاریWikiGoogleGoogleDic دادهWikiGoogleGoogleDic هاWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic تمبرهایWikiGoogleGoogleDic زمانیWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic سازWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic کارWikiGoogleGoogleDic اجماعWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic قراردادWikiGoogleGoogleDic هوشمندWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic blockchainWikiGoogleGoogleDic میWikiGoogleGoogleDic تواندWikiGoogleGoogleDic مبادلاتWikiGoogleGoogleDic غیرمترقبهWikiGoogleGoogleDic اعتباریWikiGoogleGoogleDic point-topointWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic هماهنگیWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic همکاریWikiGoogleGoogleDic راWikiGoogleGoogleDic درWikiGoogleGoogleDic یکWikiGoogleGoogleDic سیستمWikiGoogleGoogleDic توزیعWikiGoogleGoogleDic شدهWikiGoogleGoogleDic انجامWikiGoogleGoogleDic دهدWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic تاWikiGoogleGoogleDic بتواندWikiGoogleGoogleDic راهWikiGoogleGoogleDic حلWikiGoogleGoogleDic هاییWikiGoogleGoogleDic راWikiGoogleGoogleDic برایWikiGoogleGoogleDic هزینهWikiGoogleGoogleDic بالاWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic راندمانWikiGoogleGoogleDic پایینWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic عدمWikiGoogleGoogleDic امنیتWikiGoogleGoogleDic اطلاعاتWikiGoogleGoogleDic ارائهWikiGoogleGoogleDic دهد.WikiGoogleGoogleDic نهادهایWikiGoogleGoogleDic متمرکزWikiGoogleGoogleDic
 
پاراگراف 20 >>
 
پاراگراف 22 >>
 
پاراگراف 24 >>
 
پاراگراف 33 >>
 
پاراگراف 38 >>