امروز دوشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
بدان
مقالات من آخرین پارگراف مطالعه دانلودانتخابی WORDPDF دانلود کل WORDPDF آمار
0
فارسی
0
انگلیسی
0
دوزبان
8
ویرایش دوزبان
0
ویرایشی دوزبان
0
انتخاب شده دوزبان
0
انتخاب شده ویرایشی دوزبان
0.0000
درصد فارسی
0.0000
درصد انگلیسی
0.0000
درصد دوزبان
4.0816
درصد ویرایش دوزبان
0.0000
درصد ویرایشی دوزبان
0.0000
درصویرایش اتخابی دوزبان
0.0000
درصد ویرایشی انتخابی دوزبان
196
تعداد کل جملات
نمایش انتخابی ها
 
پاراگراف 1 >>
 
پاراگراف 2 >>
 
پاراگراف 3 >>
 
پاراگراف 9 >>
 
پاراگراف 12 >>
 
پاراگراف 16 >>
 
پاراگراف 20 >>
درWikiGoogleGoogleDic حالیWikiGoogleGoogleDic کهWikiGoogleGoogleDic شبیهWikiGoogleGoogleDic بهWikiGoogleGoogleDic مسئلهWikiGoogleGoogleDic صحتWikiGoogleGoogleDic استWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic تفاوتWikiGoogleGoogleDic درWikiGoogleGoogleDic اینWikiGoogleGoogleDic واقعیتWikiGoogleGoogleDic نهفتهWikiGoogleGoogleDic استWikiGoogleGoogleDic کهWikiGoogleGoogleDic درWikiGoogleGoogleDic حالیWikiGoogleGoogleDic کهWikiGoogleGoogleDic ممکنWikiGoogleGoogleDic استWikiGoogleGoogleDic یکWikiGoogleGoogleDic کاربرWikiGoogleGoogleDic مخربWikiGoogleGoogleDic شبکهWikiGoogleGoogleDic نتواندWikiGoogleGoogleDic معاملهWikiGoogleGoogleDic کلاهبرداریWikiGoogleGoogleDic (عدمWikiGoogleGoogleDic صحت)WikiGoogleGoogleDic راWikiGoogleGoogleDic ایجادWikiGoogleGoogleDic کندWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic ممکنWikiGoogleGoogleDic استWikiGoogleGoogleDic قادرWikiGoogleGoogleDic بهWikiGoogleGoogleDic ایجادWikiGoogleGoogleDic چندینWikiGoogleGoogleDic تراکنشWikiGoogleGoogleDic صحیحWikiGoogleGoogleDic باشدWikiGoogleGoogleDic کهWikiGoogleGoogleDic بهWikiGoogleGoogleDic نوعیWikiGoogleGoogleDic ازWikiGoogleGoogleDic یکدیگرWikiGoogleGoogleDic بیWikiGoogleGoogleDic خبرWikiGoogleGoogleDic باشند.WikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic بنابراینWikiGoogleGoogleDic ترکیبWikiGoogleGoogleDic برایWikiGoogleGoogleDic ایجادWikiGoogleGoogleDic یکWikiGoogleGoogleDic عملWikiGoogleGoogleDic جعلی.WikiGoogleGoogleDic
 
پاراگراف 21 >>
 
پاراگراف 22 >>
 
پاراگراف 24 >>
 
پاراگراف 25 >>
 
پاراگراف 26 >>
 
پاراگراف 29 >>
 
پاراگراف 30 >>
AnWikiGoogleGoogleDic additionalWikiGoogleGoogleDic aspectWikiGoogleGoogleDic ofWikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic problemWikiGoogleGoogleDic isWikiGoogleGoogleDic thatWikiGoogleGoogleDic someWikiGoogleGoogleDic ofWikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic generalsWikiGoogleGoogleDic mayWikiGoogleGoogleDic beWikiGoogleGoogleDic traitors,WikiGoogleGoogleDic eitherWikiGoogleGoogleDic individually,WikiGoogleGoogleDic orWikiGoogleGoogleDic conspiringWikiGoogleGoogleDic together,WikiGoogleGoogleDic andWikiGoogleGoogleDic soWikiGoogleGoogleDic messagesWikiGoogleGoogleDic mayWikiGoogleGoogleDic arriveWikiGoogleGoogleDic whichWikiGoogleGoogleDic areWikiGoogleGoogleDic intendedWikiGoogleGoogleDic toWikiGoogleGoogleDic createWikiGoogleGoogleDic aWikiGoogleGoogleDic falseWikiGoogleGoogleDic planWikiGoogleGoogleDic thatWikiGoogleGoogleDic isWikiGoogleGoogleDic doomedWikiGoogleGoogleDic toWikiGoogleGoogleDic failureWikiGoogleGoogleDic forWikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic loyalWikiGoogleGoogleDic generalsWikiGoogleGoogleDic (justWikiGoogleGoogleDic asWikiGoogleGoogleDic maliciousWikiGoogleGoogleDic membersWikiGoogleGoogleDic ofWikiGoogleGoogleDic aWikiGoogleGoogleDic distributedWikiGoogleGoogleDic systemWikiGoogleGoogleDic mayWikiGoogleGoogleDic attemptWikiGoogleGoogleDic toWikiGoogleGoogleDic convinceWikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic systemWikiGoogleGoogleDic toWikiGoogleGoogleDic acceptWikiGoogleGoogleDic fraudulentWikiGoogleGoogleDic transactions,WikiGoogleGoogleDic orWikiGoogleGoogleDic multipleWikiGoogleGoogleDic versionsWikiGoogleGoogleDic ofWikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic sameWikiGoogleGoogleDic truthfulWikiGoogleGoogleDic transactionWikiGoogleGoogleDic thatWikiGoogleGoogleDic wouldWikiGoogleGoogleDic resultWikiGoogleGoogleDic inWikiGoogleGoogleDic aWikiGoogleGoogleDic double-spend).WikiGoogleGoogleDic
جنبهWikiGoogleGoogleDic دیگریWikiGoogleGoogleDic ازWikiGoogleGoogleDic مشکلWikiGoogleGoogleDic اینWikiGoogleGoogleDic استWikiGoogleGoogleDic کهWikiGoogleGoogleDic برخیWikiGoogleGoogleDic ازWikiGoogleGoogleDic ژنرالWikiGoogleGoogleDic هاWikiGoogleGoogleDic ممکنWikiGoogleGoogleDic استWikiGoogleGoogleDic بهWikiGoogleGoogleDic صورتWikiGoogleGoogleDic جداگانهWikiGoogleGoogleDic خیانتکارWikiGoogleGoogleDic باشندWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic یاWikiGoogleGoogleDic باWikiGoogleGoogleDic همWikiGoogleGoogleDic توطئهWikiGoogleGoogleDic میWikiGoogleGoogleDic کنندWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic بنابراینWikiGoogleGoogleDic ممکنWikiGoogleGoogleDic استWikiGoogleGoogleDic پیامWikiGoogleGoogleDic هاییWikiGoogleGoogleDic بهWikiGoogleGoogleDic دستWikiGoogleGoogleDic آیدWikiGoogleGoogleDic کهWikiGoogleGoogleDic برایWikiGoogleGoogleDic ایجادWikiGoogleGoogleDic یکWikiGoogleGoogleDic نقشهWikiGoogleGoogleDic دروغینWikiGoogleGoogleDic استWikiGoogleGoogleDic کهWikiGoogleGoogleDic محکومWikiGoogleGoogleDic بهWikiGoogleGoogleDic شکستWikiGoogleGoogleDic برایWikiGoogleGoogleDic ژنرالهایWikiGoogleGoogleDic وفادارWikiGoogleGoogleDic استWikiGoogleGoogleDic (دقیقاًWikiGoogleGoogleDic بهWikiGoogleGoogleDic عنوانWikiGoogleGoogleDic اعضایWikiGoogleGoogleDic بدخواه).WikiGoogleGoogleDic ممکنWikiGoogleGoogleDic استWikiGoogleGoogleDic یکWikiGoogleGoogleDic سیستمWikiGoogleGoogleDic توزیعWikiGoogleGoogleDic شدهWikiGoogleGoogleDic سعیWikiGoogleGoogleDic درWikiGoogleGoogleDic متقاعدWikiGoogleGoogleDic کردنWikiGoogleGoogleDic سیستمWikiGoogleGoogleDic برایWikiGoogleGoogleDic پذیرشWikiGoogleGoogleDic معاملاتWikiGoogleGoogleDic تقلبWikiGoogleGoogleDic یاWikiGoogleGoogleDic نسخهWikiGoogleGoogleDic هایWikiGoogleGoogleDic متعددWikiGoogleGoogleDic ازWikiGoogleGoogleDic همانWikiGoogleGoogleDic معاملاتWikiGoogleGoogleDic صادقانهWikiGoogleGoogleDic داشتهWikiGoogleGoogleDic باشدWikiGoogleGoogleDic کهWikiGoogleGoogleDic منجرWikiGoogleGoogleDic بهWikiGoogleGoogleDic هزینهWikiGoogleGoogleDic دوWikiGoogleGoogleDic برابرWikiGoogleGoogleDic میWikiGoogleGoogleDic شود).WikiGoogleGoogleDic
 
پاراگراف 31 >>
 
پاراگراف 33 >>
 
پاراگراف 34 >>