امروز دوشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
بدان
مقالات من آخرین پارگراف مطالعه دانلودانتخابی WORDPDF دانلود کل WORDPDF آمار
0
فارسی
0
انگلیسی
3
دوزبان
0
ویرایش دوزبان
0
ویرایشی دوزبان
0
انتخاب شده دوزبان
0
انتخاب شده ویرایشی دوزبان
0.0000
درصد فارسی
0.0000
درصد انگلیسی
0.6652
درصد دوزبان
0.0000
درصد ویرایش دوزبان
0.0000
درصد ویرایشی دوزبان
0.0000
درصویرایش اتخابی دوزبان
0.0000
درصد ویرایشی انتخابی دوزبان
451
تعداد کل جملات
نمایش انتخابی ها
 
پاراگراف 3 >>
 
پاراگراف 4 >>
 
پاراگراف 5 >>
 
پاراگراف 6 >>
درWikiGoogleGoogleDic اینWikiGoogleGoogleDic کارWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic ChainSQLWikiGoogleGoogleDic راWikiGoogleGoogleDic بهWikiGoogleGoogleDic نمایشWikiGoogleGoogleDic میWikiGoogleGoogleDic گذاریمWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic یکWikiGoogleGoogleDic سیستمWikiGoogleGoogleDic منبعWikiGoogleGoogleDic بازWikiGoogleGoogleDic کهWikiGoogleGoogleDic باWikiGoogleGoogleDic ادغامWikiGoogleGoogleDic blockchainWikiGoogleGoogleDic باWikiGoogleGoogleDic پایگاهWikiGoogleGoogleDic دادهWikiGoogleGoogleDic ایجادWikiGoogleGoogleDic شدهWikiGoogleGoogleDic استWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic یعنی-WikiGoogleGoogleDic ماWikiGoogleGoogleDic یکWikiGoogleGoogleDic سکویWikiGoogleGoogleDic برنامهWikiGoogleGoogleDic بانکWikiGoogleGoogleDic اطلاعاتیWikiGoogleGoogleDic blockchainWikiGoogleGoogleDic راWikiGoogleGoogleDic ارائهWikiGoogleGoogleDic میWikiGoogleGoogleDic دهیمWikiGoogleGoogleDic کهWikiGoogleGoogleDic دارایWikiGoogleGoogleDic ویژگیWikiGoogleGoogleDic هایWikiGoogleGoogleDic غیرمتمرکزWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic توزیعWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic شنیداریWikiGoogleGoogleDic ازWikiGoogleGoogleDic blockchainWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic پردازشWikiGoogleGoogleDic سریعWikiGoogleGoogleDic پرسWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic جوWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic بهWikiGoogleGoogleDic خوبیWikiGoogleGoogleDic است.WikiGoogleGoogleDic ساختارWikiGoogleGoogleDic دادهWikiGoogleGoogleDic هایWikiGoogleGoogleDic طراحیWikiGoogleGoogleDic شدهWikiGoogleGoogleDic ازWikiGoogleGoogleDic پایگاهWikiGoogleGoogleDic دادهWikiGoogleGoogleDic هایWikiGoogleGoogleDic توزیعWikiGoogleGoogleDic شده.WikiGoogleGoogleDic
 
پاراگراف 7 >>
 
پاراگراف 10 >>
 
پاراگراف 11 >>
 
پاراگراف 15 >>
 
پاراگراف 16 >>
 
پاراگراف 17 >>
 
پاراگراف 18 >>
 
پاراگراف 20 >>
 
پاراگراف 23 >>
(a)WikiGoogleGoogleDic databaseWikiGoogleGoogleDic canWikiGoogleGoogleDic beWikiGoogleGoogleDic tamperedWikiGoogleGoogleDic eitherWikiGoogleGoogleDic byWikiGoogleGoogleDic aWikiGoogleGoogleDic maliciousWikiGoogleGoogleDic userWikiGoogleGoogleDic orWikiGoogleGoogleDic byWikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic databaseWikiGoogleGoogleDic administrator,WikiGoogleGoogleDic (b)WikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic backup-basedWikiGoogleGoogleDic disasterWikiGoogleGoogleDic recoveryWikiGoogleGoogleDic schemeWikiGoogleGoogleDic ofWikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic databaseWikiGoogleGoogleDic cannotWikiGoogleGoogleDic beWikiGoogleGoogleDic normallyWikiGoogleGoogleDic activatedWikiGoogleGoogleDic inWikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic eventWikiGoogleGoogleDic ofWikiGoogleGoogleDic aWikiGoogleGoogleDic systemWikiGoogleGoogleDic failureWikiGoogleGoogleDic andWikiGoogleGoogleDic causesWikiGoogleGoogleDic dataWikiGoogleGoogleDic loss,WikiGoogleGoogleDic andWikiGoogleGoogleDic (c)WikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic multipleWikiGoogleGoogleDic copiesWikiGoogleGoogleDic ofWikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic databaseWikiGoogleGoogleDic areWikiGoogleGoogleDic notWikiGoogleGoogleDic alwaysWikiGoogleGoogleDic entirelyWikiGoogleGoogleDic consistentWikiGoogleGoogleDic andWikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic dataWikiGoogleGoogleDic synchronisationWikiGoogleGoogleDic operationsWikiGoogleGoogleDic areWikiGoogleGoogleDic requiredWikiGoogleGoogleDic toWikiGoogleGoogleDic resolveWikiGoogleGoogleDic dataWikiGoogleGoogleDic conflicts.WikiGoogleGoogleDic
(الف)WikiGoogleGoogleDic بانکWikiGoogleGoogleDic اطلاعاتیWikiGoogleGoogleDic میWikiGoogleGoogleDic تواندWikiGoogleGoogleDic توسطWikiGoogleGoogleDic کاربرWikiGoogleGoogleDic مخربWikiGoogleGoogleDic یاWikiGoogleGoogleDic توسطWikiGoogleGoogleDic سرپرستWikiGoogleGoogleDic پایگاهWikiGoogleGoogleDic دادهWikiGoogleGoogleDic دستکاریWikiGoogleGoogleDic شودWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic ب)WikiGoogleGoogleDic طرحWikiGoogleGoogleDic بازیابیWikiGoogleGoogleDic فاجعهWikiGoogleGoogleDic مبتنیWikiGoogleGoogleDic برWikiGoogleGoogleDic نسخهWikiGoogleGoogleDic پشتیبانWikiGoogleGoogleDic ازWikiGoogleGoogleDic پایگاهWikiGoogleGoogleDic دادهWikiGoogleGoogleDic نمیWikiGoogleGoogleDic تواندWikiGoogleGoogleDic بهWikiGoogleGoogleDic طورWikiGoogleGoogleDic معمولWikiGoogleGoogleDic درWikiGoogleGoogleDic صورتWikiGoogleGoogleDic خرابیWikiGoogleGoogleDic سیستمWikiGoogleGoogleDic فعالWikiGoogleGoogleDic شودWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic باعثWikiGoogleGoogleDic ازWikiGoogleGoogleDic بینWikiGoogleGoogleDic رفتنWikiGoogleGoogleDic دادهWikiGoogleGoogleDic هاWikiGoogleGoogleDic شودWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic (ج)WikiGoogleGoogleDic )WikiGoogleGoogleDic کپیWikiGoogleGoogleDic هایWikiGoogleGoogleDic متعددWikiGoogleGoogleDic ازWikiGoogleGoogleDic پایگاهWikiGoogleGoogleDic دادهWikiGoogleGoogleDic همیشهWikiGoogleGoogleDic بهWikiGoogleGoogleDic طورWikiGoogleGoogleDic کاملWikiGoogleGoogleDic سازگارWikiGoogleGoogleDic نیستندWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic عملیاتWikiGoogleGoogleDic همگامWikiGoogleGoogleDic سازیWikiGoogleGoogleDic دادهWikiGoogleGoogleDic هاWikiGoogleGoogleDic برایWikiGoogleGoogleDic حلWikiGoogleGoogleDic تعارضWikiGoogleGoogleDic دادهWikiGoogleGoogleDic هاWikiGoogleGoogleDic لازمWikiGoogleGoogleDic است.WikiGoogleGoogleDic
 
پاراگراف 24 >>
 
پاراگراف 25 >>
 
پاراگراف 26 >>
 
پاراگراف 30 >>
AsWikiGoogleGoogleDic aWikiGoogleGoogleDic nodeWikiGoogleGoogleDic inWikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic blockchainWikiGoogleGoogleDic networkWikiGoogleGoogleDic hasWikiGoogleGoogleDic itsWikiGoogleGoogleDic ownWikiGoogleGoogleDic copyWikiGoogleGoogleDic ofWikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic blockchainWikiGoogleGoogleDic data,WikiGoogleGoogleDic ifWikiGoogleGoogleDic nodeWikiGoogleGoogleDic XWikiGoogleGoogleDic requiresWikiGoogleGoogleDic toWikiGoogleGoogleDic executeWikiGoogleGoogleDic fastWikiGoogleGoogleDic queriesWikiGoogleGoogleDic onWikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic blockchain,WikiGoogleGoogleDic itWikiGoogleGoogleDic canWikiGoogleGoogleDic executeWikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic localWikiGoogleGoogleDic copyWikiGoogleGoogleDic ofWikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic blockchainWikiGoogleGoogleDic toWikiGoogleGoogleDic generateWikiGoogleGoogleDic aWikiGoogleGoogleDic localWikiGoogleGoogleDic database,WikiGoogleGoogleDic andWikiGoogleGoogleDic thusWikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic integrityWikiGoogleGoogleDic ofWikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic dataWikiGoogleGoogleDic isWikiGoogleGoogleDic verifiedWikiGoogleGoogleDic byWikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic blockchainWikiGoogleGoogleDic andWikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic fastWikiGoogleGoogleDic queriesWikiGoogleGoogleDic areWikiGoogleGoogleDic executedWikiGoogleGoogleDic onWikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic localWikiGoogleGoogleDic database.WikiGoogleGoogleDic
ازWikiGoogleGoogleDic آنجاWikiGoogleGoogleDic کهWikiGoogleGoogleDic یکWikiGoogleGoogleDic گرهWikiGoogleGoogleDic درWikiGoogleGoogleDic شبکهWikiGoogleGoogleDic blockchainWikiGoogleGoogleDic دارایWikiGoogleGoogleDic کپیWikiGoogleGoogleDic مخصوصWikiGoogleGoogleDic خودWikiGoogleGoogleDic ازWikiGoogleGoogleDic دادهWikiGoogleGoogleDic هایWikiGoogleGoogleDic blockchainWikiGoogleGoogleDic استWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic اگرWikiGoogleGoogleDic گرهWikiGoogleGoogleDic XWikiGoogleGoogleDic نیازWikiGoogleGoogleDic بهWikiGoogleGoogleDic اجرایWikiGoogleGoogleDic سریعWikiGoogleGoogleDic queryWikiGoogleGoogleDic هاWikiGoogleGoogleDic درWikiGoogleGoogleDic blockchainWikiGoogleGoogleDic داشتهWikiGoogleGoogleDic باشدWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic میWikiGoogleGoogleDic تواندWikiGoogleGoogleDic یکWikiGoogleGoogleDic کپیWikiGoogleGoogleDic محلیWikiGoogleGoogleDic ازWikiGoogleGoogleDic blockchainWikiGoogleGoogleDic راWikiGoogleGoogleDic برایWikiGoogleGoogleDic تولیدWikiGoogleGoogleDic یکWikiGoogleGoogleDic پایگاهWikiGoogleGoogleDic دادهWikiGoogleGoogleDic محلیWikiGoogleGoogleDic اجراWikiGoogleGoogleDic کندWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic درWikiGoogleGoogleDic نتیجهWikiGoogleGoogleDic تمامیتWikiGoogleGoogleDic دادهWikiGoogleGoogleDic هاWikiGoogleGoogleDic توسطWikiGoogleGoogleDic blockchainWikiGoogleGoogleDic تأییدWikiGoogleGoogleDic میWikiGoogleGoogleDic شودWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic نمایشWikiGoogleGoogleDic دادهWikiGoogleGoogleDic شدWikiGoogleGoogleDic سریعWikiGoogleGoogleDic درWikiGoogleGoogleDic پایگاهWikiGoogleGoogleDic دادهWikiGoogleGoogleDic محلیWikiGoogleGoogleDic اجراWikiGoogleGoogleDic میWikiGoogleGoogleDic شود.WikiGoogleGoogleDic