امروز دوشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
بدان
مقالات من آخرین پارگراف مطالعه دانلودانتخابی WORDPDF دانلود کل WORDPDF آمار
3
فارسی
0
انگلیسی
3
دوزبان
8
ویرایش دوزبان
4
ویرایشی دوزبان
4
انتخاب شده دوزبان
1
انتخاب شده ویرایشی دوزبان
2.3622
درصد فارسی
0.0000
درصد انگلیسی
2.3622
درصد دوزبان
6.2992
درصد ویرایش دوزبان
3.1496
درصد ویرایشی دوزبان
3.1496
درصویرایش اتخابی دوزبان
0.7874
درصد ویرایشی انتخابی دوزبان
127
تعداد کل جملات
نمایش انتخابی ها
 
پاراگراف 11 >>
 
پاراگراف 22 >>
 
پاراگراف 28 >>
 
پاراگراف 32 >>
 
پاراگراف 44 >>