امروز دوشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
بدان
مقالات من آخرین پارگراف مطالعه دانلودانتخابی WORDPDF دانلود کل WORDPDF آمار
0
فارسی
0
انگلیسی
25
دوزبان
0
ویرایش دوزبان
0
ویرایشی دوزبان
0
انتخاب شده دوزبان
0
انتخاب شده ویرایشی دوزبان
0.0000
درصد فارسی
0.0000
درصد انگلیسی
4.0917
درصد دوزبان
0.0000
درصد ویرایش دوزبان
0.0000
درصد ویرایشی دوزبان
0.0000
درصویرایش اتخابی دوزبان
0.0000
درصد ویرایشی انتخابی دوزبان
611
تعداد کل جملات
نمایش انتخابی ها
 
پاراگراف 1 >>
 
پاراگراف 4 >>
 
پاراگراف 11 >>
AsWikiGoogleGoogleDic designingWikiGoogleGoogleDic ofWikiGoogleGoogleDic P2PWikiGoogleGoogleDic overlayWikiGoogleGoogleDic networksWikiGoogleGoogleDic facesWikiGoogleGoogleDic soWikiGoogleGoogleDic manyWikiGoogleGoogleDic challenges,WikiGoogleGoogleDic theyWikiGoogleGoogleDic areWikiGoogleGoogleDic requiredWikiGoogleGoogleDic toWikiGoogleGoogleDic beWikiGoogleGoogleDic testedWikiGoogleGoogleDic afterWikiGoogleGoogleDic theirWikiGoogleGoogleDic developmentWikiGoogleGoogleDic andWikiGoogleGoogleDic beforeWikiGoogleGoogleDic applyingWikiGoogleGoogleDic toWikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic realWikiGoogleGoogleDic applications.WikiGoogleGoogleDic TheWikiGoogleGoogleDic analyticalWikiGoogleGoogleDic approachWikiGoogleGoogleDic orWikiGoogleGoogleDic mathematicalWikiGoogleGoogleDic modellingWikiGoogleGoogleDic canWikiGoogleGoogleDic beWikiGoogleGoogleDic usedWikiGoogleGoogleDic atWikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic initialWikiGoogleGoogleDic levelWikiGoogleGoogleDic duringWikiGoogleGoogleDic designWikiGoogleGoogleDic ofWikiGoogleGoogleDic P2PWikiGoogleGoogleDic topologyWikiGoogleGoogleDic andWikiGoogleGoogleDic correspondingWikiGoogleGoogleDic algorithmsWikiGoogleGoogleDic [14]WikiGoogleGoogleDic .WikiGoogleGoogleDic However,WikiGoogleGoogleDic thisWikiGoogleGoogleDic approachWikiGoogleGoogleDic isWikiGoogleGoogleDic usedWikiGoogleGoogleDic forWikiGoogleGoogleDic simpleWikiGoogleGoogleDic systemsWikiGoogleGoogleDic thatWikiGoogleGoogleDic mayWikiGoogleGoogleDic notWikiGoogleGoogleDic exploreWikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic P2PWikiGoogleGoogleDic modelWikiGoogleGoogleDic inWikiGoogleGoogleDic detailWikiGoogleGoogleDic andWikiGoogleGoogleDic hence,WikiGoogleGoogleDic thisWikiGoogleGoogleDic solutionWikiGoogleGoogleDic isWikiGoogleGoogleDic notWikiGoogleGoogleDic feasibleWikiGoogleGoogleDic whileWikiGoogleGoogleDic deployingWikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic completeWikiGoogleGoogleDic P2PWikiGoogleGoogleDic modelWikiGoogleGoogleDic intoWikiGoogleGoogleDic realWikiGoogleGoogleDic worldWikiGoogleGoogleDic scenarios.WikiGoogleGoogleDic AnotherWikiGoogleGoogleDic approachWikiGoogleGoogleDic forWikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic implementationWikiGoogleGoogleDic andWikiGoogleGoogleDic testingWikiGoogleGoogleDic ofWikiGoogleGoogleDic P2PWikiGoogleGoogleDic systemsWikiGoogleGoogleDic isWikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic simulatorsWikiGoogleGoogleDic thatWikiGoogleGoogleDic makeWikiGoogleGoogleDic useWikiGoogleGoogleDic ofWikiGoogleGoogleDic analyticalWikiGoogleGoogleDic solutionsWikiGoogleGoogleDic andWikiGoogleGoogleDic itsWikiGoogleGoogleDic resultsWikiGoogleGoogleDic canWikiGoogleGoogleDic beWikiGoogleGoogleDic validatedWikiGoogleGoogleDic byWikiGoogleGoogleDic experimentsWikiGoogleGoogleDic withWikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic actualWikiGoogleGoogleDic system.WikiGoogleGoogleDic However,WikiGoogleGoogleDic configuringWikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic P2PWikiGoogleGoogleDic overlayWikiGoogleGoogleDic networksWikiGoogleGoogleDic onWikiGoogleGoogleDic realWikiGoogleGoogleDic machinesWikiGoogleGoogleDic orWikiGoogleGoogleDic networkWikiGoogleGoogleDic withoutWikiGoogleGoogleDic testingWikiGoogleGoogleDic isWikiGoogleGoogleDic notWikiGoogleGoogleDic practicable.WikiGoogleGoogleDic ItWikiGoogleGoogleDic isWikiGoogleGoogleDic observedWikiGoogleGoogleDic thatWikiGoogleGoogleDic forWikiGoogleGoogleDic P2PWikiGoogleGoogleDic research,WikiGoogleGoogleDic oftenWikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic mostWikiGoogleGoogleDic practicalWikiGoogleGoogleDic techniqueWikiGoogleGoogleDic isWikiGoogleGoogleDic simulation.WikiGoogleGoogleDic VariousWikiGoogleGoogleDic P2PWikiGoogleGoogleDic networkWikiGoogleGoogleDic simulatorsWikiGoogleGoogleDic areWikiGoogleGoogleDic availableWikiGoogleGoogleDic havingWikiGoogleGoogleDic multipleWikiGoogleGoogleDic optionsWikiGoogleGoogleDic forWikiGoogleGoogleDic theirWikiGoogleGoogleDic usageWikiGoogleGoogleDic viz.WikiGoogleGoogleDic (i)WikiGoogleGoogleDic useWikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic simulatorWikiGoogleGoogleDic readilyWikiGoogleGoogleDic forWikiGoogleGoogleDic implementationWikiGoogleGoogleDic ofWikiGoogleGoogleDic P2PWikiGoogleGoogleDic network,WikiGoogleGoogleDic (ii)WikiGoogleGoogleDic designWikiGoogleGoogleDic yourWikiGoogleGoogleDic ownWikiGoogleGoogleDic simulatorWikiGoogleGoogleDic afterWikiGoogleGoogleDic referringWikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic existingWikiGoogleGoogleDic simulatorsWikiGoogleGoogleDic orWikiGoogleGoogleDic (iii)WikiGoogleGoogleDic extendWikiGoogleGoogleDic orWikiGoogleGoogleDic modifyWikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic modulesWikiGoogleGoogleDic ofWikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic existingWikiGoogleGoogleDic simulatorsWikiGoogleGoogleDic basedWikiGoogleGoogleDic onWikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic requirementsWikiGoogleGoogleDic ofWikiGoogleGoogleDic application.WikiGoogleGoogleDic MajorityWikiGoogleGoogleDic ofWikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic simulatorsWikiGoogleGoogleDic areWikiGoogleGoogleDic studiedWikiGoogleGoogleDic andWikiGoogleGoogleDic surveyedWikiGoogleGoogleDic inWikiGoogleGoogleDic [15]WikiGoogleGoogleDic ,WikiGoogleGoogleDic [16]WikiGoogleGoogleDic ,WikiGoogleGoogleDic [17]WikiGoogleGoogleDic ,WikiGoogleGoogleDic [18]WikiGoogleGoogleDic ,WikiGoogleGoogleDic [19]WikiGoogleGoogleDic ,WikiGoogleGoogleDic [20]WikiGoogleGoogleDic ,WikiGoogleGoogleDic [21]WikiGoogleGoogleDic ,WikiGoogleGoogleDic [22]WikiGoogleGoogleDic .WikiGoogleGoogleDic However,WikiGoogleGoogleDic thereWikiGoogleGoogleDic isWikiGoogleGoogleDic aWikiGoogleGoogleDic scopeWikiGoogleGoogleDic forWikiGoogleGoogleDic improvementWikiGoogleGoogleDic inWikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic existingWikiGoogleGoogleDic surveyWikiGoogleGoogleDic ofWikiGoogleGoogleDic P2PWikiGoogleGoogleDic simulatorsWikiGoogleGoogleDic asWikiGoogleGoogleDic follows:WikiGoogleGoogleDic
ازWikiGoogleGoogleDic آنجاWikiGoogleGoogleDic کهWikiGoogleGoogleDic طراحیWikiGoogleGoogleDic شبکهWikiGoogleGoogleDic هایWikiGoogleGoogleDic پوششیWikiGoogleGoogleDic P2PWikiGoogleGoogleDic باWikiGoogleGoogleDic چالشWikiGoogleGoogleDic هایWikiGoogleGoogleDic بسیاریWikiGoogleGoogleDic روبروWikiGoogleGoogleDic استWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic لازمWikiGoogleGoogleDic استWikiGoogleGoogleDic پسWikiGoogleGoogleDic ازWikiGoogleGoogleDic توسعهWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic قبلWikiGoogleGoogleDic ازWikiGoogleGoogleDic استفادهWikiGoogleGoogleDic ازWikiGoogleGoogleDic برنامهWikiGoogleGoogleDic هایWikiGoogleGoogleDic واقعیWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic آنهاWikiGoogleGoogleDic راWikiGoogleGoogleDic آزمایشWikiGoogleGoogleDic کرد.WikiGoogleGoogleDic رویکردWikiGoogleGoogleDic تحلیلیWikiGoogleGoogleDic یاWikiGoogleGoogleDic مدلWikiGoogleGoogleDic سازیWikiGoogleGoogleDic ریاضیWikiGoogleGoogleDic راWikiGoogleGoogleDic میWikiGoogleGoogleDic توانWikiGoogleGoogleDic درWikiGoogleGoogleDic سطحWikiGoogleGoogleDic اولیهWikiGoogleGoogleDic درWikiGoogleGoogleDic هنگامWikiGoogleGoogleDic طراحیWikiGoogleGoogleDic توپولوژیWikiGoogleGoogleDic P2PWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic الگوریتمWikiGoogleGoogleDic هایWikiGoogleGoogleDic مربوطهWikiGoogleGoogleDic استفادهWikiGoogleGoogleDic کردWikiGoogleGoogleDic [14].WikiGoogleGoogleDic باWikiGoogleGoogleDic اینWikiGoogleGoogleDic حالWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic اینWikiGoogleGoogleDic روشWikiGoogleGoogleDic برایWikiGoogleGoogleDic سیستمWikiGoogleGoogleDic هایWikiGoogleGoogleDic سادهWikiGoogleGoogleDic ایWikiGoogleGoogleDic استفادهWikiGoogleGoogleDic میWikiGoogleGoogleDic شودWikiGoogleGoogleDic کهWikiGoogleGoogleDic ممکنWikiGoogleGoogleDic استWikiGoogleGoogleDic مدلWikiGoogleGoogleDic P2PWikiGoogleGoogleDic راWikiGoogleGoogleDic باWikiGoogleGoogleDic جزئیاتWikiGoogleGoogleDic بررسیWikiGoogleGoogleDic نکنندWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic ازWikiGoogleGoogleDic اینWikiGoogleGoogleDic روWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic باWikiGoogleGoogleDic استفادهWikiGoogleGoogleDic ازWikiGoogleGoogleDic مدلWikiGoogleGoogleDic کاملWikiGoogleGoogleDic P2PWikiGoogleGoogleDic درWikiGoogleGoogleDic سناریوهایWikiGoogleGoogleDic واقعیWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic اینWikiGoogleGoogleDic راهWikiGoogleGoogleDic حلWikiGoogleGoogleDic عملیWikiGoogleGoogleDic نیست.WikiGoogleGoogleDic روشWikiGoogleGoogleDic دیگرWikiGoogleGoogleDic برایWikiGoogleGoogleDic پیادهWikiGoogleGoogleDic سازیWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic آزمایشWikiGoogleGoogleDic سیستمWikiGoogleGoogleDic هایWikiGoogleGoogleDic P2PWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic شبیهWikiGoogleGoogleDic سازهاییWikiGoogleGoogleDic هستندWikiGoogleGoogleDic کهWikiGoogleGoogleDic ازWikiGoogleGoogleDic راهWikiGoogleGoogleDic حلWikiGoogleGoogleDic هایWikiGoogleGoogleDic تحلیلیWikiGoogleGoogleDic استفادهWikiGoogleGoogleDic میWikiGoogleGoogleDic کنندWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic نتایجWikiGoogleGoogleDic آنWikiGoogleGoogleDic باWikiGoogleGoogleDic آزمایشWikiGoogleGoogleDic باWikiGoogleGoogleDic سیستمWikiGoogleGoogleDic واقعیWikiGoogleGoogleDic قابلWikiGoogleGoogleDic تأییدWikiGoogleGoogleDic است.WikiGoogleGoogleDic باWikiGoogleGoogleDic اینWikiGoogleGoogleDic حالWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic پیکربندیWikiGoogleGoogleDic شبکهWikiGoogleGoogleDic هایWikiGoogleGoogleDic همپوشانیWikiGoogleGoogleDic P2PWikiGoogleGoogleDic برWikiGoogleGoogleDic رویWikiGoogleGoogleDic ماشینWikiGoogleGoogleDic هایWikiGoogleGoogleDic واقعیWikiGoogleGoogleDic یاWikiGoogleGoogleDic شبکهWikiGoogleGoogleDic بدونWikiGoogleGoogleDic آزمایشWikiGoogleGoogleDic عملیWikiGoogleGoogleDic نیست.WikiGoogleGoogleDic مشاهدهWikiGoogleGoogleDic شدهWikiGoogleGoogleDic استWikiGoogleGoogleDic کهWikiGoogleGoogleDic برایWikiGoogleGoogleDic تحقیقاتWikiGoogleGoogleDic P2PWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic اغلبWikiGoogleGoogleDic عملیWikiGoogleGoogleDic ترینWikiGoogleGoogleDic روشWikiGoogleGoogleDic شبیهWikiGoogleGoogleDic سازیWikiGoogleGoogleDic است.WikiGoogleGoogleDic شبیهWikiGoogleGoogleDic سازهایWikiGoogleGoogleDic شبکهWikiGoogleGoogleDic P2PWikiGoogleGoogleDic مختلفیWikiGoogleGoogleDic درWikiGoogleGoogleDic دسترسWikiGoogleGoogleDic هستندWikiGoogleGoogleDic کهWikiGoogleGoogleDic چندینWikiGoogleGoogleDic گزینهWikiGoogleGoogleDic برایWikiGoogleGoogleDic استفادهWikiGoogleGoogleDic آنهاWikiGoogleGoogleDic دارند.WikiGoogleGoogleDic (i)WikiGoogleGoogleDic برایWikiGoogleGoogleDic اجرایWikiGoogleGoogleDic شبکهWikiGoogleGoogleDic P2PWikiGoogleGoogleDic ازWikiGoogleGoogleDic شبیهWikiGoogleGoogleDic سازWikiGoogleGoogleDic بهWikiGoogleGoogleDic راحتیWikiGoogleGoogleDic استفادهWikiGoogleGoogleDic کنیدWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic (ii)WikiGoogleGoogleDic پسWikiGoogleGoogleDic ازWikiGoogleGoogleDic مراجعهWikiGoogleGoogleDic بهWikiGoogleGoogleDic شبیهWikiGoogleGoogleDic سازهایWikiGoogleGoogleDic موجودWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic شبیهWikiGoogleGoogleDic سازWikiGoogleGoogleDic خودWikiGoogleGoogleDic راWikiGoogleGoogleDic طراحیWikiGoogleGoogleDic کنیدWikiGoogleGoogleDic یاWikiGoogleGoogleDic (iii)WikiGoogleGoogleDic ماژولWikiGoogleGoogleDic هایWikiGoogleGoogleDic شبیهWikiGoogleGoogleDic سازWikiGoogleGoogleDic موجودWikiGoogleGoogleDic راWikiGoogleGoogleDic برWikiGoogleGoogleDic اساسWikiGoogleGoogleDic الزاماتWikiGoogleGoogleDic کاربردیWikiGoogleGoogleDic گسترشWikiGoogleGoogleDic یاWikiGoogleGoogleDic اصلاحWikiGoogleGoogleDic کنید.WikiGoogleGoogleDic اکثرWikiGoogleGoogleDic شبیهWikiGoogleGoogleDic سازهاWikiGoogleGoogleDic درWikiGoogleGoogleDic [15]WikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic [16]WikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic [17]WikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic [18]WikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic [19]WikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic [20]WikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic [21]WikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic [22]WikiGoogleGoogleDic موردWikiGoogleGoogleDic مطالعهWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic بررسیWikiGoogleGoogleDic قرارWikiGoogleGoogleDic میWikiGoogleGoogleDic گیرند.WikiGoogleGoogleDic باWikiGoogleGoogleDic اینWikiGoogleGoogleDic حالWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic زمینهWikiGoogleGoogleDic برایWikiGoogleGoogleDic بهبودWikiGoogleGoogleDic درWikiGoogleGoogleDic بررسیWikiGoogleGoogleDic موجودWikiGoogleGoogleDic ازWikiGoogleGoogleDic شبیهWikiGoogleGoogleDic سازهایWikiGoogleGoogleDic P2PWikiGoogleGoogleDic بهWikiGoogleGoogleDic شرحWikiGoogleGoogleDic زیرWikiGoogleGoogleDic وجودWikiGoogleGoogleDic دارد:WikiGoogleGoogleDic
 
پاراگراف 17 >>
علاوهWikiGoogleGoogleDic برWikiGoogleGoogleDic اینWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic مفاهیمWikiGoogleGoogleDic جدیدWikiGoogleGoogleDic مانندWikiGoogleGoogleDic داشتنWikiGoogleGoogleDic یکWikiGoogleGoogleDic رابطWikiGoogleGoogleDic مشترکWikiGoogleGoogleDic قابلWikiGoogleGoogleDic حملWikiGoogleGoogleDic یاWikiGoogleGoogleDic مدلWikiGoogleGoogleDic چارچوبWikiGoogleGoogleDic بهWikiGoogleGoogleDic منظورWikiGoogleGoogleDic ایجادWikiGoogleGoogleDic مدلWikiGoogleGoogleDic هایWikiGoogleGoogleDic شبیهWikiGoogleGoogleDic سازWikiGoogleGoogleDic ازWikiGoogleGoogleDic همانWikiGoogleGoogleDic برنامهWikiGoogleGoogleDic درWikiGoogleGoogleDic شبیهWikiGoogleGoogleDic سازهایWikiGoogleGoogleDic مختلفWikiGoogleGoogleDic [26]WikiGoogleGoogleDic یاWikiGoogleGoogleDic استقرارWikiGoogleGoogleDic یکWikiGoogleGoogleDic مدلWikiGoogleGoogleDic اولیهWikiGoogleGoogleDic ازWikiGoogleGoogleDic یکWikiGoogleGoogleDic سیستمWikiGoogleGoogleDic P2PWikiGoogleGoogleDic بهWikiGoogleGoogleDic طورWikiGoogleGoogleDic تکراریWikiGoogleGoogleDic درWikiGoogleGoogleDic سیستمWikiGoogleGoogleDic P2PWikiGoogleGoogleDic واقعیWikiGoogleGoogleDic موردWikiGoogleGoogleDic نظرWikiGoogleGoogleDic باWikiGoogleGoogleDic استفادهWikiGoogleGoogleDic ازWikiGoogleGoogleDic RealPeerWikiGoogleGoogleDic [27]WikiGoogleGoogleDic لازمWikiGoogleGoogleDic استWikiGoogleGoogleDic باWikiGoogleGoogleDic تکاملWikiGoogleGoogleDic شبیهWikiGoogleGoogleDic سازهایWikiGoogleGoogleDic P2PWikiGoogleGoogleDic بحثWikiGoogleGoogleDic شود.WikiGoogleGoogleDic
 
پاراگراف 20 >>
 
پاراگراف 21 >>
 
پاراگراف 22 >>
 
پاراگراف 25 >>
 
پاراگراف 27 >>