امروز سه شنبه ، ۱۴۰۱/۰۳/۰۳
بدان
مقالات من آخرین پارگراف مطالعه دانلودانتخابی WORDPDF دانلود کل WORDPDF آمار
0
فارسی
0
انگلیسی
0
دوزبان
0
ویرایش دوزبان
0
ویرایشی دوزبان
0
انتخاب شده دوزبان
0
انتخاب شده ویرایشی دوزبان
0.0000
درصد فارسی
0.0000
درصد انگلیسی
0.0000
درصد دوزبان
0.0000
درصد ویرایش دوزبان
0.0000
درصد ویرایشی دوزبان
0.0000
درصویرایش اتخابی دوزبان
0.0000
درصد ویرایشی انتخابی دوزبان
139
تعداد کل جملات
نمایش انتخابی ها
 
پاراگراف 7 >>
 
پاراگراف 10 >>
 
پاراگراف 12 >>
سلامتی:WikiGoogleGoogleDic
 
پاراگراف 13 >>
remoteWikiGoogleGoogleDic orWikiGoogleGoogleDic real-timeWikiGoogleGoogleDic pervasiveWikiGoogleGoogleDic monitoringWikiGoogleGoogleDic ofWikiGoogleGoogleDic patients,WikiGoogleGoogleDic diagnosisWikiGoogleGoogleDic andWikiGoogleGoogleDic drugWikiGoogleGoogleDic delivery,WikiGoogleGoogleDic vehicleWikiGoogleGoogleDic trackingWikiGoogleGoogleDic andWikiGoogleGoogleDic monitoring,WikiGoogleGoogleDic AssetWikiGoogleGoogleDic trackingWikiGoogleGoogleDic ofWikiGoogleGoogleDic goodsWikiGoogleGoogleDic onWikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic move,WikiGoogleGoogleDic automaticWikiGoogleGoogleDic trafficWikiGoogleGoogleDic management,WikiGoogleGoogleDic remoteWikiGoogleGoogleDic securityWikiGoogleGoogleDic andWikiGoogleGoogleDic control,WikiGoogleGoogleDic environmentalWikiGoogleGoogleDic monitoringWikiGoogleGoogleDic andWikiGoogleGoogleDic control,WikiGoogleGoogleDic homeWikiGoogleGoogleDic andWikiGoogleGoogleDic industrialWikiGoogleGoogleDic buildingWikiGoogleGoogleDic automation,WikiGoogleGoogleDic andWikiGoogleGoogleDic “Smart”WikiGoogleGoogleDic applications,WikiGoogleGoogleDic includingWikiGoogleGoogleDic cities,WikiGoogleGoogleDic water,WikiGoogleGoogleDic agriculture,WikiGoogleGoogleDic buildings,WikiGoogleGoogleDic grid,WikiGoogleGoogleDic meters,WikiGoogleGoogleDic broadband,WikiGoogleGoogleDic appliances,WikiGoogleGoogleDic tags,WikiGoogleGoogleDic animalWikiGoogleGoogleDic farmingWikiGoogleGoogleDic andWikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic environment.WikiGoogleGoogleDic
نظارتWikiGoogleGoogleDic همهWikiGoogleGoogleDic جانبهWikiGoogleGoogleDic ازWikiGoogleGoogleDic راهWikiGoogleGoogleDic دورWikiGoogleGoogleDic یاWikiGoogleGoogleDic واقعیWikiGoogleGoogleDic ازWikiGoogleGoogleDic طریقWikiGoogleGoogleDic بیمارانWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic تشخیصWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic تحویلWikiGoogleGoogleDic داروWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic ردیابیWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic نظارتWikiGoogleGoogleDic برWikiGoogleGoogleDic وسایلWikiGoogleGoogleDic نقلیهWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic ردیابیWikiGoogleGoogleDic داراییWikiGoogleGoogleDic درWikiGoogleGoogleDic حالWikiGoogleGoogleDic حرکتWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic مدیریتWikiGoogleGoogleDic خودکارWikiGoogleGoogleDic ترافیکWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic امنیتWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic کنترلWikiGoogleGoogleDic ازWikiGoogleGoogleDic راهWikiGoogleGoogleDic دورWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic نظارتWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic کنترلWikiGoogleGoogleDic محیطWikiGoogleGoogleDic زیستWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic اتوماسیونWikiGoogleGoogleDic ساختمانهایWikiGoogleGoogleDic خانگیWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic صنعتیWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic "WikiGoogleGoogleDic برنامهWikiGoogleGoogleDic هایWikiGoogleGoogleDic هوشمندWikiGoogleGoogleDic "ازWikiGoogleGoogleDic جملهWikiGoogleGoogleDic شهرهاWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic آبWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic کشاورزیWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic ساختمانهاWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic شبکهWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic مترWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic باندWikiGoogleGoogleDic پهنWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic لوازمWikiGoogleGoogleDic خانگیWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic برچسبWikiGoogleGoogleDic هاWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic دامداریWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic محیطWikiGoogleGoogleDic زیست.WikiGoogleGoogleDic
 
پاراگراف 14 >>
 
پاراگراف 17 >>
 
پاراگراف 19 >>
 
پاراگراف 21 >>
 
پاراگراف 23 >>
 
پاراگراف 25 >>
 
پاراگراف 26 >>
کارWikiGoogleGoogleDic ماWikiGoogleGoogleDic باWikiGoogleGoogleDic ارائهWikiGoogleGoogleDic یکWikiGoogleGoogleDic پلتفرمWikiGoogleGoogleDic میانWikiGoogleGoogleDic افزارWikiGoogleGoogleDic M2IWikiGoogleGoogleDic درWikiGoogleGoogleDic جاییWikiGoogleGoogleDic کهWikiGoogleGoogleDic وقتیWikiGoogleGoogleDic یکWikiGoogleGoogleDic دستگاهWikiGoogleGoogleDic قابلWikiGoogleGoogleDic کشفWikiGoogleGoogleDic استWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic اینWikiGoogleGoogleDic دوWikiGoogleGoogleDic موضوعWikiGoogleGoogleDic گستردهWikiGoogleGoogleDic راWikiGoogleGoogleDic موردWikiGoogleGoogleDic بررسیWikiGoogleGoogleDic قرارWikiGoogleGoogleDic میWikiGoogleGoogleDic دهدWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic جاییWikiGoogleGoogleDic کهWikiGoogleGoogleDic وقتیWikiGoogleGoogleDic یکWikiGoogleGoogleDic دستگاهWikiGoogleGoogleDic قابلWikiGoogleGoogleDic کشفWikiGoogleGoogleDic استWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic میانWikiGoogleGoogleDic افزارWikiGoogleGoogleDic ماWikiGoogleGoogleDic ازWikiGoogleGoogleDic یکWikiGoogleGoogleDic هستیWikiGoogleGoogleDic شناسیWikiGoogleGoogleDic زمینهWikiGoogleGoogleDic محیطWikiGoogleGoogleDic پیشرفتهWikiGoogleGoogleDic برایWikiGoogleGoogleDic مطابقتWikiGoogleGoogleDic باWikiGoogleGoogleDic پروتکلWikiGoogleGoogleDic ارتباطیWikiGoogleGoogleDic مناسبWikiGoogleGoogleDic استفادهWikiGoogleGoogleDic میWikiGoogleGoogleDic کند.WikiGoogleGoogleDic
 
پاراگراف 37 >>
 
پاراگراف 38 >>
 
پاراگراف 39 >>
 
پاراگراف 41 >>