امروز دوشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
بدان
مقالات من آخرین پارگراف مطالعه دانلودانتخابی WORDPDF دانلود کل WORDPDF آمار
0
فارسی
0
انگلیسی
0
دوزبان
0
ویرایش دوزبان
0
ویرایشی دوزبان
0
انتخاب شده دوزبان
0
انتخاب شده ویرایشی دوزبان
0.0000
درصد فارسی
0.0000
درصد انگلیسی
0.0000
درصد دوزبان
0.0000
درصد ویرایش دوزبان
0.0000
درصد ویرایشی دوزبان
0.0000
درصویرایش اتخابی دوزبان
0.0000
درصد ویرایشی انتخابی دوزبان
956
تعداد کل جملات
نمایش انتخابی ها
 
پاراگراف 3 >>
 
پاراگراف 4 >>
 
پاراگراف 5 >>
 
پاراگراف 6 >>
 
پاراگراف 8 >>
 
پاراگراف 9 >>
 
پاراگراف 11 >>
 
پاراگراف 12 >>
باWikiGoogleGoogleDic پيشرفتWikiGoogleGoogleDic فنWikiGoogleGoogleDic آوريWikiGoogleGoogleDic هايWikiGoogleGoogleDic بيWikiGoogleGoogleDic شماريWikiGoogleGoogleDic ازWikiGoogleGoogleDic جملهWikiGoogleGoogleDic سنسورهاWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic محرکهاWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic محاسباتWikiGoogleGoogleDic جاسازيWikiGoogleGoogleDic شدهWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic محاسباتWikiGoogleGoogleDic ابريWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic ظهورWikiGoogleGoogleDic نسلWikiGoogleGoogleDic جديديWikiGoogleGoogleDic ازWikiGoogleGoogleDic دستگاههايWikiGoogleGoogleDic بيWikiGoogleGoogleDic سيمWikiGoogleGoogleDic ارزانترWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic کوچکترWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic بسياريWikiGoogleGoogleDic اشياءWikiGoogleGoogleDic ياWikiGoogleGoogleDic چيزهايWikiGoogleGoogleDic ديگرWikiGoogleGoogleDic درWikiGoogleGoogleDic زندگيWikiGoogleGoogleDic روزمرهWikiGoogleGoogleDic ماWikiGoogleGoogleDic باWikiGoogleGoogleDic مينياتورهايWikiGoogleGoogleDic ضميمهWikiGoogleGoogleDic شدهWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic کمWikiGoogleGoogleDic ارتباطWikiGoogleGoogleDic برقرارWikiGoogleGoogleDic ميWikiGoogleGoogleDic شوند.WikiGoogleGoogleDic دستگاههايWikiGoogleGoogleDic بيWikiGoogleGoogleDic سيمWikiGoogleGoogleDic پيشرفتهWikiGoogleGoogleDic ياWikiGoogleGoogleDic منفعلWikiGoogleGoogleDic (برچسبWikiGoogleGoogleDic هايWikiGoogleGoogleDic شناساييWikiGoogleGoogleDic RFWikiGoogleGoogleDic منفعلWikiGoogleGoogleDic (RFID)).WikiGoogleGoogleDic
 
پاراگراف 13 >>
 
پاراگراف 15 >>
ByWikiGoogleGoogleDic enablingWikiGoogleGoogleDic easyWikiGoogleGoogleDic accessWikiGoogleGoogleDic of,WikiGoogleGoogleDic andWikiGoogleGoogleDic interactionWikiGoogleGoogleDic with,WikiGoogleGoogleDic aWikiGoogleGoogleDic wideWikiGoogleGoogleDic varietyWikiGoogleGoogleDic ofWikiGoogleGoogleDic physicalWikiGoogleGoogleDic devicesWikiGoogleGoogleDic orWikiGoogleGoogleDic thingsWikiGoogleGoogleDic suchWikiGoogleGoogleDic as,WikiGoogleGoogleDic homeWikiGoogleGoogleDic appliances,WikiGoogleGoogleDic surveillanceWikiGoogleGoogleDic cameras,WikiGoogleGoogleDic monitoringWikiGoogleGoogleDic sensors,WikiGoogleGoogleDic actuators,WikiGoogleGoogleDic displays,WikiGoogleGoogleDic vehicles,WikiGoogleGoogleDic machinesWikiGoogleGoogleDic andWikiGoogleGoogleDic soWikiGoogleGoogleDic on,WikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic IoTWikiGoogleGoogleDic willWikiGoogleGoogleDic fosterWikiGoogleGoogleDic theWikiGoogleGoogleDic developmentWikiGoogleGoogleDic ofWikiGoogleGoogleDic applicationsWikiGoogleGoogleDic inWikiGoogleGoogleDic manyWikiGoogleGoogleDic differentWikiGoogleGoogleDic domains,WikiGoogleGoogleDic suchWikiGoogleGoogleDic asWikiGoogleGoogleDic homeWikiGoogleGoogleDic automation,WikiGoogleGoogleDic industrialWikiGoogleGoogleDic automation,WikiGoogleGoogleDic medicalWikiGoogleGoogleDic aids,WikiGoogleGoogleDic mobileWikiGoogleGoogleDic healthcare,WikiGoogleGoogleDic elderlyWikiGoogleGoogleDic assistance,WikiGoogleGoogleDic intelligentWikiGoogleGoogleDic energyWikiGoogleGoogleDic managementWikiGoogleGoogleDic andWikiGoogleGoogleDic smartWikiGoogleGoogleDic grids,WikiGoogleGoogleDic automotive,WikiGoogleGoogleDic trafficWikiGoogleGoogleDic management,WikiGoogleGoogleDic andWikiGoogleGoogleDic manyWikiGoogleGoogleDic othersWikiGoogleGoogleDic [4].WikiGoogleGoogleDic
باWikiGoogleGoogleDic استفادهWikiGoogleGoogleDic ازWikiGoogleGoogleDic دسترسيWikiGoogleGoogleDic آسانWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic تعاملWikiGoogleGoogleDic باWikiGoogleGoogleDic طيفWikiGoogleGoogleDic گستردهWikiGoogleGoogleDic ايWikiGoogleGoogleDic ازWikiGoogleGoogleDic دستگاهWikiGoogleGoogleDic هايWikiGoogleGoogleDic فيزيکيWikiGoogleGoogleDic ياWikiGoogleGoogleDic موارديWikiGoogleGoogleDic ازWikiGoogleGoogleDic قبيلWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic لوازمWikiGoogleGoogleDic خانگيWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic دوربينWikiGoogleGoogleDic هايWikiGoogleGoogleDic مداربستهWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic سنسورهايWikiGoogleGoogleDic مانيتورينگWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic محرکWikiGoogleGoogleDic هاWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic نمايشگرهاWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic وسايلWikiGoogleGoogleDic نقليهWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic ماشينWikiGoogleGoogleDic آلاتWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic غيرهWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic IoTWikiGoogleGoogleDic باعثWikiGoogleGoogleDic توسعهWikiGoogleGoogleDic برنامهWikiGoogleGoogleDic هايWikiGoogleGoogleDic کاربرديWikiGoogleGoogleDic درWikiGoogleGoogleDic بسياريWikiGoogleGoogleDic ازWikiGoogleGoogleDic حوزهWikiGoogleGoogleDic هايWikiGoogleGoogleDic مختلفWikiGoogleGoogleDic مانندWikiGoogleGoogleDic اتوماسيونWikiGoogleGoogleDic منزلWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic اتوماسيونWikiGoogleGoogleDic صنعتيWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic کمکهايWikiGoogleGoogleDic پزشکيWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic مراقبتWikiGoogleGoogleDic هايWikiGoogleGoogleDic بهداشتيWikiGoogleGoogleDic موبايلWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic کمکWikiGoogleGoogleDic سالمندانWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic مديريتWikiGoogleGoogleDic انرژيWikiGoogleGoogleDic هوشمندWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic شبکهWikiGoogleGoogleDic هايWikiGoogleGoogleDic هوشمندWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic خودروWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic مديريتWikiGoogleGoogleDic ترافيکWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic بسياريWikiGoogleGoogleDic ديگرWikiGoogleGoogleDic [4].WikiGoogleGoogleDic
 
پاراگراف 16 >>
 
پاراگراف 18 >>
يکWikiGoogleGoogleDic شبکهWikiGoogleGoogleDic فوقWikiGoogleGoogleDic العادهWikiGoogleGoogleDic درWikiGoogleGoogleDic مقياسWikiGoogleGoogleDic بزرگWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic تعدادWikiGoogleGoogleDic زياديWikiGoogleGoogleDic ازWikiGoogleGoogleDic اتفاقاتيWikiGoogleGoogleDic کهWikiGoogleGoogleDic ميWikiGoogleGoogleDic تواندWikiGoogleGoogleDic بهWikiGoogleGoogleDic طورWikiGoogleGoogleDic خودجوشWikiGoogleGoogleDic توسطWikiGoogleGoogleDic اينWikiGoogleGoogleDic چيزهاWikiGoogleGoogleDic ايجادWikiGoogleGoogleDic شودWikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic بهWikiGoogleGoogleDic همراهWikiGoogleGoogleDic دستگاهWikiGoogleGoogleDic هاWikiGoogleGoogleDic /WikiGoogleGoogleDic فناوريWikiGoogleGoogleDic هاWikiGoogleGoogleDic /WikiGoogleGoogleDic برنامهWikiGoogleGoogleDic هايWikiGoogleGoogleDic ناهمگنWikiGoogleGoogleDic IoTWikiGoogleGoogleDic درWikiGoogleGoogleDic توسعهWikiGoogleGoogleDic برنامهWikiGoogleGoogleDic هايWikiGoogleGoogleDic کاربرديWikiGoogleGoogleDic چالشWikiGoogleGoogleDic هايWikiGoogleGoogleDic جديديWikiGoogleGoogleDic راWikiGoogleGoogleDic بهWikiGoogleGoogleDic وجودWikiGoogleGoogleDic ميWikiGoogleGoogleDic آوردWikiGoogleGoogleDic وWikiGoogleGoogleDic چالشWikiGoogleGoogleDic هايWikiGoogleGoogleDic موجودWikiGoogleGoogleDic راWikiGoogleGoogleDic درWikiGoogleGoogleDic محاسباتWikiGoogleGoogleDic همهWikiGoogleGoogleDic جاWikiGoogleGoogleDic بهWikiGoogleGoogleDic طورWikiGoogleGoogleDic قابلWikiGoogleGoogleDic توجهيWikiGoogleGoogleDic ايجادWikiGoogleGoogleDic ميWikiGoogleGoogleDic کند.WikiGoogleGoogleDic دشوارترWikiGoogleGoogleDic [2]WikiGoogleGoogleDic ،WikiGoogleGoogleDic [3].WikiGoogleGoogleDic
 
پاراگراف 19 >>
 
پاراگراف 23 >>
 
پاراگراف 24 >>
 
پاراگراف 27 >>