نظارت و مدیریت سلامتی با استفاده از سنجش اینترنت اشیاء (IoT) با فرصت ها و چالش های پردازش مبتنی بر ابر | Health Monitoring and Management Using Internet-of-Things (IoT) Sensing with Cloud-based Processing Opportunities and Challenges جدول مقالات آزادابزار تفکیک و ترجمه متون علمیمقالات اینترنت اشیاء
تماس با ما
 
بدان
 
امروز شنبه ، ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 
کلیه مقالات

نظارت و مدیریت سلامتی با استفاده از سنجش اینترنت اشیاء (IoT) با فرصت ها و چالش های پردازش مبتنی بر ابر

Health Monitoring and Management Using Internet-of-Things (IoT) Sensing with Cloud-based Processing Opportunities and Challenges

در دست انتشار...