ارتباطات ایمن برای پشته های پروتکل اشیاء IoT هوشمند ، استفاده از موارد و نمونه های عملی | Secure Communication for Smart IoT Objects Protocol Stacks, Use Cases and Practical Examples جدول مقالات آزادابزار تفکیک و ترجمه متون علمیمقالات اینترنت اشیاء
تماس با ما
 
بدان
 
امروز شنبه ، ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 
کلیه مقالات

ارتباطات ایمن برای پشته های پروتکل اشیاء IoT هوشمند ، استفاده از موارد و نمونه های عملی

Secure Communication for Smart IoT Objects Protocol Stacks, Use Cases and Practical Examples

در دست انتشار...