امروز شنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
بدان
کلیه مقالات

به دنبال اجرای IoT برای نظارت بر شرایط محیطی در منازل

Towards the Implementation of IoT for Environmental Condition Monitoring in Homes

در دست انتشار...