به دنبال اجرای IoT برای نظارت بر شرایط محیطی در منازل | Towards the Implementation of IoT for Environmental Condition Monitoring in Homes جدول مقالات آزادابزار تفکیک و ترجمه متون علمیمقالات اینترنت اشیاء
تماس با ما
 
بدان
 
امروز شنبه ، ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 
کلیه مقالات

به دنبال اجرای IoT برای نظارت بر شرایط محیطی در منازل

Towards the Implementation of IoT for Environmental Condition Monitoring in Homes

در دست انتشار...