امروز شنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
بدان
کلیه مقالات

به سمت شبکه های هوشمند وسایل نقلیه: یک ماشین چارچوب یادگیری

Towards Intelligent Vehicular Networks: A Machine Learning Framework

در دست انتشار...