به سمت تضمین داده ها و مقاومت در IoT با استفاده از Blockchain | Towards Data Assurance and Resilience in IoT Using Blockchain جدول مقالات آزادابزار تفکیک و ترجمه متون علمیمقالات اینترنت اشیاء
تماس با ما
 
بدان
 
امروز شنبه ، ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 
کلیه مقالات

به سمت تضمین داده ها و مقاومت در IoT با استفاده از Blockchain

Towards Data Assurance and Resilience in IoT Using Blockchain

در دست انتشار...