امروز پنجشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
بدان
عنوان انگلیسیعنوان فارسی
Internet of Things (IoT): A Vision, Architectural Elements, and Future Directionsاینترنت اشیاء (IoT): چشم انداز ، عناصر معماری و جهت گیری های آینده
Lightweight nodes in blockchain:گره های سبک در بلاکچین:
Full node in Blockchain:گره کامل در Blockchain:
Where Does Async IO Fit In?Async IO در کجا متناسب است؟
Freenet is a peer-to-peer platform for censorship-resistant communication.Freenet یک پلتفرم نظیر به نظیر برای ارتباطات مقاوم در برابر سانسور است.
Distributed hash table:جدول هش توزیع شده:
Offline Peer-to-Peer Broadcast with Anonymity:پخش آفلاین از نظیر به نظیر با ناشناس بودن:
Chord: A Scalable Peer-to-peer Lookup Service for Internet Applications: part 2:آکورد: سرویس جستجوی نظیر در نظیر برای برنامه های اینترنتی: بخش 2:
Chord: A Scalable Peer-to-peer Lookup Service for Internet Applications: part 1:آکورد: سرویس جستجوی نظیر در نظیر برای برنامه های اینترنتی: بخش 1:
Simplified networking library for building peer-to-peer networks in Pythonکتابخانه شبکه سازی ساده برای ساخت شبکه های نظیر به نظیر در پایتون
TCP CHAT IN PYTHON:TCP CHAT در پایتون:
What is Peer-to-peer?نظیر به نظیر چیست؟
The P2P Framework Implementation (Python version):پیاده سازی چارچوب P2P (نسخه پایتون):
PyP2P is designed to work with simple non-blocking TCP sockets.PyP2P برای کار با سوکت های ساده غیر مسدود کننده TCP طراحی شده است.
2 Modeling DHT Routing:2 مدل سازی DHT مسیریابی:
3.3 Kademlia:3.3 کادملیا:
2 Theoretical Framework: Activity Theory:2 چارچوب نظری: تئوری فعالیت: