امروز پنجشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

مهندس معمار (A-E)

معمار-مهندس (A-E) به چه معناست؟ معمار-مهندس (A-E) به ارائه مشترک خدمات معمار-مهندس (خدمات A-E) اشاره دارد که معمولاً به خدمات ارائه شده به یک بخش یا آژانس نظامی ایالات متحده مربوط می شود. خدمات A-E تحت قانون بروکس تعریف شده است، قانون فدرال 1972 که الزاماتی را برای انتخاب شرکت های معماری و مهندسی با قرارداد دولتی تحمیل می کند. از آنجایی که خدمات مهندسی ممکن است با فناوری اطلاعات مرتبط باشد، A-E یک جزء فناوری اطلاعات دارد.بیدان معمار-مهندس (A-E) را توضیح می دهد تقاضا برای خدمات A-E توسط مشتریان نظامی یا دولتی طیف وسیعی از خدمات را پوشش می دهد. یک مثال یک جزء فناوری اطلاعات است، که در آن خدمات مهندسی ممکن است به برخی از جنبه های فناوری اطلاعات مرتبط باشد. به طور معمول، نقش های مشاوره ساخت و ساز به خدمات A-E، از جمله پیش نویس اسناد مرتبط، تهیه برآورد هزینه و سایر پشتیبانی های حیاتی پروژه نیاز دارند. خدمات A-E توسط قوانین خاص مربوط به قراردادهای دولتی اداره می شود. یکی از راه‌هایی که خدمات A-E ارائه می‌شود، تحت یک قرارداد تحویل نامحدود، مقدار نامحدود (IDIQ) است که حجم نامشخصی را در مدت زمان مشخصی امکان‌پذیر می‌کند.

Architect-Engineer (A-E)

What Does Architect-Engineer (A-E) Mean? Architect-engineer (A-E) refers to a joint provision of architect-engineer services, (A-E services) that are usually related to services provided to a U.S. military department or agency. A-E services are defined under the Brooks Act, a 1972 federal law that imposed requirements for the selection of government contracted architecture and engineering firms. Because engineering services may be relevant to IT, A-E has an IT component. Techopedia Explains Architect-Engineer (A-E) The demand for A-E services by military or government clients covers a broad range of services. One example is an IT component, where engineering services may be relevant to some aspect of IT. Typically, construction consulting roles require A-E services, including related document drafts, cost estimate provisioning and other critical project support. A-E services are governed by specific rules related to government contracting. One way that A-E services are provided is under an indefinite delivery, indefinite quantity (IDIQ) contract, which allows for an undefined volume in a fixed amount of time.