امروز چهارشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

هدف گذاری تبلیغات

هدف گذاری تبلیغات به چه معناست؟ هدف گذاری تبلیغات یک تکنیک تبلیغاتی است که در آن تبلیغات در مناطق خاصی از صفحه نمایش قرار می گیرند تا دید و قابلیت کلیک را افزایش دهند یا بر اساس رفتارها و ترجیحات قبلی کاربر تبلیغات سفارشی ارائه کنند. تبلیغات هدفمند بر اساس اطلاعات جمعیتی، روانشناسی، رفتار و سایر فعالیت های درجه دوم که معمولاً از طریق اگزوز داده تولید شده توسط خود کاربران آموخته می شوند، به مشتریان خاصی دسترسی پیدا می کنند. هدف گذاری تبلیغات به عنوان تبلیغات هدفمند نیز شناخته می شود.Bedan هدف گذاری تبلیغات را توضیح می دهد هدف گذاری تبلیغات به معنای ارائه خودکار تبلیغات با استفاده از نرم افزارها و الگوریتم های تخصصی است که تبلیغات را بسته به داده های کاربر قرار می دهد. رایج‌ترین روش برای هدف‌یابی، هدف‌گیری رفتاری است، زیرا با نظارت بر فعالیت‌های آنلاین کاربر به صورت ناشناس و ردیابی محتوای مصرف‌شده توسط کاربر کار می‌کند. همه این داده ها برای پیش بینی الگوی رفتاری و ارائه مناسب ترین تبلیغات به آن کاربر، نظارت و تجزیه و تحلیل می شوند. روش‌های جایگزین عبارتند از: هدف‌گیری متنی، مخاطب و هدف‌گیری روان‌شناختی. روش ها عبارتند از: هدف گذاری متنی هدف گذاری مکان هدف گذاری مبتنی بر علاقه هدف گذاری زبان همانطور که در مطالعه ای که در سال 2009 توسط ابتکار تبلیغات شبکه ای انجام شد، مشخص شد که هدف گذاری تبلیغات 2.7 برابر بیشتر از تبلیغات غیر هدفمند درآمد کسب کرده است. مزایای هدف گذاری تبلیغات این است که تبلیغات برای کاربران مفیدتر و معنادارتر بوده و کمتر مزاحم تلقی می شوند. به‌علاوه، به کسب‌وکارها اجازه می‌دهد تبلیغات بیهوده را حذف کنند و تبلیغات را فقط به کسانی ارائه دهند که احتمالاً از محصولات یا خدمات آنها حمایت می‌کنند.

Ad Targeting

What Does Ad Targeting Mean? Ad targeting is an advertisement technique where advertisements are placed in specific areas of the screen to increase visibility and 'clickability' or to give tailor-made ads based on the user’s past behaviors and preferences. Targeted ads are meant to reach certain customers based on demographics, psychographics, behavior and other second-order activities that are learned usually through data exhaust produced by users themselves. Ad targeting is also known as targeted advertising. Techopedia Explains Ad Targeting Ad targeting is meant to deliver ads automatically by using specialized software and algorithms that place ads depending on the user’s data. The most common method for targeting is behavioral targeting because it works by monitoring the user’s online activities anonymously and tracking the content being consumed by the user. All of this data is monitored and analyzed to predict the behavioral pattern and to serve the most appropriate ads to that user. Alternative methods are contextual targeting, audience and psychographic targeting. Methods include: Contextual targeting Placement targeting Interest-based targeting Language targeting Ad targeting was pegged to have secured 2.7 times as much revenue as non-targeted ads, as shown by a study conducted in 2009 by the Network Advertising Initiative. Benefits of ad targeting are that the ads are more useful and meaningful for users and are considered as less of a nuisance. Furthermore, it allows businesses to eliminate wasted advertising and serve ads to only those likely to patronize their products or services.