امروز پنجشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

مدولاسیون کد پالس دیفرانسیل تطبیقی ​​(ADPCM)

مدولاسیون کد پالس دیفرانسیل تطبیقی ​​(ADPCM) به چه معناست؟ مدولاسیون کد پالس دیفرانسیل تطبیقی ​​(ADPCM) روشی است که برای تبدیل سیگنال های آنالوگ به سیگنال های باینری استفاده می شود. این تکنیک سیگنال‌های آنالوگ را با نمونه‌برداری مکرر از صدا و نشان دادن مقدار مدولاسیون نمونه‌برداری شده به شکل باینری تبدیل می‌کند. این تکنیک نوعی تغییر از روش دیجیتالی است که به عنوان مدولاسیون کد پالس شناخته می‌شود.Bedan مدولاسیون کد پالس دیفرانسیل تطبیقی ​​(ADPCM) را توضیح می دهد مدولاسیون کد پالس دیفرانسیل تطبیقی ​​یک کدگذاری دیجیتالی بسیار کارآمد از شکل موج است که توسط آزمایشگاه بل در دهه 1970 با هدف کدگذاری صوتی توسعه داده شد. ADPCM همچنین در اوایل دهه 1990 توسط انجمن چندرسانه‌ای تعاملی (IMA) برای توسعه کدک‌های صوتی قدیمی - که ADPCM DVI، IMA ADPCM یا DVI4 نیز نامیده می‌شود، استفاده شد. برخی از روش های ADPCM نیز در ارتباطات VoIP استفاده می شوند. مفهوم ADPCM استفاده از رفتار گذشته یک سیگنال برای پیش بینی آن در آینده است. سیگنال به دست آمده نشان دهنده خطای پیش بینی است که هیچ اهمیتی ندارد. بنابراین، سیگنال باید رمزگشایی شود تا شکل موج اصلی معنادارتر بازسازی شود. تکنیک ADPCM برای ارسال سیگنال های صوتی از طریق خطوط دوربرد فیبر نوری استفاده می شود. این به ویژه برای سازمان هایی مفید است که خطوط دیجیتال بین سایت های راه دور برای پخش صدا و داده ایجاد می کنند. سیگنال‌های صوتی قبل از پخش دیجیتالی می‌شوند. در زمینه مخابرات، تکنیک ADPCM عمدتاً در فشرده‌سازی گفتار استفاده می‌شود، زیرا این روش امکان کاهش جریان بیت را بدون کاهش کیفیت فراهم می‌کند. روش ADPCM را می توان برای تمام اشکال موج، صوت با کیفیت بالا، تصاویر و سایر داده های مدرن اعمال کرد.

Adaptive Differential Pulse Code Modulation (ADPCM)

What Does Adaptive Differential Pulse Code Modulation (ADPCM) Mean? Adaptive differential pulse code modulation (ADPCM) is a method used to convert analog signals to binary signals. The technique converts the analog signals by taking frequent samples of the sound and representing the value of the sampled modulation in binary form.The technique is a variation of the digitized method known as pulse code modulation. Techopedia Explains Adaptive Differential Pulse Code Modulation (ADPCM) Adaptive differential pulse code modulation is a very efficient digital coding of waveforms that was developed by Bell Labs in the 1970s for the purpose of voice coding. ADPCM was also used in the early 1990s by Interactive Multimedia Association (IMA) for the development of legacy audio codec - also referred to as ADPCM DVI, IMA ADPCM or DVI4. Some ADPCM methods are also used in VoIP communications. The concept of ADPCM is to use the past behavior of a signal to forecast it in the future. The resulting signal will represent the error of the prediction, which has no significance. Therefore, the signal must be decoded to rebuild a more meaningful original waveform. The ADPCM technique is employed to send sound signals through fiber-optic long-distance lines. This is useful especially for organizations that set up digital lines between remote sites to broadcast both voice and data. The voice signals are digitized before they are broadcasted.In the telecommunication field, the ADPCM technique is used mainly in speech compression because the method makes it possible to reduce bit flow without compromising quality. The ADPCM method can be applied to all wave forms, high-quality audio, images and other modern data.