امروز دوشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

تجزیه و تحلیل میل جنسی

تجزیه و تحلیل قرابت به چه معناست؟ تجزیه و تحلیل میل ترکیبی یک تکنیک برای هدف از داده کاوی و تجزیه و تحلیل که به معنای کشف همزمانی است روابط بین فعالیت هایی که توسط گروه های خاصی انجام می شود یا اشخاص حقیقی. به این ترتیب، تجزیه و تحلیل قرابت را می توان برای فرآیندهایی که در آن شناسایی استفاده می شود از عوامل منحصر به فرد است و اطلاعات مربوط به فعالیت ها قابل ثبت است. که در واقعیت، تجزیه و تحلیل قرابت عمدتا برای تجزیه و تحلیل سبد بازار استفاده می شود، به موجب آن خرده فروشان در مورد رفتار مشتریان با توجه به خرید آنها یاد می گیرند ساختن علاوه بر این، چنین تحلیلی به افزایش فروش و فروش متقابل کمک می کند کمک به برنامه های وفاداری، تبلیغات فروش، طرح های تخفیف و حتی طراحی فروشگاه هاBedan تجزیه و تحلیل میل جنسی را توضیح می دهد تحلیل قرابت عمدتاً شامل فرآیند یافتن ارتباط بین موارد مختلف بر اساس دیدگاه آزمودنی از این موارد است. تحلیل وابستگی برای مطالعه الگوها و رفتار در مشتریان برای تعیین پیوندها در خرید استفاده می شود. ابتدایی ترین مثال آن شامپو و نرم کننده است: در حالی که این دو مورد با یکدیگر متفاوت هستند، خریدار با استفاده همزمان از آنها ارتباط برقرار می کند. اولین گام در تجزیه و تحلیل قرابت، شناسایی موضوع است که ممکن است در شرایط خاصی تعریف شود. مرحله بعدی مشاهده و سپس ثبت عادات این موضوع است. هنگام ضبط، الگوهای خاصی شروع به ظهور می کنند که می توان از آنها برای ایجاد اتصالات استفاده کرد. تجزیه و تحلیل قرابت تا حد زیادی در بازاریابی و جامعه شناسی به منظور درک ارتباطات زیربنایی بین رویدادهایی که به هم مرتبط هستند اما مستقیماً مرتبط نیستند استفاده می شود.

Affinity Analysis

What Does Affinity Analysis Mean? Affinity analysis is a technique for the purpose of data mining and analysis that is meant to discover co-occurrence relationships among activities that are carried out by certain groups or individuals. As such, affinity analysis can be applied to processes where identification of agents is unique and information about activities can be recorded. In reality, affinity analysis is mainly used for market basket analysis, whereby retailers learn about the behavior of customers with regard to purchases they make. Further, such an analysis helps in up-selling and cross-selling, besides helping in loyalty programs, sales promotions, discount plans and even the designing of stores. Techopedia Explains Affinity Analysis Affinity analysis largely involves the process of finding connections between different items based on the subject’s view of these items. Affinity analysis is used for studying patterns and behavior in customers to determine links in purchases. The most basic example of this is that of a shampoo and conditioner: while these two items are different from each other, a buyer makes a connection between them as they happen to be used at the same time. The first step in affinity analysis is to identify the subject, which may be defined on certain conditions. The next step is to observe and then record the habits of this subject. On recording, certain patterns start to emerge, which can be used for making connections. Affinity analysis is largely used in marketing and sociology, in order to understand connections underlying between events that are connected but not directly related.