امروز چهارشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

مدیریت چرخه عمر برنامه کاربردی چابک (Agile ALM)

مدیریت چرخه عمر برنامه کاربردی Agile (Agile ALM) به چه معناست؟ مدیریت چرخه عمر برنامه چابک (Agil ALM) به فرآیند استفاده یا تکمیل تکنیک های توسعه چابک در مدیریت چرخه عمر برنامه اشاره دارد. این یک تکنیک توسعه نرم افزار است که هدف آن بهبود کیفیت محصول در طول چرخه عمر آن است و در عین حال زمان توسعه را تا حد امکان پایین نگه می دارد.Bedan توضیح می دهد Agile Application Life Cycle Management (Agile ALM) Agile ALM در درجه اول برای جمع کردن مقادیر چابک، چارچوب ها و استراتژی ها در چرخه عمر برنامه استفاده می شود. این برنامه برای ارائه یک رویکرد یکپارچه به ALM از طریق بداهه سازی سمت مردمی توسعه برنامه و افزایش همکاری بین ذینفعان طراحی شده است. برخی از مؤلفه‌ها/فازهای کلیدی یک ALM چابک شامل توسعه مشارکتی، توسعه مبتنی بر وظیفه، مدیریت انتشار عملکردی و فنی، تضمین کیفیت و تمرکز بر ذینفعان است. علاوه بر این، ALM چابک بر روی یک معماری/چارچوب باز ساخته شده است که به اندازه کافی انعطاف پذیر است تا عملکردهای بیشتری را اضافه کند. همچنین پذیرای تغییر است و قادر به ایجاد روابط بین سازمان ها، استراتژی های توسعه و افراد (ها) است.

Agile Application Life Cycle Management (Agile ALM)

What Does Agile Application Life Cycle Management (Agile ALM) Mean? Agile application life cycle management (agile ALM) refers to the process of using or complementing agile development techniques within application life cycle management. It is a software development technique that aims to improve a product's quality over its life cycle while keeping the development time as low as possible. Techopedia Explains Agile Application Life Cycle Management (Agile ALM) Agile ALM is primarily used to add up agile values, frameworks and strategies within the application lifecycle. It is designed to provide an integrated approach to ALM by improvising the people side of application development and increasing collaboration among stakeholders. Some of the key components/phases of an agile ALM include collaborative development, task-based development, functional and technical release management, quality assurance and stakeholder focus. Moreover, agile ALM is built on an open architecture/framework that is flexible enough to add more functions. It is also receptive to change and able to create relationships between organizations, development strategies and people(s).