امروز پنجشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

مشخصات تبادل پیام صوتی (AMIS)

مشخصات تبادل پیام صوتی (AMIS) به چه معناست؟ مشخصات تبادل پیام صوتی (AMIS) استانداردی است که در پردازش صدا و تماس استفاده می شود. این امکان انتقال پیام های پست صوتی را بین سیستم های پست صوتی فروشندگان مختلف فراهم می کند. قبل از مشخصات تبادل پیام صوتی، دستگاه های ساخته شده توسط سازندگان مختلف نمی توانستند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.Bedan مشخصات تبادل پیام صوتی (AMIS) را توضیح می دهد مشخصات تبادل پیام صوتی که توسط اکثر سازندگان اصلی سیستم پست صوتی پشتیبانی می‌شود، بدون توجه به سازنده، تمام مراحل لازم را برای برنامه‌های پردازش صدا در شبکه فراهم می‌کند. پیام های ارسال شده به مشترک با مشخصات تبادل پیام صوتی با استفاده از تماس تلفنی آنالوگ تحویل داده می شود. مشترکین مشخصات تبادل پیام صوتی مشابه مشترکین اینترنت هستند، با این تفاوت که فضای ذخیره سازی خارج از سیستم مشترک اینترنت ایمیل است، در حالی که ذخیره سازی خارج از سیستم مشترک مشخصات تبادل پیام صوتی یک سیستم پست صوتی متفاوت است. در Audio Messaging Interchange Specification، سیستم های پیام رسانی گره نامیده می شوند که با یک شناسه منحصر به فرد اختصاص داده می شوند. گره ای که تماس را برقرار می کند، گره مبدأ و گرهی که پیام را دریافت می کند، گره مقصد نامیده می شود. هنگامی که گره مقصد تماس را از گره مبدأ می پذیرد، یک پیام صوتی با پخش آنالوگ ارسال می شود. سپس گره مقصد پیام را به صندوق پستی مرتبط ضبط و منتقل می کند. پروتکل مشخصات تبادل پیام صوتی تنها حداکثر 9 پیام را در هر دسته امکان پذیر می کند که هر پیام حداکثر هشت دقیقه طول دارد. برخی از گره ها پیام های طولانی تر را می پذیرند و برخی از دریافت پیام خودداری می کنند. یکی دیگر از ویژگی های مهم ویژگی تبادل پیام صوتی این است که پیام های دریافتی را نمی توان به لیست های توزیع عمومی تحویل داد و فقط می تواند به صندوق پستی مشترکین تحویل داده شود. مشخصات تبادل پیام صوتی پروتکل مبادله ای مقرون به صرفه و ساده را فراهم می کند.

Audio Messaging Interchange Specification (AMIS)

What Does Audio Messaging Interchange Specification (AMIS) Mean? Audio Messaging Interchange Specification (AMIS) is a standard used in voice and call processing. It enables the transmission of voicemail messages between voicemail systems of different vendors. Prior to the Audio Messaging Interchange Specification, devices made by different manufacturers could not communicate with each other. Techopedia Explains Audio Messaging Interchange Specification (AMIS) Supported by most major voicemail system manufacturers, the Audio Messaging Interchange Specification provides all the necessary steps to network voice processing applications, irrespective of the manufacturer. The messages sent to a subscriber with audio messaging interchange specification are delivered using an analog telephone call. The Audio Messaging Interchange Specification subscribers are similar to Internet subscribers, with the difference being the Internet subscriber’s off-system storage is email, whereas the Audio Messaging Interchange Specification subscriber’s off-system storage is a different voicemail system. In Audio Messaging Interchange Specification, the messaging systems are called nodes, which are assigned with a unique ID. The node placing the call is called the originating node, and the node which receives the message is called the destination node. When the destination node accepts the call from the originating node, a voice message is transmitted by analog playback. The destination node then records and moves the message to the associated mailbox. The Audio Messaging Interchange Specification protocol only allows a maximum of nine messages per batch, with each message having a maximum length of eight minutes. Some nodes accept longer messages and some refuse to take messages. Another important feature of the Audio Messaging Interchange Specification is that incoming messages cannot be delivered to public distribution lists and can only be delivered to subscriber mailboxes. The audio messaging interchange specification provides a cost effective and simple interchange protocol.