امروز دوشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

هندسه تحلیلی

هندسه تحلیلی به چه معناست؟ هندسه تحلیلی نوعی هندسه با استفاده از سیستم مختصات است. نوع آشنا برای اکثر مردم صفحه دو بعدی است که از محورهای x و y استفاده می کند. هندسه تحلیلی سه بعدی یک محور z اضافه می کند. هر دو نسخه دو بعدی و سه بعدی هندسه تحلیلی به طور گسترده در گرافیک کامپیوتری برای قرار دادن اشیا روی صفحه استفاده می شوند. هندسه تحلیلی به هندسه دکارتی یا هندسه مختصات نیز معروف است.بیدان هندسه تحلیلی را توضیح می دهد هندسه تحلیلی شاخه ای از هندسه است که اشیاء را با استفاده از یک سیستم مختصات نشان می دهد. این به شدت در علوم و مهندسی استفاده می شود. نسخه دو بعدی هندسه تحلیلی معمولاً در دوره های جبر دبیرستان تدریس می شود و نسخه ای است که اکثر مردم با آن مواجه شده اند. این ویژگی مختصات x و y است که به ترتیب حرکات افقی و عمودی را نشان می دهد. مختصات X و y به صورت یک جفت مرتب نشان داده می شوند. نقطه ای که در آن x=2 و y=3 به صورت (2،3) نوشته می شود. اعداد منفی به سمت چپ صفحه برای x و نیمه پایین برای y اشاره دارند. محورها در مبدا همگرا می شوند، جایی که هر دو محور x و y همگرا می شوند که به صورت (0,0) نشان داده می شود. هندسه 3 بعدی یک محور z اضافه می کند. محور z به جفت عمودی اشاره دارد و محور y به حرکت نمایش داده شده به سمت و دور از بیننده در یک صفحه افقی برگردانده می شود. هندسه تحلیلی بدیهی است که برای گرافیک کامپیوتری از جمله بازی های رایانه ای بسیار مهم است. مختصات برای قرار دادن اشیا روی صفحه استفاده می شود. برای تطبیق با اندازه‌ها و رزولوشن‌های مختلف صفحه، مبدأ در یکی از گوشه‌های صفحه، معمولاً در گوشه بالا سمت چپ قرار می‌گیرد.

Analytic Geometry

What Does Analytic Geometry Mean? Analytic geometry is a kind of geometry using a coordinate system. The kind familiar to most people is the two-dimensional plane using the x and y-axes. Three-dimensional analytic geometry adds a z-axis. Both the 2-D and 3-D versions of analytic geometry are widely used in computer graphics to place objects on the screen. Analytic geometry is also known as Cartesian geometry or Coordinate geometry. Techopedia Explains Analytic Geometry Analytic geometry is a branch of geometry that represents objects using a coordinate system. It is heavily used in science and engineering.The two-dimensional version of analytic geometry is typically taught in secondary school algebra courses, and is the version most people have encountered. This features x and y coordinates, representing horizontal and vertical movements, respectively. X and y coordinates are represented as an ordered pair. A point located where x=2 and y=3 would be written as (2,3). Negative numbers refer to the left-hand side of a plane for x and the bottom half for y. The axes converge at the origin, where both the x and y axes converge, represented as (0,0).3-D geometry adds a z-axis. The z-axis refers to vertical pair and the y-axis is flipped to represented movement toward and away from the viewer on a horizontal plane.Analytic geometry is obviously very important to computer graphics, including computer games. Coordinates are used to place objects on the screen. To accommodate different screen sizes and resolutions, the origin is placed in one of the corners on the screen, typically in the top left corner.