امروز پنجشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

تجزیه و تحلیل

تجزیه و تحلیل به چه معناست؟ تجزیه و تحلیل فرآیند علمی کشف و برقراری ارتباط الگوهای معنی‌داری است که در داده‌ها یافت می‌شوند. این تجزیه و تحلیل مربوط به تبدیل داده‌های خام به بینش برای تصمیم‌گیری بهتر است. تجزیه و تحلیل بر کاربرد آمار، برنامه نویسی کامپیوتری و تحقیقات عملیاتی به منظور کمی سازی و به دست آوردن بینش معانی داده ها متکی است. به ویژه در مناطقی که داده ها یا اطلاعات زیادی را ثبت می کنند مفید است.Bedan تجزیه و تحلیل را توضیح می دهد تجزیه و تحلیل اطلاعات معناداری را در اختیار ما قرار می دهد که در غیر این صورت ممکن است در مقادیر زیادی از داده ها از ما پنهان شود. این چیزی است که هر رهبر، مدیر یا تقریباً هر کسی می‌تواند از آن به‌ویژه در واژه‌های مبتنی بر داده امروزی استفاده کند. اطلاعات از دیرباز به عنوان یک سلاح بزرگ در نظر گرفته شده است، و تجزیه و تحلیل عاملی است که آن را ایجاد می کند. تجزیه و تحلیل همه چیز را تغییر می دهد، نه فقط در دنیای تجارت، بلکه در علم، ورزش، مراقبت های بهداشتی و تقریباً در هر زمینه ای که مقادیر زیادی داده جمع آوری می شود. رفتارها، عملکرد ورزشکاران و تیم، برای یافتن ارتباط بین فعالیت ها و بیماری ها. این می تواند نگاه ما را به جهان و معمولاً برای بهتر شدن تغییر دهد. گاهی اوقات ما فکر می کنیم که یک فرآیند در حال حاضر در بهترین حالت خود کار می کند، اما گاهی اوقات داده ها چیز دیگری به ما می گویند، بنابراین تجزیه و تحلیل به ما کمک می کند تا دنیای خود را بهبود بخشیم. در دنیای تجارت، سازمان ها معمولاً تجزیه و تحلیل را برای توصیف، پیش بینی و سپس بهبود آن اعمال می کنند. عملکرد تجاری شرکت به طور خاص در زمینه های زیر کمک خواهد کرد: تجزیه و تحلیل وب تجزیه و تحلیل تقلب تجزیه و تحلیل ریسک، تبلیغات و بازاریابی مدیریت تصمیم گیری سازمانی بهینه سازی بازار مدل سازی بازار

Analytics

What Does Analytics Mean? Analytics is the scientific process of discovering and communicating the meaningful patterns which can be found in data.It is concerned with turning raw data into insight for making better decisions. Analytics relies on the application of statistics, computer programming, and operations research in order to quantify and gain insight to the meanings of data. It is especially useful in areas which record a lot of data or information. Techopedia Explains Analytics Analytics provides us with meaningful information which may otherwise be hidden from us within large quantities of data. It is something that any leader, manager or just about anyone can make use of especially in today’s data-driven word. Information has long been considered as a great weapon, and analytics is the forge that creates it. Analytics changes everything, not just in the world of business, but also in science, sports, health care and just about any field where vast amounts of data are collected.Analytics leads us to find the hidden patterns in the world around us, from consumer behaviors, athlete and team performance, to finding connections between activities and diseases. This can change how we look at the world, and usually for the better. Sometimes we think that a process is already working at its best, but sometimes data tells us otherwise, so analytics helps us to improve our world.In the world of business, organizations would usually apply analytics in order to describe, predict and then improve the business performance of the company. Specifically it would help in the following areas:Web analyticsFraud analysisRisk analysisAdvertisement and marketingEnterprise decision managementMarket optimizationMarket modeling