امروز چهارشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

آنامورفیسم

آنامورفیسم به چه معناست؟ Anamorphism یک مفهوم خاص ریاضی و علوم کامپیوتری است که با مقادیر برای توسعه مدل ها کار می کند. این نوع ایده بر روی کدگذاری خاص بر اساس ریاضیات ایجاد این مدل ها تمرکز دارد. ریاضیدانان و کدنویسان از آنامورفیسم ها به عنوان بخشی از فرآیندی استفاده می کنند که عمدتاً برای افراد عادی ناآشنا است.بیدان آنامورفیسم را توضیح می دهد به طور خاص، کارشناسان آنامورفیسم را بر اساس ایده آشکار شدن در لیست ها تعریف می کنند. لیست یک نوع داده انتزاعی با مقادیر سفارشی است. یک unfold یک مقدار دانه می گیرد و یک لیست ایجاد می کند. Folds and Unfolds می تواند نشان دهنده مدل های پیچیده ای باشد که از فرآیند بازگشت استفاده می کنند. اینها معمولاً یا از طریق معادلات ریاضی دقیق و ظریف، یا در یک زبان برنامه نویسی کامپیوتری خاص، با توجه به زمینه و استفاده از آنامورفیسم مورد بحث ارائه می شوند. آنامورفیسم ها را می توان برای انواع مختلفی از ساختارها مانند ساختار داده درختی یا لیست سنتی اعمال کرد. توسعه دهندگان می توانند از دستوراتی مانند 'unspool' برای پیاده سازی یک آنامورفیسم در کد استفاده کنند.

Anamorphism

What Does Anamorphism Mean? Anamorphism is a specific mathematical and computer science concept that works with values to develop models. This type of idea focuses on the specific coding based on the mathematics of creating these models. Mathematicians and coders use anamorphisms as part of a process largely unfamiliar to the lay person. Techopedia Explains Anamorphism Specifically, experts define anamorphism as based on the idea of unfolds in lists. A list is an abstract data type with order values. An unfold takes a seed value and develops a list. Folds and unfolds can represent sophisticated models that use the process of recursion. These are typically either presented through detailed and elegant mathematical equations, or in a particular computer programming language, according to the context and use of the anamorphism in question. Anamorphisms can be applied to different types of structures such as a tree data structure or a traditional list. Developers can use commands like “unspool” to implement an anamorphism in code.