امروز پنجشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

حافظه ABAP

حافظه ABAP به چه معناست؟ حافظه ABAP حافظه موقتی است که توسط برنامه ها و اشیاء ABAP استفاده می شود که از همان جلسه داخلی - یا همان ناحیه حافظه - برای همه فعالیت ها استفاده می کنند. در مقایسه با حافظه SAP که یک حافظه جهانی محسوب می شود، حافظه ABAP یک حافظه محلی است. حافظه ABAP مستقل از برنامه‌های ABAP یا اشیایی است که آن را تولید می‌کنند، بنابراین انتقال مقادیر را در بین اشیاء یا برنامه‌های مختلف صرف نظر از ویژگی‌های آنها ممکن می‌سازد. این به ویژه برای برنامه هایی که در همان جلسه به صورت زنده هستند مفید است.Bedan حافظه ABAP را توضیح می دهد برنامه ها و اشیاء ABAP عمدتا از دو نوع حافظه استفاده می کنند: حافظه ABAP و حافظه SAP. حافظه ABAP در مقایسه با حافظه SAP بسیار محدود است و با یک جلسه داخلی اصلی قابل دسترسی است، در حالی که حافظه SAP برای برنامه ها یا اشیاء خارج از جلسه اصلی قابل دسترسی است. حافظه ABAP یکی از ابزارهای مهم در دسترس برنامه نویسان برای انتقال مقادیر بین برنامه ها است. به حداقل رساندن استفاده از پایگاه داده و همچنین به حداکثر رساندن سرعت و کارایی برنامه ها کمک می کند. مقادیر ارسال شده از طریق حافظه ABAP در هیچ جدول SAP ذخیره نمی شود. برای دسترسی به حافظه ABAP از عباراتی با استفاده از کلمات کلیدی 'Export to Memory' و 'Import from Memory' استفاده می شود. 'Export to Memory' برای خواندن داده ها از حافظه ABAP استفاده می شود، در حالی که 'Import from Memory' برای نوشتن داده ها از حافظه ABAP استفاده می شود.

ABAP Memory

What Does ABAP Memory Mean? ABAP memory is the temporary memory storage used by ABAP programs and objects that are using the same internal session - or same memory area - for all activities. Compared to SAP memory, which is considered a global memory, ABAP memory is a local memory. ABAP memory is independent of the ABAP programs or objects that generate it, thus making it possible to transmit values across different objects or programs irrespective of their characteristics. This is particularly useful for programs that are live in the same session. Techopedia Explains ABAP Memory ABAP programs and objects mainly use two types of memory: ABAP memory and SAP memory. ABAP memory is pretty limited in scope compared to SAP memory, and can be accessed by one main internal session, while SAP memory is accessible to programs or objects outside the main session. ABAP memory is one of the important tools available for programmers for transmitting values across programs. It helps in minimizing the database usage and also helps in maximizing the speed and efficiency of the applications. The values transmitted through ABAP memory are not stored in any SAP table. To access the ABAP memory, statements using the keywords 'Export to Memory' and 'Import from Memory' are used. 'Export to Memory' is used to read data from ABAP memory, whereas 'Import from Memory' is used to write data from ABAP memory.