امروز چهارشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

براکت زاویه

براکت زاویه به چه معناست؟ براکت زاویه (< یا >) که به آن 'علامت نابرابری' نیز می گویند. برای استفاده از آن در ریاضیات، نوعی چرخش کناری است که می توان از آن استفاده کرد شامل تگ ها یا تکه های کد باشد. این مجموعه از کاراکترهای ASCII در وب رایج است طراحی و انواع دیگر پروژه های کدنویسی.Bedan براکت زاویه را توضیح می دهد یکی از رایج ترین کاربردهای براکت های زاویه ای در کدهای HTML است. به عنوان بلوک اصلی طراحی وب، HTML بخش ساختاری اصلی اکثر کدهای منبع وب است. HTML برای شناسایی عناصر وب و در غیر این صورت هدایت مرورگرهای وب به ارائه صفحات به تعداد زیادی تگ وابسته است که بسیاری از آنها در براکت های زاویه ای گنجانده شده اند. براکت های زاویه ای کاربردهای دیگری نیز دارند. ویژوال بیسیک از براکت های زاویه ای برای تعریف ویژگی هایی استفاده می کند که ابرداده را به کد اضافه می کند.

Angle Bracket

What Does Angle Bracket Mean? The angle bracket (< or >), which is also called an “inequality sign” for its use in mathematics, is a kind of sideways caret that can be used to include tags or pieces of code. This ASCII set of characters is common in web design and other types of coding projects. Techopedia Explains Angle Bracket One of the most common uses of angle brackets is in HTML code. As a major building block of web design, HTML is the primary structural part of most web source code. HTML is dependent on a large number of tags, many of which are included in angle brackets, to identify web elements and otherwise direct web browsers to render pages. Angle brackets also have other uses. Visual Basic uses angle brackets to define attributes that add metadata to code.