امروز پنجشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ناشناس

Anonymizer به چه معناست؟ ناشناس یک سرور پروکسی است که فعالیت اینترنت را غیرقابل ردیابی می کند. یک ناشناس از اطلاعات شناسایی شخصی با پنهان کردن اطلاعات خصوصی از طرف کاربر محافظت می کند. هنگامی که کاربران اطلاعات شناسایی الکترونیکی شخصی خود را ناشناس می کنند، می تواند فعال شود: به حداقل رساندن خطر ارتباطات الکترونیکی تابو جلوگیری از سرقت هویت محافظت از تاریخچه جستجو اجتناب از پیامدهای قانونی و/یا اجتماعی یک ناشناس ممکن است به عنوان پروکسی ناشناس نیز شناخته شود.Bedan Anonymizer را توضیح می دهد در حالی که یک ناشناس الکتریکی می‌تواند به امنیت رایانه کمک کند، اما می‌تواند با محافظت از هویت کاربران در هنگام استفاده از اینترنت برای تبلیغ اظهارات تهمت‌آمیز یا آزار دیگران، اهداف مخربی داشته باشد. چنین کاربرانی می‌توانند در صورت ناشناس‌سازی به شیوه‌ای مؤثر، از پیامدهای قانونی و/یا اجتماعی اجتناب کنند. برخی از گروه‌های حامی اجتماعی از فناوری‌های ناشناس استفاده می‌کنند تا بتوانند سوء استفاده از انسان یا حیوان و همچنین گزارش سوءاستفاده مدنی دیگر، از جمله تخلفات تجاری یا سایر رفتارهای غیراخلاقی را گزارش کنند. در تجارت، هنگامی که کاربرانی برای ناشناس کردن هویت الکترونیکی خود ثبت نام می کنند، در صورت تبدیل شدن به افشاگر و اعتماد نکردن به اهداف محرمانه بودن مدیران تجاری خود یا سیاست های شرکتی که برای آن کار می کنند، می توانند از خطر اخراج از شغل خود جلوگیری کنند.

Anonymizer

What Does Anonymizer Mean? An anonymizer is a proxy server that makes Internet activity untraceable. An anonymizer protects personally identifying information by hiding private information on the user's behalf. When users anonymize their personal electronic identification information it can enable:Risk minimizationTaboo electronic communicationsIdentity theft preventionProtection of search historyAvoidance of legal and/or social consequencesAn anonymizer may also be known as anonymous proxy. Techopedia Explains Anonymizer While an electric anonymizer can aid in computer security, it can also serve malicious purposes by protecting the users' identities when they use the Internet to promote slanderous statements or harass others. Such users can avoid legal and/or social repercussions if they anonymize in an effective manner.Some social advocacy groups use anonymizer technologies so that they can report human or animal abuses as well another civil abuse reporting, including business malpractice or other unethical behavior. In business, when a users enlist electronic identity anonymizing they can avoid the risk of being fired from their jobs if they become whistle blowers and do not trust the confidentiality intentions of their business managers or the policies of the corporation they work for.