امروز پنجشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

سرویس ضد فیشینگ

سرویس ضد فیشینگ به چه معناست؟ سرویس ضد فیشینگ یک سرویس فناوری است که به جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به اطلاعات ایمن و/یا حساس کمک می‌کند. سرویس‌های ضد فیشینگ از انواع مختلف داده‌ها به روش‌های مختلف در سراسر پلتفرم‌های مختلف محافظت می‌کنند.Bedan سرویس ضد فیشینگ را توضیح می دهد یک سرویس ضد فیشینگ به نوع خاصی از تلاش برای به دست آوردن اطلاعات شخصی یا سایر اطلاعات حساس می پردازد. در حالی که سرویس‌های ضد فیشینگ ابزارهایی را برای کمک به کاربران در تشخیص وب فیشینگ ارائه می‌کنند، بسیاری از ویژگی‌های سرویس ضد فیشینگ پاسخی به تلاش‌ها برای هک کردن یک سیستم و سرقت داده‌ها هستند. برخی از ابزارهای ضد فیشینگ از طریق مرورگرها در دسترس هستند که از طریق آنها تلاش های زیادی برای فیشینگ انجام می شود. برخی از خدمات ضد فیشینگ شامل برنامه ریزی پیچیده ای است که برای کمک به مشتریان برای جلوگیری از سرقت اطلاعات طراحی شده است. به عنوان مثال، پاسخ سریع به دسترسی غیرمجاز، کلید موفقیت آمیز 'طرح پاسخ به حادثه فیشینگ' است. سرویس‌ها یا ابزارهای ضد فیشینگ اغلب مؤلفه‌های خاصی را ارائه می‌کنند که به تجزیه و تحلیل نحوه سرقت داده‌ها، نحوه بازیابی داده‌ها یا نحوه بستن رتبه‌ها و محافظت از سیستم در برابر هک‌های اضافی کمک می‌کند. همانطور که کارشناسان ظهور فیشینگ پیچیده‌تر را پیش‌بینی می‌کنند، سرویس‌های جدید ضد فیشینگ اغلب مستقیماً با ویژگی‌ها و مؤلفه‌های نوآورانه‌تر به این موارد می‌پردازند.

Anti-Phishing Service

What Does Anti-Phishing Service Mean? An anti-phishing service is a technological service that helps prevent unauthorized access to secure and/or sensitive information. Anti-phishing services protect various types of data in diverse ways across a varety of platforms. Techopedia Explains Anti-Phishing Service An anti-phishing service addresses a specific type of attempt to obtain personal or other sensitive information. While anti-phishing services provide tools to help users recognize Web phishing, many anti-phishing service features are responses to efforts to hack a system and steal data. Some anti-phishing tools are available via browsers, through which many phishing attempts occur. Some anti-phishing services include sophisticated planning designed to help clients avoid data theft. For example, a quick response to unauthorized access is key to a successful 'phishing incident response plan.' Anti-phishing services or tools often provide specific components that help analyze how data is stolen, how data may be recovered or how to close ranks and protect a system from additional hacking. As experts prophecy the rise of more sophisticated phishing, new anti-phishing services often address these directly with more innovative features and components.