امروز پنجشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

برنامه نویسی جنبه گرا (AOP)

برنامه نویسی جنبه گرا (AOP) به چه معناست؟ برنامه نویسی جنبه گرا (AOP) یک الگوی برنامه نویسی است که توابع پشتیبانی را از منطق تجاری برنامه اصلی جدا می کند. AOP شامل روش‌ها و ابزارهای برنامه‌نویسی است که از مدولارسازی نگرانی‌ها در سطح کد منبع پشتیبانی می‌کنند، اما ممکن است به کل رشته مهندسی نرم‌افزار نیز اشاره داشته باشد.Bedan برنامه نویسی جنبه گرا (AOP) را توضیح می دهد از دست دادن مدولاریت در تقاطع بین نگرانی ها رخ می دهد و ماژولاریت با استفاده از AOP برگردانده می شود. این فرآیند تقاطع که به عنوان بافت نیز شناخته می شود، در زمان ساخت یا زمان اجرا رخ می دهد. بافتن در تعدادی از فرآیندها کمک می کند، مانند: جایگزینی بدنه های روش با پیاده سازی های جدید درج کد قبل و بعد از فراخوانی متد پیاده سازی متغیر خواندن و نوشتن ارتباط حالت ها و رفتارهای جدید با طبقات موجود منطق AOP در یک کلاس جنبه مستقل از کلاس های بعدی پیاده سازی می شود. پس از پیاده سازی، می توان آن را به هر کلاس کتابخانه ای بدون آگاهی از کلاس جنبه متصل کرد.

Aspect-Oriented Programming (AOP)

What Does Aspect-Oriented Programming (AOP) Mean? Aspect-oriented programming (AOP) is a programming paradigm that isolates the supporting functions from the main program’s business logic. AOP includes programming methods and tools supporting modularization of concerns at the source code level, but it may also refer to the entire software engineering discipline. Techopedia Explains Aspect-Oriented Programming (AOP) The loss of modularity occurs at the intersection between concerns, and modularity is returned using AOP. This process of intersection, also known as weaving, occurs at build or runtime. Weaving helps in a number of processes, such as: Replacing method bodies with new implementations Inserting code before and after method calls Implementing variable reads and writes Associating new states and behaviors with existing classes AOP logic is implemented in an aspect class independent of later-augmented classes. Once implemented, it can be attached to any library class without aspect class awareness.