امروز پنجشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

انکوباتور آپاچی

انکوباتور آپاچی به چه معناست؟ Apache Incubator نقطه شروعی برای همه برنامه‌ها و پروژه‌های نرم‌افزار منبع باز است تا بخشی از بنیاد نرم‌افزار آپاچی باشند. ایجاد شده در سال 2002، همه کمک های مالی کد نرم افزار کاربردی از پروژه های خارجی و فروشندگان باید قبل از انتقال به آپاچی از انکوباتور عبور کنند. Apache Incubator به بنیاد نرم افزار Apache کمک می کند تا ببیند که همه پروژه ها با اصول راهنمای بنیاد منبع باز سازگار هستند و همگی عاری از مشکلات قانونی و درگیری هستند.Bedan انکوباتور آپاچی را توضیح می دهد Apache Incubator توسط بنیاد نرم افزار Apache که یک سازمان غیرانتفاعی است که بر توسعه نرم افزار آپاچی نیز نظارت دارد، نظارت می شود. مشابه سایر بخش‌های بنیاد نرم‌افزار آپاچی، انکوباتور آپاچی نیز یک موجودیت مجازی است. یک پروژه می‌تواند توسط توسعه‌دهنده آن وارد انکوباتور آپاچی شود و قصد دارد مالکیت معنوی و حق چاپ را به بنیاد نرم‌افزار آپاچی اهدا کند. پروژه ها از طریق فرآیندهای شایسته سالارانه و با تعیین اینکه کدام پروژه ها نیاز به حمایت بنیاد دارند، انتخاب می شوند. برخی از پروژه های معروفی که از طریق Incubator انجام شده اند عبارتند از Cassandra، Apache HTTP Server و Hadoop. Apache Incubator اهداف بسیاری را برای تلاش های بنیاد نرم افزار Apache انجام می دهد. اول از همه، می تواند به عنوان مخزن موقت یک پروژه عمل کند تا زمانی که آن پروژه پذیرفته شود و به یک پروژه یا زیر پروژه سطح بالا تبدیل شود. Apache Incubator مستنداتی از نحوه عملکرد بنیاد آپاچی و تکنیک ها و فرآیندهای موجود در چارچوب آن ارائه می دهد. بنابراین پروژه‌ها می‌توانند با سبک بنیاد نرم‌افزار آپاچی آشنا شوند و همچنین از راهنمایی‌های مربیان انکوباتور PMC برخوردار شوند. مهمترین هدف Apache Incubator اطمینان از صحت و عاری بودن مجوز برنامه نرم افزاری و پروژه ها است. بررسی می کند که آیا پروژه با اصول راهنمای بنیاد منبع باز سازگار و سازگار است یا خیر. همچنین قراردادهای مجوز مشارکت کننده توسعه دهندگان درگیر در توسعه برنامه را بررسی می کند.

Apache Incubator

What Does Apache Incubator Mean? Apache Incubator is the starting point for all open-source software applications and projects to be part of the Apache Software Foundation. Created in 2002, all application software code donations from external projects and vendors must go through the incubator before moving to Apache. Apache Incubator helps the Apache Software Foundation to see that all projects are compatible with the guiding principles of the open source foundation and are all free from legal problems and conflicts. Techopedia Explains Apache Incubator Apache Incubator is overseen by the Apache Software Foundation which is a non-profit organization that also oversees Apache software development. Similar to rest of the Apache Software Foundation, Apache incubator is also a virtual entity. A project can enter the Apache incubator by its developer stating the intention to donate the intellectual and copyright ownership to the Apache Software Foundation. The projects are selected through meritocratic processes and by determining which projects need the foundation’s support. Some of the well-known projects which have been through Incubator are Cassandra, Apache HTTP Server and Hadoop. Apache Incubator serves many purposes for Apache Software Foundation efforts. First of all, it can act as the temporary repository for a project until it is accepted and becomes a top-level project or subproject. Apache Incubator provides the documentation of how the Apache Foundation works and the techniques and processes involved within its framework. Projects can thus become familiarized with the style of the Apache Software Foundation and have the guidance of the Incubator PMC mentors as well. The most important purpose of Apache Incubator is to make sure the licensing of the software application and projects are correct and free from legal conflicts. It checks whether the project is compatible and consistent with the open source foundation's guiding principles. It checks on the contributor license agreements of the developers involved in the application development as well.