امروز چهارشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

در دسترس بودن برنامه

در دسترس بودن برنامه به چه معناست؟ در دسترس بودن برنامه به میزانی است که یک برنامه کاربردی، کاربردی و قابل استفاده برای تکمیل یا برآوردن نیازهای کاربر یا کسب و کار است. این اندازه گیری برای تجزیه و تحلیل عملکرد کلی یک برنامه کاربردی و تعیین آمار عملیاتی آن در رابطه با توانایی آن برای انجام کارهای مورد نیاز استفاده می شود.Bedan در دسترس بودن برنامه را توضیح می دهد در دسترس بودن برنامه معمولاً بخشی از نرم افزار نظارت و مدیریت برنامه است. توسط مدیران برنامه برای شناسایی توانایی برنامه برای ارائه عملکرد مورد نیاز استفاده می شود. به طور معمول، در دسترس بودن برنامه از طریق شاخص های عملکرد کلیدی خاص برنامه (KPI) اندازه گیری می شود. این موارد می‌تواند شامل زمان به‌روزرسانی کلی یا زمان‌بندی‌شده برنامه، تعداد تراکنش‌های تکمیل‌شده، پاسخگویی برنامه، خطاها و سایر معیارهای مربوط به در دسترس بودن باشد. مقیاس‌پذیری، قابلیت اطمینان، قابلیت بازیابی و تحمل خطا نیز ممکن است هنگام سنجش در دسترس بودن برنامه در نظر گرفته شود.

Application Availability

What Does Application Availability Mean? Application availability is the extent to which an application is operational, functional and usable for completing or fulfilling a user’s or business's requirements. This measure is used to analyze an application's overall performance and determine its operational statistics in relation to its ability to perform as required. Techopedia Explains Application Availability Application availability is usually part of application monitoring and management software. It is used by application administrators to identify an application's ability to deliver the required functionality. Typically, application availability is measured through application-specific key performance indicators (KPIs). These can include the overall or timed application uptime and downtime, the number of transactions completed, application responsiveness, errors and other availability-related metrics. Application scalability, reliability, recoverability and fault tolerance may also be considered when weighing application availability.