امروز پنجشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

نظارت بر برنامه

نظارت بر برنامه به چه معناست؟ نظارت بر برنامه فرآیندی است که تضمین می کند که یک برنامه نرم افزاری به شیوه و محدوده مورد انتظار پردازش و انجام می شود. این تکنیک به طور معمول عملکرد یک برنامه کاربردی را شناسایی، اندازه گیری و ارزیابی می کند و ابزاری را برای جداسازی و اصلاح هر گونه ناهنجاری یا کاستی فراهم می کند. نظارت بر برنامه همچنین به عنوان نظارت بر عملکرد برنامه (APM) و مدیریت عملکرد برنامه (APM) شناخته می شود.Bedan نظارت بر برنامه را توضیح می دهد فرآیند نظارت بر برنامه عموماً از طریق نرم افزار تخصصی APM که در برنامه اصلی در حال نظارت یکپارچه شده است، فعال می شود. به طور معمول، نظارت بر برنامه، معیارهای زمان اجرا عملکرد سیستم را ارائه می دهد که به مدیر برنامه ارائه می شود. این معیارها شامل زمان تراکنش، پاسخ سیستم، حجم تراکنش و سلامت کلی زیرساخت بک‌اند است. به طور کلی، معیارها از طریق داشبورد نرم افزار APM در قالب ارقام و آمار گرافیکی ارائه می شوند. این ارقام ارزیابی عملکرد یک اپلیکیشن یا زیرساخت کلی اپلیکیشن را ممکن می سازد. نظارت بر برنامه همچنین تجربه کاربر نهایی و عملکرد در سطح مؤلفه برنامه را ارزیابی می کند.

Application Monitoring

What Does Application Monitoring Mean? Application monitoring is a process that ensures that a software application processes and performs in an expected manner and scope. This technique routinely identifies, measures and evaluates the performance of an application and provides the means to isolate and rectify any abnormalities or shortcomings. Application monitoring is also known as application performance monitoring (APM) and application performance management (APM). Techopedia Explains Application Monitoring The application monitoring process is generally enabled through specialized APM software that is integrated within the primary application that is being monitored. Typically, application monitoring provides runtime metrics of system performance, which are provided to the application administrator. These metrics include the transaction time, system response, transaction volume and overall health of the back-end infrastructure. Generally, the metrics are delivered via an APM software dashboard in the form of graphical figures and statistics. These figures make it possible to evaluate the performance of an application or the overall application infrastructure. Application monitoring also assess the end-user experience and component-level performance of the application.