امروز پنجشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

نوع داده چکیده

نوع داده انتزاعی به چه معناست؟ در علوم کامپیوتر، یک نوع داده انتزاعی یک نوع داده نظری است که عمدتاً توسط عملیات و کار روی آن و محدودیت‌های اعمال شده تعریف می‌شود. متخصصان یک نوع داده انتزاعی را به عنوان یک 'مدل ریاضی' برای گروه هایی از انواع داده ها، یا به عنوان 'مقدار با عملیات مرتبط' که مستقل از یک پیاده سازی خاص است، توصیف می کنند.Bedan نوع داده انتزاعی را توضیح می دهد هنگامی که در مورد انواع داده های انتزاعی صحبت می شود، داشتن دانش از انواع داده های مشخص تر که واضح تر تعریف شده اند مفید است. در مقابل، انواع داده های انتزاعی قرار است تعاریف گسترده تری داشته باشند. به عنوان مثال، کاوش انواع داده های انتزاعی در جاوا اغلب شامل نوع داده 'List' است که می تواند برای پیاده سازی های مختلف باز باشد. کارشناسان فناوری اطلاعات همچنین ممکن است از ایده یک مثال 'زندگی واقعی' استفاده کنند که در آن یک شناسه انتزاعی تر مانند 'ماشین' نوع داده انتزاعی را نشان می دهد و یک شناسه باریک تر و دقیق تر مانند 'Nissan Altima' یک نوع داده مشخص یا مشخص را نشان می دهد.

Abstract Data Type

What Does Abstract Data Type Mean? In computer science, an abstract data type is a theoretical data type that is largely defined by the operations and work on it and the limitations that apply. Professionals describe an abstract data type as a “mathematical model” for groups of data types, or as a “value with associated operations” that is independent of a particular implementation. Techopedia Explains Abstract Data Type When talking about abstract data types, it is helpful to have a knowledge of more concrete data types that are defined more clearly. By contrast, abstract data types are supposed to be broader definitions. For example, an exploration of abstract data types in Java often includes the “List” data type, which can be open to various implementations. IT experts might also use the idea of a “real life” example where a more abstract identifier like “car” represents the abstract data type, and a narrower, more precise identifier like “Nissan Altima” represents a defined or concrete data type.