امروز دوشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

عملکرد برنامه

عملکرد برنامه به چه معناست؟ عملکرد برنامه، در زمینه رایانش ابری، اندازه گیری عملکرد دنیای واقعی و در دسترس بودن برنامه ها است. این به ویژه برای برنامه های محاسباتی از راه دور و ابری که در سرورهای راه دور اجرا می شوند و از طریق شبکه ای مانند اینترنت ارائه می شوند، استفاده می شود. عملکرد برنامه نشانگر خوبی از سطح خدماتی است که ارائه‌دهنده ارائه می‌دهد و یکی از شاخص‌های IT نظارت شده برتر است.Bedan عملکرد برنامه را توضیح می دهد دو مجموعه از معیارهای عملکرد برنامه وجود دارد که به دقت بررسی می شوند. اولین مورد و بسیار مهمتر، عملکرد واقعی تجربه شده توسط کاربران نهایی برنامه است، مانند میانگین زمان پاسخگویی تحت بارهای معمولی یا اوج بار. اندازه گیری ها اغلب به زمان پاسخ مربوط می شوند: زمان پاسخ برای برنامه کاربردی برای عمل بر روی عملکرد کاربر مانند ناوبری. زمان پاسخگویی یا زمانی که برای اتمام یک مقدار مشخص کار مانند جستجو یا مرتب‌سازی داده‌ها طول می‌کشد. بار سیستم که به عنوان حجم تراکنش هایی که برنامه باید پردازش کند، مانند درخواست ها (درخواست در ثانیه)، تراکنش ها (تراکنش ها در ثانیه) و صفحات در ثانیه اندازه گیری می شود. مجموعه دوم شامل اندازه‌گیری منابع محاسباتی مصرف‌شده توسط برنامه برای انجام وظایفش است، که نشان‌دهنده خوبی است برای اینکه آیا منابع کافی برای تکمیل یک بار مشخص وجود دارد یا اینکه آیا برنامه بیش از آنچه باید منابع مصرف می‌کند. مورد دوم اغلب نشانگر خوبی است که برنامه بهینه نشده است. این بسیار مهم است، به‌ویژه برای برنامه‌های ابری، زیرا کاربران باید تجربه‌ای مشابه با برنامه‌هایی که در یک مجموعه سخت‌افزاری کاملاً توانمند به‌صورت محلی اجرا می‌شوند، از طریق اینترنت ارائه کنند.

Application Performance

What Does Application Performance Mean? Application performance, in the context of cloud computing, is the measurement of the real-world performance and availability of applications. It is particularly used with remote and cloud computing applications being run in remote servers and served over a network such as the Internet. Application performance is a good indicator of the level of service that a provider is offering and is one of the top monitored IT metrics. Techopedia Explains Application Performance There are two sets of application performance metrics that are closely monitored. The first, and by far the more important, is the actual performance experienced by the end users of the application, such as the average response time under normal or peak loads. The measurements are often related to response time: The response time for the application to act upon a user’s action such as navigation. The response time or the time it takes to finish a specific amount of work such as searching or sorting data. The load of the system, which is measured as the volume of transactions that the application has to process, such as requests (requests per second), transactions (transactions per second) and pages per second. The second set involves measurements of computational resources consumed by the application for doing its tasks, which is a good indicator of whether there are enough resources for completing a given load or whether the application consumes more resources than it should; the latter is often a good indicator that the application is not optimized. This is very important, especially for cloud applications, as users should have the same experience with an application being delivered over the Internet as that running locally in a totally capable set of hardware.