امروز چهارشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

زبان ماشین دولتی چکیده (AsmL)

زبان ماشین دولتی انتزاعی (AsmL) به چه معناست؟ Abstract State Machine Language (AsmL) یک زبان مشخصات اجرایی بر اساس تئوری Abstract State Machine (ASM) است. AsmL برای مدل سازی سیستم، تجزیه و تحلیل، شبیه سازی و تست انطباق استفاده می شود. AsmL توسط تیم تحقیقاتی بنیادهای مهندسی نرم افزار مایکروسافت (FSE) توسعه یافته است. به طور کامل با محیط دات نت و ابزارهای توسعه مایکروسافت از جمله Word و Visual Studio .NET ادغام می شود.Bedan زبان ماشین دولتی انتزاعی (AsmL) را توضیح می دهد برخلاف تعدادی از زبان‌های برنامه‌نویسی که برای کدنویسی و آزمایش مشخص شده‌اند، AsmL برای ارتباط طراحی پروژه طراحی شده است. علاوه بر این، AsmL ممکن است در هر مرحله از توسعه استفاده شود. اجرای مشخصات AsmL امکان تست مدل، بررسی تعامل ویژگی ها، تحقق هدف طراحی یا برنامه ریزی رویداد پیش بینی نشده را فراهم می کند. AsmL همچنین برای مشخصات سیستم استفاده می شود، که تصویری از سیستم را بر اساس ASM به کاربران ارائه می دهد، مدلی ریاضی از وضعیت زمان اجرا در حال تکامل سیستم. AsmL با برنامه های سنتی تفاوت دارد زیرا حداقل مشخصات را ارائه می دهد که هر چیزی را که مربوط به جزئیات انتخاب شده است را توصیف کند. AsmL توصیف وضعیت سیستم را از نظر متغیرها و عملیاتی که برای کاربر منطقی است، تسهیل می کند. AsmL به عنوان یک زبان مدل سازی نرم افزار در ابزار Spec Explorer موجود است که جزء ویژوال استودیو 2010 است. یک پیاده سازی منبع باز AsmL به عنوان زبان Extensible Abstract State State Machines (XASM) در دسترس است.

Abstract State Machine Language (AsmL)

What Does Abstract State Machine Language (AsmL) Mean? Abstract State Machine Language (AsmL) is an executable specification language based on the theory of Abstract State Machine (ASM). AsmL is used for system modeling, analysis, simulation and conformance testing. AsmL is developed by Microsoft's Foundations of Software Engineering (FSE) research team. It integrates fully with the .NET environment and Microsoft's development tools, including Word and Visual Studio .NET. Techopedia Explains Abstract State Machine Language (AsmL) Unlike a number of programming languages specified for coding and testing, AsmL is geared toward communicating project design. Additionally, AsmL may be used during any stage of development. AsmL specification execution allows for model testing, feature interaction checks, design goal fulfillment or unanticipated event planning. AsmL is also used to for system specification, which provides users with a system picture based on ASM, a mathematical model of the system‘s evolving runtime state. AsmL differs from traditional programs in that it provides minimal specifications describing anything related to selected details. AsmL facilitates system state descriptions in terms of variables and operations that make sense to the user. AsmL is available as a software modeling language in the tool Spec Explorer, which is a Visual Studio 2010 component. An open-source implementation of AsmL is available as Extensible Abstract State Machines (XASM) language.