امروز چهارشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Application-Aware Storage

Application-Aware Storage به چه معناست؟ Application-Aware Storage نوعی معماری ذخیره سازی است که منابع ذخیره سازی را مطابق با نحوه استفاده برنامه های مختلف از آن نظارت و بهینه سازی می کند. ذخیره سازی آگاه از برنامه، مدیریت بهینه عملیات ذخیره سازی را امکان پذیر می کند، به ویژه برای برنامه هایی که اغلب از رسانه های ذخیره سازی زیرین برای ذخیره و استخراج داده ها استفاده می کنند.Bedan Application-Aware Storage را توضیح می دهد فضای ذخیره‌سازی آگاه از برنامه در درجه اول از قابلیت‌های یادگیری ماشینی برای درک نحوه استفاده یک برنامه خاص از حافظه پایه استفاده می‌کند. برای دستیابی به این هدف، ذخیره سازی آگاه از برنامه نیاز به یکپارچگی و همکاری نزدیک بین سیستم عامل و تمام رابط های ذخیره سازی دارد. داده‌های جمع‌آوری‌شده/ارزیابی‌شده توسط یک سیستم/رسانه ذخیره‌سازی آگاه از برنامه برای بهبود تخصیص فضای ذخیره‌سازی، استفاده، حافظه پنهان دیسک، بهینه‌سازی و کیفیت کلی خدمات استفاده می‌شود. به عنوان مثال، یک فناوری ذخیره سازی آگاه از برنامه مجازی سازی، نظارت، مدیریت و بهینه سازی عملیات ذخیره سازی را در یک محیط مجازی سازی و/یا برای همه ماشین های مجازی امکان پذیر می کند.

Application-Aware Storage

What Does Application-Aware Storage Mean? Application-aware storage is a type of storage architecture that monitors and optimizes storage resources in line with how different applications use it. Application-aware storage enables the optimal management of storage operations, particularly for applications that often use the underlying storage media for storing and extracting data. Techopedia Explains Application-Aware Storage Application-aware storage primarily uses machine learning capabilities to understand how a specific application uses the base storage. To achieve this, application-aware storage requires close integration and collaboration between the operating system and all storage interfaces. The data collected/evaluated by an application-aware storage system/medium is used to improve storage allocation, utilization, disk caching, optimization and overall quality of service. For example, a virtualization application-aware storage technology will enable the monitoring, management and optimization of storage operations within a virtualization environment and/or for all virtual machines.