امروز چهارشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

معماری سیستم های اطلاعات یکپارچه (ARIS)

معماری سیستم های اطلاعات یکپارچه (ARIS) به چه معناست؟ معماری سیستم های اطلاعات یکپارچه (ARIS) یک چارچوب مدیریت سازمانی است که روش ها و تکنیک هایی را برای مدیریت فرآیندهای کسب و کار ارائه می دهد. این رویکرد به سازماندهی اطلاعات و داده ها در پنج شکل یا دیدگاه کمک می کند: داده ها عملکرد سازمان خروجی کنترل همه این دیدگاه‌ها به توسعه کارآمد چارچوب‌های مدیریتی کمک می‌کنند و اجزای استاتیک را با اجزای پویا مرتبط می‌کنند. معماری قادر به ارائه برای انواع مشاغل است.بیدان معماری سیستم های اطلاعات یکپارچه (ARIS) را توضیح می دهد ARIS ابزاری برای مدل‌سازی سازمانی است که توسط August-Wilhelm Scheer در دهه 1990 برای نشان دادن بهبود مستمر فرآیند بر اساس عملکرد واقعی فرآیند توسعه یافت. ARIS دستورالعمل هایی را برای توسعه، بهینه سازی و پیاده سازی یک سیستم برنامه یکپارچه از نقطه نظر فرآیند ایجاد می کند. ARIS برای تجهیز مدل‌های تجاری در سیستم‌های اطلاعاتی و همچنین انواع مشاغل، تولید، خدمات و صنایع بخش عمومی توسعه یافته است. چارچوب عمومی آن یک ابزار روش شناختی برای مدل سازی کسب و کار، گردش کار و مدیریت فرآیند است.

Architecture of Integrated Information Systems (ARIS)

What Does Architecture of Integrated Information Systems (ARIS) Mean? Architecture of Integrated Information Systems (ARIS) is an enterprise management framework that offers methods and techniques for management of business processes. The approach helps in organizing information and data in five forms or views: Data Function Organization Output Control All these views help in efficient development of managerial frameworks, interrelating static components with dynamic ones. The architecture is capable of delivering for all types of business. Techopedia Explains Architecture of Integrated Information Systems (ARIS) ARIS is a tool for enterprise modeling developed by August-Wilhelm Scheer in the 1990s to illustrate the continuous process improvement based on actual process performance. ARIS creates guidelines for developing, optimizing and implementing an integrated application system from a process point of view. ARIS has been developed to device business models in information systems as well as all types of business, manufacturing, services and public sector industries. Its generic framework is a methodological tool for business modeling, workflow and process management.