امروز چهارشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

درخت نحوی چکیده (AST)

درخت نحو انتزاعی (AST) به چه معناست؟ درخت نحو انتزاعی (AST) راهی برای نمایش نحو یک زبان برنامه نویسی به عنوان یک ساختار درخت مانند سلسله مراتبی است. این ساختار برای تولید جداول نماد برای کامپایلرها و تولید کد بعدی استفاده می شود. درخت تمام ساختارهای زبان و قوانین بعدی آنها را نشان می دهد.Bedan Tree Syntax Abstract (AST) را توضیح می دهد یک درخت نحو انتزاعی نشان دهنده تمام عناصر نحوی یک زبان برنامه نویسی است، مشابه درختان نحوی که زبان شناسان برای زبان های انسانی استفاده می کنند. این درخت به جای عناصری مانند پرانتز یا نقطه ویرگول که عبارات را در برخی از زبان‌ها خاتمه می‌دهند، روی قوانین تمرکز می‌کند. درخت سلسله مراتبی است و عناصر دستورات برنامه نویسی به قسمت های خود تقسیم می شوند. به عنوان مثال، یک درخت برای یک دستور شرطی دارای قوانینی برای متغیرهای آویزان شده از عملگر مورد نیاز است. ASTها به طور گسترده در کامپایلرها برای بررسی صحت کد استفاده می شوند. اگر درخت تولید شده حاوی خطا باشد، کامپایلر پیام خطا را چاپ می کند. ASTها به این دلیل استفاده می‌شوند که برخی از ساختارها را نمی‌توان در یک دستور زبان بدون زمینه نمایش داد، مانند تایپ ضمنی. AST ها به شدت مختص زبان های برنامه نویسی هستند، اما تحقیقات روی درخت های نحوی جهانی در حال انجام است.

Abstract Syntax Tree (AST)

What Does Abstract Syntax Tree (AST) Mean? An abstract syntax tree (AST) is a way of representing the syntax of a programming language as a hierarchical tree-like structure. This structure is used for generating symbol tables for compilers and later code generation. The tree represents all of the constructs in the language and their subsequent rules. Techopedia Explains Abstract Syntax Tree (AST) An abstract syntax tree represents all of the syntactical elements of a programming language, similar to syntax trees that linguists use for human languages. The tree focuses on the rules rather than elements like braces or semicolons that terminate statements in some languages. The tree is hierarchical, with the elements of programming statements broken down into their parts. For example, a tree for a conditional statement has the rules for variables hanging down from the required operator.ASTs are widely used in compilers to check code for accuracy. If the generated tree contains errors, the compiler prints an error message. ASTs are used because some constructs cannot be represented in a context-free grammar, such as implicit typing. ASTs are highly specific to programming languages, but research is underway on universal syntax trees.