امروز دوشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

شبکه کامپیوتری منبع پیوست (ARCNET)

شبکه کامپیوتری منبع پیوست شده (ARCNET) به چه معناست؟ شبکه کامپیوتری منبع پیوست (ARCnet) نوعی پروتکل LAN است که خدمات شبکه را به 255 گره با سرعت داده تا 2.5 مگابیت در ثانیه ارائه می دهد. ARCnet شبیه به توکن رینگ و خدمات شبکه اترنت است. ARCnet سریع، قابل اعتماد و ارزان بود و امکان ادغام و پیاده سازی سیستم های انتقال مختلف در یک شبکه را فراهم کرد. ARCnet اولین راه حل ساده مبتنی بر شبکه بود که برای همه انواع انتقال بدون در نظر گرفتن رسانه انتقال یا نوع کامپیوتر ارائه شد. ARCnet همچنین اولین سیستم شبکه ای در دسترس برای میکروکامپیوترها بود. اگرچه مشخصات جدید ARCnet، ARCnet Plus، برای ارائه نرخ انتقال داده 20 مگابیت بر ثانیه توسعه یافته است، ARCnet هنوز در بازار سیستم های جاسازی شده استفاده می شود.Bedan شبکه کامپیوتری منبع پیوست (ARCNET) را توضیح می دهد مکانیسم کار ARCnet چندان ساده نبود. ARCnet از طرح حلقه توکن برای اترنت استفاده کرد. در طول ارتباط، هر ماشین باید رمزی برای ورود به فرآیند ارتباط داشته باشد. این بدان معنی است که یک ماشین نمی تواند داده ها را ارسال یا دریافت کند مگر اینکه توکن را داشته باشد. اگر ماشینی بخواهد ارتباط برقرار کند، باید منتظر بماند تا توکن را بگیرد، در این زمان می‌تواند از گذرگاه ارتباطی برای ارسال/دریافت داده‌ها به ماشین‌های دیگر متصل از طریق شبکه استفاده کند. ARCnet مزایای زیادی دارد، به ویژه قابلیت اطمینان و توانایی آن در دستیابی به اهداف ارتباطی کلی خود. تنها عیب ARCnet این است که وقتی ماشین‌ها منتظر توکن هستند، فرآیند ارتباط به تاخیر می‌افتد.

Attached Resource Computer Network (ARCNET)

What Does Attached Resource Computer Network (ARCNET) Mean? Attached Resource Computer Network (ARCnet) is a type of LAN protocol that provides network services to 255 nodes at data rates of up to 2.5 Mbps. ARCnet is similar to token ring and Ethernet network services. ARCnet was fast, reliable and cheap, and it allowed different transmission systems to be merged and implemented on same network. ARCnet was the first simple networking based solution that provided for all kinds of transmission regardless of the transmission medium or the type of computer. ARCnet was also the first widely available networking system for microcomputers. Although a new ARCnet specification, ARCnet Plus, has been developed to deliver data transfer rates of 20 Mbps, ARCnet is still used in the embedded systems market. Techopedia Explains Attached Resource Computer Network (ARCNET) The working mechanism of ARCnet was not so simple. ARCnet used a token ring scheme for Ethernet. During the communication, each machine must have the token to jump into the communication process. This means that a machine cannot send/receive data unless it has the token. If a machine wants to communicate, it must wait to catch the token, at which time it can use the communication bus to send/receive data to other machines connected over a network. ARCnet has many advantages, particularly its reliability and its ability to always achieve its aggregate communication targets. The only disadvantage with ARCnet is that the communication process is delayed when machines wait for a token.