امروز پنجشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

عملگر حسابی

عملگر حسابی به چه معناست؟ عملگر حسابی یک تابع ریاضی است که دو عملوند را می گیرد و بر روی آنها محاسبه می کند. آنها در محاسبات رایج مورد استفاده قرار می گیرند و بیشتر زبان های رایانه شامل مجموعه ای از چنین عملگرهایی هستند که می توانند در معادلات برای انجام تعدادی از انواع محاسبات متوالی استفاده شوند. عملگرهای اصلی حساب عبارتند از: جمع (+) تفریق (-) ضرب (×) تقسیم (÷) کامپیوترها از نمادهای مختلفی در برنامه نویسی برای نمایش ضرب (*) و تقسیم (/) استفاده می کنند. عملگرهای پیچیده تر مانند جذر (√) نیز به عنوان عملگرهای حسابی عمل می کنند، اما به علاوه، منهای، ضرب و تقسیم عملگرهای اساسی هستند.Bedan عملگر حسابی را توضیح می دهد عملگرهای حسابی برای قرن ها در فرمول های ریاضی و محاسبات عددی مورد استفاده قرار گرفته اند. آنها مبنایی را برای تعیین نتیجه اعداد یا محصولات محاسبه شده تشکیل می دهند. استفاده از آنها خطی است. هر عملگر به ترتیب انجام می شود و ضرب و تقسیم قبل از جمع و تفریق انجام می شود. نمادهای حسابی مانند % هنگام استفاده در محاسبات معانی مختلفی دارند و به زبان مورد نظر بستگی دارند. عملگرهای حسابی مسئول انجام اکثر محاسباتی هستند که از مقادیری استفاده می کنند: اگرچه عملگرهای حسابی دارای برچسب هستند، اما این عملگرها در جبر و تعدادی دیگر از مفاهیم ریاضی استفاده می شوند، اما هر جا که استفاده می شوند همان عملکرد را حفظ می کنند.

Arithmetic Operator

What Does Arithmetic Operator Mean? An arithmetic operator is a mathematical function that takes two operands and performs a calculation on them. They are used in common arithmetic and most computer languages contain a set of such operators that can be used within equations to perform a number of types of sequential calculation. Basic arithmetic operators include: Addition (+)Subtraction (-)Multiplication (×)Division (÷) Computers use different symbols in programming to represent multiplication (*) and division (/). More complex operators such as square root (√) also act as arithmetic operators but the basic plus, minus, multiply and divide are the fundamental operators. Techopedia Explains Arithmetic Operator Arithmetic operators have been used in mathematics formulas and numeric calculations for centuries. They form the basis for determining the outcome of calculated numbers or products. Their use is linear; each operator is performed in sequence, with multiplication and division taking place before addition and subtraction. Arithmetic symbols such as the % have different meanings when used in computing and are dependent on the language in question. Arithmetic operators are responsible for performing most calculations that use values such as: Although labeled arithmetic operators, these operators are used in algebra and a number of other mathematical concepts, but retain the same function wherever they are used.