امروز پنجشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

عملگرهای حسابی

عملگرهای حسابی به چه معناست؟ عملگرهای حسابی، در سی شارپ، عملگرهایی هستند که برای انجام عملیات حسابی شامل ضرب، تقسیم، جمع و تفریق استفاده می شوند. به استثنای عملگر تفریق، که در آن '-' برای نشان دادن یک عدد منفی استفاده می شود، عملگرهای حسابی عملگرهای باینری هستند که دو عملوند می گیرند. عملوندها از نوع داده عددی هستند و به روشی مشابه سایر زبانها مانند C و C++ عمل می کنند. عملگرهای حسابی '+' و '-' برای دستکاری نشانگرها با افزودن یا تفریق مقدار عددی به یا از نشانگرها بدون ایجاد هیچ استثنایی در طول سرریز دامنه اشاره گر استفاده می شوند. عملگرهای حسابی را می توان در صورت استفاده با انواع تعریف شده توسط کاربر بارگذاری کرد تا ماهیت عملگرهای معمولی را گسترش دهد، بنابراین عملکردهای اضافی را ارائه می دهد.Bedan عملگرهای حسابی را توضیح می دهد لیست عملگرهای حسابی موجود در سی شارپ شامل موارد زیر است: * : برای انجام ضرب عملوندهای از نوع صحیح، ممیز شناور و اعشاری استفاده می شود. یک حاصل ضربی از دو عملوند را برمی گرداند. / : برای تقسیم عملوندهای از نوع صحیح، ممیز شناور و اعشاری استفاده می شود. ضریب عملوندهایش را برمی گرداند. % : برای محاسبه باقی مانده تقسیم بین دو عملوند، که می تواند از نوع صحیح، شناور، دوتایی یا اعشاری باشد، استفاده می شود. + : با انواع مختلف عملوند استفاده می شود که در نتیجه انواع مختلفی از نتایج حاصل می شود. در مورد انواع عددی و شمارشی، عملگر جمع از پیش تعریف شده مجموع دو عملوند را محاسبه می کند، در حالی که استفاده از عملوند نوع رشته ای منجر به یک رشته پیوسته می شود. همچنین می توان از آن برای ترکیب نمایندگان از نوع مشابه استفاده کرد. - : با تمام انواع عددی مانند عدد صحیح، شناور، اعشاری و شمارش برای محاسبه تفاوت بین عملوندهای آن استفاده می شود. همچنین می توان از آن برای حذف نمایندگان از نوع مشابه استفاده کرد.

Arithmetic Operators

What Does Arithmetic Operators Mean? Arithmetic operators, in C#, are operators used to perform arithmetic operations that include multiplication, division, addition and subtraction. With the exception of the subtraction operator, where '-' is used to indicate a negative number, arithmetic operators are binary operators that take two operands. The operands are of numeric data type, and perform in a similar manner as in other languages such as C and C++. Arithmetic operators '+' and '-' are used to manipulate pointers by adding or subtracting the numeric value to or from the pointers without generating any exception during overflow of the of the pointer's domain. Arithmetic operators can be overloaded when used with user-defined types to extend the nature of normal operators, thus providing additional functionalities. Techopedia Explains Arithmetic Operators The list of arithmetic operators available in C# includes: * : used to perform multiplication of operands of integer, floating-point and decimal type. It returns a multiplicative product of the two operands. / : used to divide operands of integer, floating-point and decimal type. It returns the quotient of its operands. % : used to compute the remainder of the division between two operands, which can beof integer, float, double or decimal type. + : used with different types of operands, resulting in different type of results. In case of numeric and enumeration types, the predefined addition operator calculates the sum of two operands, while the use of string type operand results in a concatenated string. It can also be used to combine delegates of a similar type. - : used with all numeric types like integer, float, decimal and enumeration to calculate the difference between its operands. It can also be used to remove delegates of a similar type.