امروز دوشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

آرایه

آرایه به چه معناست؟ یک آرایه، در زمینه جاوا، یک شیء ایجاد شده به صورت پویا است که به عنوان یک ظرف برای نگهداری تعداد ثابتی از مقادیر از همان نوع عمل می کند. با اعلان یک آرایه، فضای حافظه برای مقادیر یک نوع خاص تخصیص داده می شود. در زمان ایجاد، طول آرایه باید مشخص شود و ثابت بماند. برای دسترسی به یک عنصر آرایه، باید از شاخص عددی (یک مقدار غیر منفی) مربوط به محل آن عنصر استفاده شود. اولین مقدار شاخص در آرایه صفر است، بنابراین از شاخص با مقدار چهار برای دسترسی به عنصر پنجم در آرایه استفاده می شود. عنصر آرایه ای که یک آرایه نیز هست به عنوان زیرآرایه شناخته می شود. آرایه ها می توانند یک یا دو بعد داشته باشند.Bedan Array را توضیح می دهد آرایه ها دارای مزایای زیر هستند: یک عنصر خاص در یک گروه بزرگ از عناصر ممکن است به راحتی با نام آرایه و شاخص عنصر قابل دسترسی باشد. آرایه ها هنگام اجرای محاسبات در یک حلقه مفید هستند. اعلان و تخصیص حافظه برای یک آرایه تک بعدی در جاوا به شرح زیر است: data_type[] array_name = new data_type[طول آرایه]، که در آن data_type نوع مقادیری است که باید به آرایه اضافه شود و array_name نامی است که به آرایه اختصاص داده شده است. به عنوان مثال، اگر بخواهیم یک آرایه به نام box ایجاد کنیم که شامل سه عنصر از نوع عدد صحیح است، دستور زیر برای تعریف چنین آرایه ای است: int[] box = new int[3]. برای دسترسی به اولین عنصر در این آرایه، نحو جاوا مورد استفاده جعبه[0] است.

Array

What Does Array Mean? An array, in the context of Java, is a dynamically-created object that serves as a container to hold constant number of values of the same type. By declaring an array, memory space is allocated for values of a particular type. At the time of creation, the length of the array must be specified and remains constant. To access an array element, the numerical index (a non-negative value) corresponding to the location of that element must be used. The first index value in the array is zero, thus, the index with value four is used to access the fifth element in the array. An array element that is also an array is known as a subarray. Arrays could have one or two dimensions. Techopedia Explains Array Arrays have the following advantages: A particular element in a large group of elements may be accessed easily with the array name and the element index. Arrays are useful when executing calculations within a loop. The declaration and allocation of memory for a one-dimensional array in Java is as follows: data_type[] array_name = new data_type[length of the array], where data_type is the type of values to be added to the array and array_name is the name assigned to the array. For example, if we want to create an array named box that includes three elements of type integer, then the following is the Java syntax to define such array: int[] box = new int[3]. To access the first element in this array, the Java syntax used is box[0].