امروز پنجشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

فرمول آرایه

فرمول آرایه به چه معناست؟ فرمول آرایه فرمولی است که در صفحات گسترده برای انجام محاسبات متعدد بر روی یک سری از آیتم های یک آرایه به جای یک مقدار داده واحد استفاده می شود. نتایج حاصل از فرمول آرایه می تواند دو نوع باشد: یک نتیجه یا چند نتیجه.Bedan فرمول آرایه را توضیح می دهد از فرمول آرایه می توان برای محاسبه یک ستون یا ردیف جمع های فرعی با قرار دادن آن در یک ردیف از سلول ها استفاده کرد یا می توان از آن برای محاسبه یک مقدار واحد در یک سلول استفاده کرد. به عنوان مثال، یک فرمول آرایه =ROW(A1:A5) یک سری اعداد را برمی گرداند که اعداد ردیف در سلول اول از محدوده A1:A5 هستند. به عبارت دیگر، {1، 2، 3، 4، 5} را برمی گرداند. در یک صفحه گسترده اکسل، یک فرمول آرایه بین پرانتزهای {} محصور شده است. یک تابع کانتینری مانند SUM یا COUNT همیشه هنگام کار با فرمول‌های آرایه استفاده می‌شود تا مجموعه‌ای از داده‌ها را به یک نتیجه عددی تجمیع کند. فرمول =ROW(A1:A5) در حالت عادی یک عدد منفرد 1 را برمی گرداند و تابع ظرف SUM فقط مجموع آن عدد را انجام می دهد. اگر فرمول به عنوان فرمول آرایه استفاده شود، =ROW(A1:A5) آرایه ای از اعداد ردیف را برمی گرداند و تابع SUM عناصر آرایه را جمع می کند و نتیجه 15(=1+2+3+4+5) را برمی گرداند. ). فرمول های آرایه دارای مزایای زیر هستند: سازگاری: فرمول آرایه سازگاری را ارائه می دهد که به حفظ دقت داده ها کمک می کند. ایمنی داده: فرمول آرایه چند سلولی قابل بازنویسی نیست. این ویژگی به کاهش خطاهای ناشی از دستکاری کمک می کند. فرمول آرایه منفرد: فرمول های آرایه منفرد را می توان به جای چندین فرمول میانی استفاده کرد. مشکل فرمول های آرایه این است که فرمول های بزرگ می توانند محاسبات را کند کنند. علاوه بر این، سایر کاربران صفحه گسترده ممکن است قادر به درک فرمول های آرایه نباشند.

Array Formula

What Does Array Formula Mean? An array formula is a formula used in spreadsheets for performing multiple calculations on a series of items in an array rather than on a single data value. The results returned from an array formula can be of two types: a single result or multiple results. Techopedia Explains Array Formula An array formula can be used to calculate a column or row of subtotals by placing it in a row of cells or it can be used to calculate a single value in a single cell. For example, an array formula =ROW(A1:A5) returns a series of numbers, which are the row numbers in the first cell from the range A1:A5; in other words, it returns {1, 2, 3, 4, 5}. In an Excel spreadsheet, an array formula is enclosed between braces {}. A container function such as SUM or COUNT is always used while working with array formulas so as to aggregate a series of data to a single number result. The formula =ROW(A1:A5) in normal mode returns a single number 1, and the container function SUM just performs the sum of that single number. If the formula is used as an array formula then =ROW(A1:A5) returns an array of row numbers and SUM function adds up the elements of the array, returning a result of 15(=1+ 2+3+4+5). Array formulas have the following advantages: Consistency: The array formula offers consistency, which helps to maintain data accuracy. Data Safety: The multicell array formula cannot be overwritten. This property helps to reduce errors due to manipulation. Single Array Formula: Single array formulas can be used rather than several intermediate formulas. The problem with array formulas is that large formulas can slow down calculations. In addition, other users of the spreadsheet may not be able to understand the array formulas.