امروز دوشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

مهندس هوش مصنوعی

مهندس هوش مصنوعی به چه معناست؟ مهندس هوش مصنوعی کسی است که کارش شناسایی رویکرد مناسب برای استفاده از هوش مصنوعی برای حل یک مشکل تجاری خاص است. در شرکت، مهندسان هوش مصنوعی معمولاً برای توسعه و استقرار الگوریتم‌های یادگیری که می‌توانند از داده‌های تاریخی و بی‌درنگ برای پیش‌بینی رویدادهای آینده استفاده کنند، با مهندسین یادگیری ماشین همکاری نزدیک دارند. در شرکت های کوچکتر، ممکن است همان شخص (مهندس AI/ML) هم مسئول استراتژی هوش مصنوعی و هم اجرای آن باشد. مهندسان هوش مصنوعی به پیشینه قوی در ریاضیات و آمار نیاز دارند. در حالت ایده‌آل، آنها همچنین با پایتون و R و همچنین کتابخانه‌ها و بسته‌های پرکاربرد آن‌ها آشنا هستند. مسئولیت های اساسی برای یک مهندس هوش مصنوعی شامل موارد زیر است: تعیین اهداف تجاری برای پیاده سازی هوش مصنوعی. با دیگر اعضای تیم فناوری اطلاعات طوفان فکری کنید تا چگونگی استفاده از مفاهیم یادگیری ماشینی را برای حل مشکلات خاص کسب و کار بررسی کنید. اثبات مفاهیم (POCs) را توسعه دهید. موانعی را شناسایی کنید که به طور بالقوه می توانند پروژه مبتنی بر هوش مصنوعی را در معرض خطر قرار دهند و راه حل های تحقیق. معیارهایی را برای اندازه‌گیری بازگشت سرمایه (ROI) پروژه هوش مصنوعی ایجاد کنید. بهترین شیوه‌ها را برای جدال داده‌ها، پردازش داده‌ها و مستندسازی پروژه ترویج دهید.بیدان مهندس هوش مصنوعی را توضیح می دهد یک مهندس هوش مصنوعی با الگوریتم ها، شبکه های عصبی مصنوعی و ابزارهای دیگر کار می کند تا زمینه هوش مصنوعی را به نوعی پیش ببرد. این متخصصان ممکن است روی انواع مختلفی از هوش مصنوعی در صنایع مختلف کار کنند - به عنوان مثال، هوش مصنوعی برای مراقبت های بهداشتی، هوش مصنوعی برای خرده فروشی، یا هوش مصنوعی برای برنامه ریزی عمومی. مهندسان همچنین ممکن است در تحقیق در مورد انواع مختلف هوش مصنوعی باریک که بر قابلیت‌های مختلف تمرکز دارند، مشارکت داشته باشند. مهندسان هوش مصنوعی عموماً دارای مدارک علوم کامپیوتر یا سوابق تحصیلی معادل هستند - بسیاری از آنها پروژه‌های آزمایشی خود را برای نشان دادن کارفرمایان یا همکاران بالقوه دارند. برخی در شبکه جوامع منبع باز کار می کنند که در خدمت توسعه ابزارهای AI منبع باز هستند.

Artificial Intelligence Engineer

What Does Artificial Intelligence Engineer Mean? An artificial intelligence engineer is someone whose job is to identify the right approach to using AI to solve a specific business problem. In the enterprise, AI engineers typically work closely with machine learning engineers to develop and deploy learning algorithms that can use historical and real-time data to predict future events. In smaller companies, the same person (AI/ML engineer) may be responsible for both AI strategy and implementation. AI engineers need a strong background in math and statistics. Ideally, they are also familiar with Python and R, as well as their most commonly-used libraries and packages. Basic responsibilities for an AI engineer include the following: Establish business objectives for implementing AI. Brainstorm with other IT team members to explore how machine learning concepts can be used solve specific business problems. Develop proof of concepts (POCs).Identify obstacles that could potentially put an AI-driven project at risk and research workarounds. Create metrics to measure an AI project’s return on investment (ROI).Promote best practices for data wrangling, data processing and project documentation. Techopedia Explains Artificial Intelligence Engineer An artificial intelligence engineer works with algorithms, artificial neural networks and other tools to advance the field of artificial intelligence in some way. These professionals may work on various types of artificial intelligence in different industries – for example, artificial intelligence for healthcare, artificial intelligence for retail, or artificial intelligence for public planning. Engineers may also be involved in researching different types of narrow artificial intelligence that focus on different capabilities.Artificial intelligence engineers generally have computer science degrees or equivalent education backgrounds – many of them have their own pilot projects to show potential employers or collaborators. Some work in the network of open source communities that serves the development of open-source AI tools.